książki

Podstawy konstrukcji maszyn. Tom 3

Podstawy konstrukcji maszyn. Tom 3

  Antoni Skoć, Jacek Spałek, Maciej Kwaśny Wydawnictwo Naukowe PWN Podręcznik Podstawy konstrukcji maszyn (tom 3) jest dopełnieniem treści zawartych w tomach 1. i 2. Każdy z trzech tomów stanowi odrębną całość. Starano się w nich przedstawić ogólne podstawy, kierunki i praktyczne zastosowania metod wytrzymałościowej analizy elementów i układów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn. Zaakcentowano znaczenie badań doświadczalnych, które powinny stanowić podstawę

Projektowanie instalacji tryskaczowych

  Agnieszka Malesińska Wydawnictwo Naukowe PWN Instalacje tryskaczowe spełniają bardzo ważną funkcję – ratują życie i chronią własność przed ogniem. Instalacje te działają w sposób niezawodny i efektywny. W niniejszej publikacji monograficznej zostały przedstawione zasady projektowania stałych urządzeń tryskaczowych wodnych dla budynków o różnym sposobie użytkowania, wykluczając przestrzenie magazynowe. Wymagania projektowe ustalone zostały na podstawie aktów prawnych, norm i wytycznych obowiązujących

Automatyzacja wytwarzania. Zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania

  Andrzej Sokołowski Wydawnictwo Politechniki Śląskiej   W pracy omówiono zagadnienia związane z diagnostyką obrabiarki i procesu skrawania z punktu widzenia automatyzacji wytwarzania. Przedyskutowano problematykę zastosowań sztucznej inteligencji w diagnostyce układu OPN-PS, następnie przedstawiono charakterystykę zintegrowanego systemu do badań w warunkach przemysłowych (ZSBOWP). Przedstawiono również m.in. analizę wybrany problemów diagnostycznych prowadzoną w świetle selekcji i integracji danych.   www.wydawnictwopolitechniki.pl

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

  Piotr Kacejko, Jan Machowski Wydawnictwo Naukowe PWN   W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do

Grafika komputerowa dla mechaników

  Piotr Krawiec Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej   Jest to czwarte, rozszerzone wydanie Grafiki komputerowej dla mechaników. W kolejnych rozdziałach omówiono: (1) wprowadzenie do programu AIP; (2) tworzenie szkiców; więzy geometryczne i konstrukcyjne; (3) modelowanie elementów; (4) modelowanie zaawansowane; (5) modelowanie złożeń, (6) dokumentację techniczną; (7) modelowanie konstrukcji blaszanych; (8) modelowanie konstrukcji spawanych; (9) modelowanie zespołów z zastosowaniem elementów

Infrastruktura transportu

  Krystyna Wojewódzka-Król, Rolbiecki Ryszard  Wydawnictwo Naukowe PWN   Infrastruktura transportu jest podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływa bowiem między in. na: atrakcyjność lokalizacyjną regionów koszty transportu, a w efekcie koszty dostaw i dystrybucji towarów korzyści skali produkcji, umożliwiając dostęp do coraz bardziej odległych rynków zaopatrzenia i zbytu możliwości transferu nowoczesnych technologii produkcyjnych koszty pozyskiwania przez przedsiębiorców

Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy

Knosala Ryszard red. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne   Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując: organizację i zarządzanie produkcją i usługami, inżynierię procesów wytwarzania, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi, zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie jakością, systemy wspomagania decyzji, zarządzanie wiedzą produkcyjną, prognozowanie w przedsiębiorstwie, modelowanie i symulację komputerową, kształtowanie środowiska pracy i jej bezpieczeństwo, efektywność, produktywność i doskonalenie organizacji

Inżynieria kosztów

  dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. dr inż. Tomasz Jasiński Wydawnictwo ODDK   Interesująca publikacja dla menedżerów – jak wykorzystać narzędzia inżynierii procesowej, technologii produkcji, badań operacyjnych, analizy wartości dla potrzeb szacowania i kontroli kosztów przedsiębiorstwa oraz optymalizowania rentowności produktów i procesów produkcji. Celem książki jest pokazanie praktycznych i teoretycznych aspektów inżynierii kosztów w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Rozważania

Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

  Grażyna Jastrzębska WKiŁ Książka w dużej mierze jest wynikiem własnych, oryginalnych prac autorki. W poszczególnych rozdziałach opisano problematykę wzrastającego zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych i towarzyszącego mu skażenia środowiska, jak również powiększającego się znaczenia źródeł odnawialnych oraz zestawiono wnioski na temat światowych zasobów energetycznych, możliwości racjonalnego przetwarzania energii z uwzględnieniem strategii, ekologii i

Programowanie robotów przemysłowych

  dr inż. Panasiuk Jarosław, ppłk dr inż. Wojciech Kaczmarek Wydawnictwo Naukowe PWN   Ostatnia z serii książek, przygotowanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN z cyklu ROBOTYKA, przekazuje Czytelnikowi nowoczesną i aktualną wiedzę dotyczącej jednej z najbardziej rozwijających się technologii XXI wieku. Podręcznik zatytułowany Programowanie robotów przemysłowych systematyzuje w jednym tomie szeroką, choć trudno dostępną wiedzę z zakresu programowania robotów. Cała treść

Góra
English