Zmiany w INTROL

 

Z dniem 1 lipca 2018 r. w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej INTROL S.A., do której należy INTROL AUTOMATYKA Sp. z o. o. Spółka komandytowa, doszło do zbycia na rzecz spółki Introl Sp. z o.o. (będącej również członkiem Grupy Kapitałowej INTROL S.A.) zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL AUTOMATYKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa stanowiącej Pion Dystrybucyjny.

W wyniku powyższej reorganizacji, sprawy sprzedażowe i okołosprzedażowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, Serwisu, Laboratorium Pomiarowego i usług inżynierskich przejęła spółka:

Introl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Katowicach (40-519) ul. Tadeusza Kościuszki 112,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000654112,
REGON 366135535,
NIP 6342882420.

Numer rachunku bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
85 1090 2590 0000 0001 3359 0747

Jednocześnie informujemy, iż po przeprowadzonych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej INTROL S.A. spółka INTROL AUTOMATYKA sp. z o.o. sp. k. będzie się specjalizować w integracji systemów pomiarowych, monitoringu, sterowaniu procesem i systemami wizualizacji, w dostawie, serwisie i uruchomieniach napędów średniego napięcia 6 kV oraz w zakresie branży farmaceutycznej, wdrażaniu systemów skomputeryzowanych służących monitorowaniu i prowadzeniu procesów produkcyjnych i logistycznych, dostarczaniu i modernizacji urządzeń produkcyjnych, a także w szerokim działaniu walidacyjnym.

Sprawy w toku tj. zamówienia i umowy w trakcie realizacji dotyczące Pionu Dystrybucyjnego przejmie za zgodą kontrahentów Introl Sp. z o.o., przy czym część zgód została już udzielona w ramach procesu ofertowego.

Jeżeli posiadacie Państwo nieuregulowane faktury wobec INTROL AUTOMATYKA Sp. z o.o. Sp. k. związane z nabyciem urządzeń AKP, ich wzorcowaniem, itp. w najbliższych dniach otrzymacie Państwo informację o przelewie wierzytelności, a jeżeli przelew wymaga zgody w związku z zastrzeżeniem umownym, również prośbę o zgodę na przelew wierzytelności. W przypadku gdy wcześniej uregulujecie Państwo płatność na rzecz INTROL AUTOMATYKA Sp. z o.o. Sp. k., zapłata odniesie skutek prawny, a spółki dokonają wzajemnego rozliczenia. Jeżeli spółka INTROL AUTOMATYKA Sp. z o.o. Sp. k. posiada wobec Państwa zobowiązania do zapłaty związane z Pionem Dystrybucyjnym, w najbliższych dniach otrzymacie Państwo prośbę o zgodę na przejęcie długu przez Introl Sp. z o.o. Jeżeli nie wyrazicie Państwo zgody – zapłaty dokona INTROL AUTOMATYKA Sp. z o.o. Sp. k.

Z uwagi na solidarną odpowiedzialność Zbywcy i Nabywcy za zobowiązania związane ze zbywaną częścią przedsiębiorstwa, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia w związku z ww. reorganizacją dla bezpieczeństwa naszych kontrahentów.

Jednocześnie mamy nadzieję, że wyodrębnienie dwóch rodzajów działalności do odrębnych spółek i dalsza ich specjalizacja podwyższy standard świadczonych usług i sprzedaży.

 

Źródło: INTROL

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English