przemysł środków transportu

Impuls z Newagu “Dumą Pomorza”

Impuls z Newagu “Dumą Pomorza”

  W dniu 7 września nastą­piło uro­czy­ste prze­ka­za­nie ostat­niego zamó­wio­nego pojazdu EZT Impuls, będą­cego „Dumą Pomo­rza”, wypro­du­ko­wa­nego przez NEWAG S.A. dla Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego w ramach zamó­wie­nia z wrze­śnia 2016 r. Urząd Mar­szał­kow­ski dys­po­nuje obec­nie flotą 40 pojaz­dów Impuls (22 pojazdy typu 31WE-czteroczłonowe oraz 18 typu 36WE-trzyczłonowe), co spra­wia że region ten posiada naj­wię­cej nowo­cze­snych pojaz­dów Impuls ze wszyst­kich

Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność

  10 mld zł – taka kwota zostanie przeznaczona na rozwój eko-mobilności w Polsce. Ogłosił to w środę (25 lipca) na spotkaniu Impact mobilty rEVolution roundtable Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. To prawdziwa rewolucja, która ma odmienić sposób w jaki się przemieszczamy. W środę, 25 lipca, w siedzibie Giełdy Papierów

PESA LINK dla DB z homologacją na Niemcy i z pierwszymi pasażerami

  Niemiecki Urząd Transportu Kolejowego EBA wydał decyzję o dopuszczeniu do ruchu spalinowych pojazdów LINk wyprodukowanych przez PESA Bydgoszcz dla Deutsche Bahn. W tej chwili PESA realizuje produkcję Linków zamówionych przez DB dla niemieckich regionów – Sauerland, Allgau i Hesji – w sumie 71 pojazdów dwu i tróczłonowych. Pierwsze LINKi wyprodukowane przez PESA dla Deutsche

Lokomotywa DRAGON 2 zaprezentowana w Żmigrodzie

  12 lipca 2018 r. w Żmigro­dzie, w nale­żą­cym do Insty­tutu Kolej­nic­twa Ośrodku Eks­plo­ata­cji Toru Doświad­czal­nego, w obec­no­ści mini­stra infra­struk­tury Andrzeja Adam­czyka i wice­mi­ni­stra Andrzeja Bit­tela zapre­zen­to­wano nową loko­mo­tywę Dra­gon 2, skon­stru­owaną przez nowo­są­decką firmę NEWAG. – Zmie­niamy pol­ską kolej. Dzi­siaj pre­zen­tu­jemy nową loko­mo­tywę, która jest owo­cem pracy pol­skich inży­nie­rów. Bar­dzo się cie­szę, że dzięki  osią­gnię­ciom naszych firm pol­ska

Pesa podpisała umowę z Tramwajami Śląskimi

  W ramach unijnego projektu inwestycyjnego spółka Tramwaje Śląskie S.A. kupi minimum 35 nowych, wieloczłonowych tramwajów, które wyprodukuje Pesa Bydgoszcz SA. W piątek 29 czerwca 2018 r. obie strony podpisały stosowaną umowę. W piątek 29 czerwca 2018 r. w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie podpisana została umowa na dostawę 35 tramwajów. Ze strony producenta sygnował ją

IMPULS II dla FSE pozytywnie zakończył badania dynamiczne

  Elektryczne Zespoły Trakcyjne Impuls II wyprodukowane przez NEWAG SA dla włoskiego przewoźnika Ferrovie Del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (FSE) ukończyły kolejny etap procesu homologacji. Badania dynamiczne miały miejsce na włoskich liniach kolejowych RFI (Rete Ferroviaria Italiana) w Regionie Toskania. Pierwszy z pojazdów oznaczony we Włoszech jako ETR322-001, przeszedł testy dynamiczne z wynikiem

Pierwszy pojazd metra w drodze do Sofii

25 czerwca br. pierwszy pojazd metra wyprodukowany w konsorcjum Siemens – NEWAG dla Metropolitan EAD wyjechał z siedziby spółki NEWAG w Nowym Sączu do stolicy Bułgarii – Sofii. W ramach podpisanej umowy, konsorcjum, w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania, dostarczy zamawiającemu 20 trójczłonowych pojazdów metra oraz system kontroli ruchu. Nowe pojazdy bazują na platformie Inspiro, czyli

Pierwszy Impuls 2 dla ŁKA zaprezentowany

  W Fabryce Newag w Nowym Sączu zakończyła się produkcja pierwszego pojazdu Impuls dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przewoźnik jako pierwszy w Polsce otrzyma pociąg nowej generacji. Impuls 2 będzie dłuższy, jeszcze bardziej niezawodny i komfortowy. Od grudnia będą z nich korzystać pasażerowie. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zamówiła od Newagu 14 trzyczłonowych pojazdów. Pierwszy pojazd został oficjalnie

PKP Intercity kupuje 20 nowych lokomotyw za ponad 367 mln zł

  PKP Intercity podpisało umowę z firmą NEWAG na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych. Kontrakt wart jest ponad 367 mln zł brutto. Umowa zawarta z producentem taboru jest elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity, wartego ok. 7 mld złotych. – To bardzo dobra wiadomość, że kolejne zamówienia dla PKP Intercity zrealizuje polska spółka.

NEWAG z jedyną ofertą w przetargu na dostawy 5 EZT

  W dniu dzisiejszym firma NEWAG S.A. jako jedyna złożyła ofertę w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na dostawy 5 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją na dostawy kolejnych pięciu pojazdów. Firma NEWAG złożyła ofertę w wysokości 123 mln zł brutto, która zmieściła się w planowanym budżecie. Elektryczne Zespoły Trakcyjne z rodziny Impuls

Góra
English