O nas

 

Szanowni Państwo

Portal oraz czasopismo Główwny Mechanik tytułem nawiązuje do tradycyjnej polskiej nazwy szefa służby utrzymania ruchu. Główny Mechanik w firmie odpowiada za ciągłą i bezawaryjną pracę przedsiębiorstwa, a także za stan techniczny majątku firmy.

Praca Głównego Mechanika to często ciągły brak czasu, stres i pośpiech. Dlatego tak ważne dla osoby pracującej na takim stanowisku jest otrzymanie skierowanej do niego specjalistycznej informacji we właściwym czasie i w skondensowanej formie. Stąd powstał pomysł portalu oraz czasopisma, w którym „w pigułce” będą prezentowane treści przydatne dla specjalistów – inżynierów, techników i menedżerów pracujących w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z utrzymaniem ruchu bądź świadczących usługi na rzecz takich przedsiębiorstw.
Główny Mechanik wypełnia lukę między portalami i czasopismami ogólnobiznesowymi oraz ściśle tematycznymi, poświęconymi poszczególnym wycinkom działań w procesie produkcji i utrzymania ruchu. Każdy znajdzie tu coś interesującego, bardziej lub mniej związanego z działalnością różnych służb w przedsiębiorstwie przemysłowym.

 

Dlaczego portal Główny Mechanik? Odpowiedź jest prosta – mimo obecności wielu informacji w Internecie, to są one rozproszone. W portalu Główny Mechanik znajdziecie Państwo codzienną dawkę informacji związaną z przemysłem, techniką, produktami i usługami przydatnymi dla utrzymania ciągłości produkcji. Nie brakuje także innych informacji jak ciekawostki ze świata nauki i techniki, gadżety mogące zainteresować czytelników, wywiady z ciekawymi ludźmi związanymi z przemysłem, opisy książek, a także ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników.
Dla fanów nowych technologii także mamy dobrą nowinę – portal jest prawidłowo wyświetlany zarówno na ekranie komputera, jak i tabletu czy smartfona (jest responsywny). W dodatku czasopismo można pobierać w formie elektronicznej (PDF).

 

Dlaczego czasopismo Główny Mechanik? Nie każdy lubi spędzać wiele czasu przed ekranem komputera. Czytanie standardowego, drukowanego pisma, jest zdecydowanie przyjemniejsze, łatwiejsze, mniej męczące dla oczu. Przyzwyczajenie do tradycyjnej prasy i szelestu papieru także odgrywa niemałą rolę w chęci sięgania po drukowane czasopismo. Można to robić w wielu sytuacjach, w których skorzystanie z komputera czy tabletu jest utrudnione lub niemożliwe (choćby z powodu braku dostępu do prądu). Tradycyjną prasę można przeglądać w każdych okolicznościach, także w drodze do pracy i z niej do domu.

 

Tematyka portalu i czasopisma Główny Mechanik

W portalu i czasopiśmie Główny Mechanik poruszane są zagadnienia związane z szeroko pojętym utrzymaniem ruchu, produkcją oraz obsługą produkcji. Tak szeroki zakres jest podyktowany tym, że na ciągłość produkcji ma wpływ nie tylko sam serwis, ale także urządzenia zainstalowane na linii produkcyjnej, sposób ich monitorowania, organizacja pracy, współdziałanie personelu, a nawet aspekty prawne (np. przepisy BHP, normy).

Tematyka portalu i czasopisma obejmuje zagadnienia takie jak:

– mechanika,
– utrzymanie ruchu,
– elektryka, energetyka,
– pneumatyka,
– hydraulika,
– narzędzia,
– wyposażenie,
– informatyka i systemy, w tym aplikacje mobilne,
– zarządzanie,
– obsługa produkcji i przedsiębiorstw,
– diagnostyka, pomiary i regulacja,
– bezpieczeństwo,
– serwis i eksploatacja,
– nowoczesne materiały i technologie,
– pojazdy specjalne.

Uzupełnieniem są najświeższe informacje z przemysłu i gospodarki, wywiady z ciekawymi ludźmi z przedsiębiorstw, informacje o wydarzeniach branżowych (targi, seminaria, konferencje), zapowiedzi nowych i opisy już wydanych książek fachowych, opisy ciekawostek ze świata oraz gadżetów szczególnie przydatnych w pracy zawodowej. W portalu zamieszczane są ponadto ciekawe ilustracje w dziale Galeria oraz filmy w dziale Wideo.

 

Dystrybucja

Czasopismo i treści zawarte w portalu są bezpłatne. Dzięki temu pismo dociera do wszystkich zainteresowanych czasopismem – także do tych, dla których czasopisma płatne z powodów finansowych są niedostępne. Są to zarówno prezesi i dyrektorzy (kadra zarządzająca), ale także osoby zatrudnione bezpośrednio w produkcji i mające styczność z urządzeniami, usługami i problemami, jakimi czasopismo się zajmuje. Z drugiej strony weryfikacja każdej osoby zgłaszającej chęć prenumeraty czasopisma drukowanego gwarantuje, że Główny Mechanik dociera wyłącznie do tzw. klientów kwalifikowanych. Pozostałe osoby proszone są o pobieranie wersji elektronicznej pisma oraz przeglądanie treści zawartych w portalu. Każdorazowo pismo drukowane zamieszczane jest wkrótce po publikacji w wersji elektronicznej (PDF).
Poza prenumeratą Główny Mechanik jest regularnie dystrybuowany na seminariach i konferencjach technicznych firm Axon Media, Movida, MMC Polska oraz MPM Productivity Management, dzięki czemu do znacznie większej liczby czytelników.
Czasopismo jest także dystrybuowane na kilkunastu targach branżowych, takich jak Maintenance, TOOL, LASER, BLECH&CUTTING, INDUSTRYmeeting, ENEX, STOM, PNEUMATICON, AUTOMATICON, ENERGETAB, ITM, WELDING, TOOLEX, itp. Na części z targów czasopismo będzie dystrybuowane na własnym stoisku wystawienniczym w ramach umów z organizatorami tych imprez.

Media elektroniczne

Facebook_icon.svgPortal www.gmech.pl ma już ok. 25 tys. odsłon miesięcznie (przy niewielkim współczynniku odrzuceń – nie posiłkujemy się automatami sztucznie zwiększającymi liczbę odsłon) i liczba ta systematycznie rośnie.
Podobnie rośnie liczba fanów pisma i portalu na popularnym portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/glownymechanik/), gdzie codziennie zamieszczamy najciekawsze wydarzenia związane z przemysłem lub czasopismem. Lubi nas już ponad 700 osób, a każdy post zwykle przegląda od 100 do 200 osób, zaś najciekawsze – ponad 500.

 

Czytelnicy

Portal oraz czasopismo Główny Mechanik skierowany jest przede wszystkim do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach komunalnych (energetycznych, wodociągowych, itp.) oraz do firm obsługujących i zaopatrujących takie przedsiębiorstwa. Są to osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych oraz technicznych, mający wpływ na dokonywanie zakupów dla działów obsługi (w tym utrzymania ruchu) przedsiębiorstw różnej wielkości.

 

Wybrani prenumeratorzy

Loga_Prenumeratorzy3M Wrocław
Abplanalp
Akcesoria CNC
Aliplast Extrusion
Alumetal Pland
Alwernia
Apena-Remont
Autosan
Cementownia WARTA
CERRAD
Delphi Poland
Fabryka Czekolady w Jankowicach (Mondelez Polska)
FCA
FORMET
Fortum Power and Heat Polska
Frito Lay
GE Power Controls S.A.
GRUPA LOTOS
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Instytut Technologii Eksploatacji -PIB
JSW
KGHM
KOMAG
Kompania Piwowarska
Korona Candles
Koschem Ksel-Adamus
Krakodlew
LG Display
MAHLE Polska
Mars Polska
MEGADYNE Production Poland
NB Polska VELUX
NGK Ceramics Polska
NORDIS Chłodnie Polskie
OPOCZNO I
Pasta Food Company
Philips Lighting Poland
PKN Orlen
Plastwag
Polpak
PPS Airpol
PWiK Oświęcim
PWPW
Rockfin
Rosti (Polska)
Saint-Gobain
Severstallat Silesia
Sohbi Craft Poland
Sonoco Poland
T&P Polska
Teknia Rzeszów
Total Polska
Valmet-Automotive
Veni – Huta Szkła Tur
Verashape
VersaBox
Wirthwein Polska
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX
Zakłady Mechaniczne GLIMAG
ZAMEP
ZARMEN
ZREW Transformatory

 

Statystyki dotyczące czytelników

 

Struktura czytelników według stanowiska_m

Stanowiska, na jakich zatrudnieni są czytelnicy

 

Struktura czytelników według zatrudnienia w działach firmy_m

Działy, w których zatrudnieni są czytelnicy

 

Wiek czytelników_m

Wiek czytelników

 

Wykształcenie czytelników_m

Wykształcenie czytelników

 

Wpływ czytelników na zakupy w firmie_m

Wpływ czytelników na zakupy w firmie

 

Kwota wpływu czytelników na zakupy w firmie_m

Roczna kwota wpływu czytelników na zakupy w firmie

 

Branża, w której pracują czytelnicy GM_m

Branża, w której pracują czytelnicy (kliknij, aby powiększyć)

 

Wielkość firm, w których pracują czytelnicy_m

Wielkość firm, w których pracują czytelnicy [liczba zatrudnionych osób]

 

Wielkość miejscowości_m

Wielkość miejscowości, w której znajdują się firmy zatrudniające czytelników [liczba mieszkańców]

Tomasz Kurzacz

Redaktor naczelny

About us

The title of our website and magazine, Główny Mechanik (Chieff Maintenance Officer – CMO), refers to the traditional polish name of a Head of maintenance. CMO is responsible for a continuous and reliable operation of companies as much as for the condition of the company’s assets. CMO, often works under the pressure of lack of time, stress and rush. And that’s why it is essential for The Chief to obtain the specific piece of information at the right time and in a condensed form. And that’s where the idea for our website and magazine came from. We will be presenting you the condensed content for professionals – engineers, technicians and managers working in enterprises in positions of maintenance or providing services to such companies.

Why Główny Mechanik website? The amout of information that can be found on the Internet is scattered. On our website you will find a daily dose of information related to technology, products and services useful to maintain continuity of production. You can check our website on your PC, tablet or smartphone. And you will also be able to download the magazine to your computer in PDF soon.

Why Mechanik magazine? Not everyone likes to sit in front of their computer. Reading a standard, printed magazine is more pleasant, easier and less tiring for your eyes. Many people are simply used to the traditional newspapers and are more likely to reach for this kind of printed, paper media provider. For those who are not convinced of the superiority of paper media over the electronic one, check this link.

 

The subject of Główny Mechanik website and magazine

Główny Mechanik website and magazine explore the issues related to the wider maintenance, production and support of production. This wide range is dictated by the fact that the continuity of production is affected not only by the service, but also by the devices installed on the production line, their monitoring, organization of work, the interaction of staff and even by the legal aspects (eg. Safety regulations, standards).

The subject of Główny Mechanik website and magazine covers topics such as:

• Mechanics,
• Maintenance,
• Electrics, power engineering,
• Pneumatics,
• Plumbing,
• Tools,
• Equipment,
• Informatics and systems, including mobile applications,
• Management,
• Production and business support,
• Diagnostics, measurement and control,
• Safety,
• Maintenance and operation,
• Modern materials and technologies,
• Special vehicles.

In addition, we will provide you with the latest information concerning industry and economy, interviews with interesting people from different companies, information on industry events (fairs, seminars, conferences), announcements of new specialist books, descriptions and curiosities from the world of gadgets that are especially useful in the proffessional work. What is more, the website includes a photo gallery and a video gallery.

 

Readers

Główny Mechanik website and magazine are aimed primarily at those working in manufacturing companies, municipal enterprises (energetics, water supply, etc.) and to companies serving and supplying such enterprises. These people are employed in managerial and technical positions and they can affect the purchasing for the service departments (including maintenance) of companies of all sizes.

 

Distribution

All the content included in our magazine and on the website is free. Thanks to this our magazine can reach all stakeholders, including those, for whom the paid magazine would not be available
for financial reasons. They are both presidents and directors (managers) but also people employed directly in the production and those in contact with devices, services and all the issues and areas that the magazine explores. On the other hand, verification of each person submitting a desire to subscribe to printed magazine ensures that the letter reaches only to the so-called qualified customers. All the other persons are invited to download an electronic version of our magazine and browse the contents of the website. Each printed magazine issue is posted shortly after the publication of the electronic version (PDF). Editor’s ambition is to obtain from 5 to 10 times the number of subscribers that the competitive writings, both paid and free reach.

 

Tomasz Kurzacz

Editor-In-Chief

Góra
English