Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2020 r.

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,9% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 15,5%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,2% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,0% wyższym w porównaniu z sierpniem br.

 

Wykres 1. Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

 

W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 21,2%, dóbr zaopatrzeniowych – o 7,3%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,1%, a dóbr inwestycyjnych – o 2,6%. Zmniejszenie produkcji odnotowano jedynie w dobrach związanych z energią – o 3,9%.

 

Tablica 1. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (ceny stałe)

WYSZCZEGÓLNIENIE

IX 2020

I-IX 2020 a)

VIII 2020=100

IX 2019=100

przeciętna

miesięczna 2015=100

I-IX 2019=100

PRZEMYSŁ

115,5

105,9

131,0

96,8

Górnictwo i wydobywanie

108,7

85,6

84,3

90,5

Przetwórstwo przemysłowe

117,1

107,2

136,6

96,6

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

101,4

95,7

92,1

98,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

104,0

108,5

136,2

106,0

 

 

Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 22,8%, mebli – o 15,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 7,9%, wyrobów z metali – o 7,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 25,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 5,7%, metali – o 4,3%.

 

Wykres 2. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu według wybranych działów PKD (ceny stałe; poprzedni rok=100)

 

W porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) we wrześniu br. odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 47,3%, urządzeń elektrycznych – o 33,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 26,9%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 25,9%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 25,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 24,0%, pozostałego sprzętu transportowego – o 17,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji napojów – o 18,0%, wyrobów tytoniowych – o 9,8%.

 

Wykres 3. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu według wybranych działów PKD (ceny stałe; poprzedni miesiąc =100)

 

Źródło: GUS

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English