Książki Artykuły

Technologie i procesy ochrony powietrza

Technologie i procesy ochrony powietrza

  Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki Wydawnictwo Naukowe PWN   Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym: przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzopirenu, w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Najważniejszą zaletą niniejszej książki jest całościowe omówienie problemów ochrony powietrza, począwszy od: powstawania

Sensory w obrabiarkach CNC

  Wacław Skoczyński Wydawnictwo Naukowe PWN Głównym przesłaniem niniejszej książki jest wykazanie, że współczesne rozwiązania mechatroniczne umożliwiają największy postęp w dziedzinie rozwoju obrabiarek. Umożliwiają wzrost wydajności obróbki, jakości wytwarzanych elementów, niezawodności, jak i efektywności, z uwzględnieniem kosztów produkcji, zasobów i zużycia energii. Na książkę składa się wiele praktycznych rozdziałów, przykładowo: sensory w serwonapędach posuwu obrabiarek sterowanych numerycznie, sensory do monitorowania

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

  Tadeusz Glinka Wydawnictwo Naukowe PWN   Prezentowana publikacja przedstawia teorię, budowę i sposoby projektowania różnego rodzaju maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi stosowane jako prądnice (np. w OZE) są maszynami synchronicznymi o stałym wzbudzeniu, stosowane jako silniki mają właściwości napędowe i regulacyjne identyczne jak silniki prądu stałego, przy czym zamiast komutatora mechanicznego mają komutator elektroniczny.

BHP w praktyce

  Bogdan Rączkowski Wydawnictwo ODDK   Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W 17. wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany

Podstawy konstrukcji maszyn. Tom 3

  Antoni Skoć, Jacek Spałek, Maciej Kwaśny Wydawnictwo Naukowe PWN Podręcznik Podstawy konstrukcji maszyn (tom 3) jest dopełnieniem treści zawartych w tomach 1. i 2. Każdy z trzech tomów stanowi odrębną całość. Starano się w nich przedstawić ogólne podstawy, kierunki i praktyczne zastosowania metod wytrzymałościowej analizy elementów i układów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn. Zaakcentowano znaczenie badań doświadczalnych, które powinny stanowić podstawę

Projektowanie instalacji tryskaczowych

  Agnieszka Malesińska Wydawnictwo Naukowe PWN Instalacje tryskaczowe spełniają bardzo ważną funkcję – ratują życie i chronią własność przed ogniem. Instalacje te działają w sposób niezawodny i efektywny. W niniejszej publikacji monograficznej zostały przedstawione zasady projektowania stałych urządzeń tryskaczowych wodnych dla budynków o różnym sposobie użytkowania, wykluczając przestrzenie magazynowe. Wymagania projektowe ustalone zostały na podstawie aktów prawnych, norm i wytycznych obowiązujących

Automatyzacja wytwarzania. Zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania

  Andrzej Sokołowski Wydawnictwo Politechniki Śląskiej   W pracy omówiono zagadnienia związane z diagnostyką obrabiarki i procesu skrawania z punktu widzenia automatyzacji wytwarzania. Przedyskutowano problematykę zastosowań sztucznej inteligencji w diagnostyce układu OPN-PS, następnie przedstawiono charakterystykę zintegrowanego systemu do badań w warunkach przemysłowych (ZSBOWP). Przedstawiono również m.in. analizę wybrany problemów diagnostycznych prowadzoną w świetle selekcji i integracji danych.   www.wydawnictwopolitechniki.pl

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych

  Piotr Kacejko, Jan Machowski Wydawnictwo Naukowe PWN   W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do

Grafika komputerowa dla mechaników

  Piotr Krawiec Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej   Jest to czwarte, rozszerzone wydanie Grafiki komputerowej dla mechaników. W kolejnych rozdziałach omówiono: (1) wprowadzenie do programu AIP; (2) tworzenie szkiców; więzy geometryczne i konstrukcyjne; (3) modelowanie elementów; (4) modelowanie zaawansowane; (5) modelowanie złożeń, (6) dokumentację techniczną; (7) modelowanie konstrukcji blaszanych; (8) modelowanie konstrukcji spawanych; (9) modelowanie zespołów z zastosowaniem elementów

Infrastruktura transportu

  Krystyna Wojewódzka-Król, Rolbiecki Ryszard  Wydawnictwo Naukowe PWN   Infrastruktura transportu jest podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływa bowiem między in. na: atrakcyjność lokalizacyjną regionów koszty transportu, a w efekcie koszty dostaw i dystrybucji towarów korzyści skali produkcji, umożliwiając dostęp do coraz bardziej odległych rynków zaopatrzenia i zbytu możliwości transferu nowoczesnych technologii produkcyjnych koszty pozyskiwania przez przedsiębiorców

Góra
English