przemysł środków transportu

Trzy lokomotywy DRAGON 2 dla PKP Cargo

Trzy lokomotywy DRAGON 2 dla PKP Cargo

  W dniu 25 października nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, pomiędzy NEWAG a PKP Cargo na zakup trzech lokomotyw DRAGON 2. Jest to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2. Lokomotywy Dragon 2 wykorzystują najnowocześniejsze, niezawodne technologie oraz zapewniają wysoki komfort

LOTOS przestawia kolej na nowe tory. W planach spółki budowa napędów hybrydowych dla dwóch lokomotyw

  Spółki LOTOS Lab i LOTOS Kolej realizują projekt budowy dwóch prototypowych lokomotyw manewrowych o napędach hybrydowych. Oznacza to, że obie modernizowane lokomotywy będą miały napęd elektryczny z baterii litowo-jonowej, natomiast napęd alternatywny będzie w jednej z lokomotyw spalinowy, a w drugiej wodorowy. Jest to projekt testowy, dlatego w projekcie zostaną wykorzystane posiadane obecnie przez

NEWAG zmodernizował pierwsze lokomotywy dla PKP Cargo

  Firma NEWAG przekazała dwie pierwsze zmodernizowane lokomotywy spalinowe spółce PKP Cargo, tym samym rozpoczynając realizację umowy podpisanej w kwietniu tego roku. Dwie pierwsze lokomotywy zostały przygotowane przed przyjętym terminem. Umowa stanowi o wykonaniu modernizacji lokomotyw spalinowych serii SM48 do typu 15D/A wraz ze świadczeniem usług utrzymania oraz świadczeniami dodatkowymi. Przedmiot umowy odnosi się do

Impuls z Newagu “Dumą Pomorza”

  W dniu 7 września nastą­piło uro­czy­ste prze­ka­za­nie ostat­niego zamó­wio­nego pojazdu EZT Impuls, będą­cego „Dumą Pomo­rza”, wypro­du­ko­wa­nego przez NEWAG S.A. dla Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego w ramach zamó­wie­nia z wrze­śnia 2016 r. Urząd Mar­szał­kow­ski dys­po­nuje obec­nie flotą 40 pojaz­dów Impuls (22 pojazdy typu 31WE-czteroczłonowe oraz 18 typu 36WE-trzyczłonowe), co spra­wia że region ten posiada naj­wię­cej nowo­cze­snych pojaz­dów Impuls ze wszyst­kich

Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność

  10 mld zł – taka kwota zostanie przeznaczona na rozwój eko-mobilności w Polsce. Ogłosił to w środę (25 lipca) na spotkaniu Impact mobilty rEVolution roundtable Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. To prawdziwa rewolucja, która ma odmienić sposób w jaki się przemieszczamy. W środę, 25 lipca, w siedzibie Giełdy Papierów

PESA LINK dla DB z homologacją na Niemcy i z pierwszymi pasażerami

  Niemiecki Urząd Transportu Kolejowego EBA wydał decyzję o dopuszczeniu do ruchu spalinowych pojazdów LINk wyprodukowanych przez PESA Bydgoszcz dla Deutsche Bahn. W tej chwili PESA realizuje produkcję Linków zamówionych przez DB dla niemieckich regionów – Sauerland, Allgau i Hesji – w sumie 71 pojazdów dwu i tróczłonowych. Pierwsze LINKi wyprodukowane przez PESA dla Deutsche

Lokomotywa DRAGON 2 zaprezentowana w Żmigrodzie

  12 lipca 2018 r. w Żmigro­dzie, w nale­żą­cym do Insty­tutu Kolej­nic­twa Ośrodku Eks­plo­ata­cji Toru Doświad­czal­nego, w obec­no­ści mini­stra infra­struk­tury Andrzeja Adam­czyka i wice­mi­ni­stra Andrzeja Bit­tela zapre­zen­to­wano nową loko­mo­tywę Dra­gon 2, skon­stru­owaną przez nowo­są­decką firmę NEWAG. – Zmie­niamy pol­ską kolej. Dzi­siaj pre­zen­tu­jemy nową loko­mo­tywę, która jest owo­cem pracy pol­skich inży­nie­rów. Bar­dzo się cie­szę, że dzięki  osią­gnię­ciom naszych firm pol­ska

Pesa podpisała umowę z Tramwajami Śląskimi

  W ramach unijnego projektu inwestycyjnego spółka Tramwaje Śląskie S.A. kupi minimum 35 nowych, wieloczłonowych tramwajów, które wyprodukuje Pesa Bydgoszcz SA. W piątek 29 czerwca 2018 r. obie strony podpisały stosowaną umowę. W piątek 29 czerwca 2018 r. w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie podpisana została umowa na dostawę 35 tramwajów. Ze strony producenta sygnował ją

IMPULS II dla FSE pozytywnie zakończył badania dynamiczne

  Elektryczne Zespoły Trakcyjne Impuls II wyprodukowane przez NEWAG SA dla włoskiego przewoźnika Ferrovie Del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (FSE) ukończyły kolejny etap procesu homologacji. Badania dynamiczne miały miejsce na włoskich liniach kolejowych RFI (Rete Ferroviaria Italiana) w Regionie Toskania. Pierwszy z pojazdów oznaczony we Włoszech jako ETR322-001, przeszedł testy dynamiczne z wynikiem

Pierwszy pojazd metra w drodze do Sofii

25 czerwca br. pierwszy pojazd metra wyprodukowany w konsorcjum Siemens – NEWAG dla Metropolitan EAD wyjechał z siedziby spółki NEWAG w Nowym Sączu do stolicy Bułgarii – Sofii. W ramach podpisanej umowy, konsorcjum, w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania, dostarczy zamawiającemu 20 trójczłonowych pojazdów metra oraz system kontroli ruchu. Nowe pojazdy bazują na platformie Inspiro, czyli

Góra
English