Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2021 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,9% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 1,1%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku spadła o 5,1%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

 

 

W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w styczniu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zmniejszyła się o 5,2%, dóbr związanych z energią – o 4,9%, a dóbr inwestycyjnych – o 1,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 4,4% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 3,7%.

 

 

 Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 15 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,3%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 12,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,9%, w produkcji metali – o 4,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,3%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 20,4%, napojów – o 11,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 6,1%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 3,5%.

 

 

W porównaniu z grudniem ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 26 działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 44,8%, napojów – o 30,1%, maszyn i urządzeń – o 29,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,9%, wyrobów farmaceutycznych – o 12,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 8,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,3%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji metali – o 45,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 11,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 9,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,4%.

 

 

Źródło: GUS

Authors

Related posts

Góra
English