Brambles z najwyższą oceną wg wskaźników oceny wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego Fundacji Ellen MacArthur

 

Opracowany przez Fundację Ellen MacArthur – Circulytics – jest pierwszym narzędziem analitycznym umożliwiającym kompleksową ocenę parametrów zgodności przedsiębiorstw z wymogami gospodarki obiegu zamkniętego. Po dokładnej analizie, Fundacja przyznała najwyższą notę firmie Brambles.

Służący do oceny wskaźników zgodności działalności firm z wymogami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), Circulytics został udostępniony w styczniu tego roku i jest jak dotąd jedynym instrumentem umożliwiającym kompleksową ocenę parametrów GOZ. Uznawana za flagowy przykład zastosowania zasad GOZ, firma Brambles, uczestniczyła w procesie opracowania i testowania nowego narzędzia, a teraz – po gruntownej analizie z zastosowaniem Circulytics – otrzymała łączną ocenę „A”, czyli najwyższą z możliwych.

Wykraczając poza sam pomiar przepływów produkcyjnych, Circulytics zapewnia wgląd we wszystkie procesy cyrkularne przedsiębiorstw, wskazując przy tym na obszary wymagające poprawy wraz z możliwościami wdrażania innowacji o strategicznym znaczeniu. Jego wykorzystanie pozwala również na określenie konkretnych korzyści, jakie daje zastosowanie schematu ponownego użycia materiałów w porównaniu z tradycyjnym, linearnym modelem biznesowym. Circulytics wykorzystuje system pomiarowy bazujący na tzw. czynnikach wspomagających (ang. enabler)  oraz rezultatach (ang. outcome). Te pierwsze są definiowane przez właściwe danej firmie elementy, takie jak strategia, zasoby ludzkie, wdrażane systemy i procesy, innowacyjność oraz relacje z klientami i dostawcami. We wszystkich tych kategoriach, Brambles otrzymał najwyższą ocenę.

Gospodarka obiegu zamkniętego ma na celu wyeliminowanie odpadów i zanieczyszczeń oraz zachowanie produktów i materiałów w ciągłym użyciu przy jednoczesnej odbudowie zasobów naturalnych. Dzięki modelowi współużytkowania i wielokrotnego użycia (ang. share and re-use) dla zasobu 330 mln nośników dostawczych, firma Brambles działa zgodnie z wymogami gospodarki obiegu zamkniętego już dawna – na długo przed tym, zanim zasady GOZ stały się główną strategią eliminacji odpadów. Warto pamiętać, że dotyczy to branży zdominowanej przez linearne modele biznesowe. To właśnie podstawowy model działalności, zaawansowane monitorowanie i odzyskiwanie zasobów, a także opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań IT zapewniło firmie Brambles najwyższą ocenę.

Jarkko Havas, Lead of Data and Metrics Initiative w Fundacji Ellen MacArthur, pogratulował Brambles wspaniałego wyniku i dodał: – Firma Brambles aktywnie uczestniczyła we wdrażaniu Circulytics, dlatego cieszy nas, że teraz będzie się skupiać na poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju w kierunku GOZ właśnie w oparciu o ten instrument. Brambles wspiera przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego i już teraz wykazuje olbrzymi progres w tym zakresie. Mamy nadzieję, że te starania będą potwierdzane przez kolejne analizy Circulytics. Firma Brambles otrzymała również wysokie noty w sekcji „rezultatów”, która uwzględnia przekształcenie zasobów wejściowych (w formie materiałów i energii) do postaci produktów lub usług wspierających GOZ. Dla zespołu analitycznego bardzo interesująca była kwestia pozyskiwania zaopatrzenia ze zrównoważonych źródeł – właśnie w tym obszarze Brambles zamierza zintensyfikować swoje działania.

Firma Brambles otrzymała również wysokie noty w sekcji „rezultatów”, która uwzględnia przekształcenie zasobów wejściowych (w formie materiałów i energii) do postaci produktów lub usług wspierających GOZ. Dla zespołu analitycznego bardzo interesująca była kwestia pozyskiwania zaopatrzenia ze zrównoważonych źródeł – właśnie w tym obszarze Brambles zamierza zintensyfikować swoje działania.

Juan José Freijo, VP Global Head of Sustainability w Brambles, docenia fakt, że mógł uczestniczyć w projekcie Circulytics. To narzędzie umożliwia kompleksową analizę wskaźników GOZ dla procesów produkcyjnych oraz łańcucha wartości, a informacja zwrotna ma postać wniosków i komentarzy sformułowanych indywidualnie dla każdej z badanych firm przez Fundację Ellen MacArthur. „Potencjał tego instrumentu wykracza poza profil naszej działalności, dlatego zachęcamy inne organizacje do korzystania z Circulytics, aby ukierunkować swój rozwój w stronę gospodarki obiegu zamkniętego. Zamierzamy je także stosować w ramach naszego programu „Zero Waste World”, aby wytyczyć nowe ścieżki rozwoju i mierzyć postępy firm w zakresie transformacji na model GOZ.” – wyjaśnia wiceprezes.

Cały świat – a zwłaszcza procesy w łańcuchu dostaw – wymagają pilnego wdrożenia założeń GOZ. Udział w projekcie Circulytics nie wynikał z potrzeby promowania własnej organizacji, ponieważ już od wielu lat cieszymy się znakomitą renomą nie tylko w naszej branży.  Wyjątkowość tego narzędzia polega na tym, że zachęca i zapewnia wsparcie w procesie wdrażania modelu biznesowego coraz bardziej zgodnego z wymogami GOZ. Znakomita ocena przyznana przez Circulytics umacnia nas w staraniach na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy dumni z naszego modelu współużytkowania i wielokrotnego użycia oraz z obecnego poziomu zaopatrzenia ze zrównoważonych źródeł. Jednak jednym z naszych głównych celów jako firmy dążącej do realizacji założeń obiegu zamkniętego są dalsze starania na rzecz odnowy zasobów naturalnych. – podsumowuje Juan José Freijo.

 

O Fundacji Ellen MacArthur

Fundacja Ellen MacArthur powstała w 2010 roku i postawiła sobie za cel przyspieszenie przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego. Od momentu powstania ta charytatywna organizacja stała się światowym liderem nurtu, wprowadzając gospodarkę obiegu zamkniętego do planów działań decydentów w biznesie, rządach i środowisku akademickim. Inicjatywa Circular Economy 100 (CE100) Network stanowi przedkonkurencyjną przestrzeń do nauki, dzielenia się wiedzą i wdrażania pomysłów w praktyce.

 

O firmie Brambles

Brambles pomaga przemieszczać więcej towarów do większej liczby odbiorców niż jakakolwiek inna firma na świecie. Palety i pojemniki tworzą niewidoczny kręgosłup globalnego łańcucha dostaw, a uczestniczą w nim największe światowe marki, którym pomagamy transportować więcej towarów do większej ilości odbiorców w sposób wydajny, zrównoważony i bezpieczny. Jako pionier gospodarki współdzielenia firma Brambles stworzyła jedną z najbardziej zrównoważonych organizacji logistycznych, promując model poolingu zasobów oparty na wielokrotnym użytkowaniu i współdzieleniu nośników. Brambles działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, AGD i środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. Grupa Brambles zatrudnia około 11 000 pracowników i dysponuje pulą około 330 milionów palet i pojemników dostępnych w sieci składającej się z ponad 750 centrów serwisowych. Brambles działa w około 60 krajach, prowadząc największe operacje w Ameryce Północnej i Europie.

 

Źródło: Brambles

Authors

Related posts

Góra
English