Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2020 r.

W grudniu 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 11,2% w porównaniu z grudniem 2019 r., kiedy to notowano wzrost o 3,8%, natomiast w porównaniu z listopadem 2020 r. spadła o 4,4%. W okresie styczeń – grudzień 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,0% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., kiedy notowano wzrost o 4,0%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2019 r. i o 0,5% wyższym w porównaniu z listopadem 2020 r.

 

Wykres 1. Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

 

W większości głównych grupowań przemysłowych w grudniu 2020 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 30,2%, dóbr zaopatrzeniowych – o 17,3%, dóbr inwestycyjnych – o 9,8%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 5,0%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,7%.

 

Tablica 1. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (ceny stałe)

 

Według wstępnych danych w grudniu 2020 r., w stosunku do grudnia 2019 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 39,3%, urządzeń elektrycznych – o 39,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 24,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 22,0%, mebli – o 20,4%, wyrobów z metali – 15,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2019 r., wystąpił w 6 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 12,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,8%, metali – o 3,3%.

 

Wykres 2. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu według wybranych działów PKD (ceny stałe; poprzedni rok=100)

 

W porównaniu z listopadem 2020 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2020 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 21,7%, metali – o 19,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – 13,9%, wyrobów z metali – 10,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,7%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2020 r., wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 24,1%, pozostałego sprzętu transportowego – o 15,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,0%.

 

Wykres 3. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu według wybranych działów PKD (ceny stałe; poprzedni miesiąc =100)

 

Źródło: GUS

Authors

Related posts

Góra
English