PIT-RADWAR podpisał umowę na dostawę interrogatorów krótkiego zasięgu IKZ-P

 

12 marca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-RADWAR S.A. na dostawę do 124 kpl. IKZ-P, w tym 64 kpl. jako zamówienie podstawowe oraz 60 kpl. jako zamówienie realizowane w ramach prawa opcji.

Interrogator IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA jest prze­zna­czony do współ­pracy ze sta­cjami radio­lo­ka­cyj­nymi krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu lub do pracy auto­no­micz­nej jako ostatni ele­ment pro­wa­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji przed uży­ciem uzbro­je­nia. Pracuje on w modach 4 i 5 (po pod­łą­cze­niu odpo­wied­niego szy­fra­tora). Wykorzystanie nowo­cze­snych ukła­dów cyfro­wych i algo­ryt­mów prze­twa­rza­nia sygna­łów oraz (opcjo­nal­nie) mono­im­pul­so­wej metody wyzna­cza­nia azy­mutu i tłu­mie­nia list­ków bocz­nych (ISLS/RSLS) umoż­li­wia pre­cy­zyjną i nie­za­wodną iden­ty­fi­ka­cję obiek­tów. Rozbudowana auto­dia­gno­styka i modu­łowa kon­struk­cja zapew­niają szybką loka­li­za­cję uste­rek i krótki czas napraw, a moż­li­wość aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia pozwala na roz­sze­rza­nie funk­cjo­nal­no­ści urzą­dze­nia w przy­szło­ści. Kompaktowa obu­dowa, nie­wielki pobór mocy i moż­li­wość pracy z ante­nami sta­łymi lub obro­to­wymi sys­temu IFF umoż­li­wiają współ­pracę z sze­ro­kim wachla­rzem plat­form SHORAD i VSHORAD.

Zakupione interrogatory przeznaczone są do instalacji na SPZR POPRAD i PSRA PILICA.

– PIT-RADWAR S.A. jako pro­du­cent sys­te­mów elek­tro­niki pro­fe­sjo­nal­nej dla Wojska zawsze dba o to, żeby oferowane urzą­dze­nia speł­niały naj­wyż­sze świa­towe stan­dardy i wyko­rzy­sty­wały naj­now­sze tech­no­lo­gie, jednocześnie zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa Cieszymy się, gdy wojsko docenia nasze starania i decyduje się na wybór naszego sprzętu – powie­dział Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A., Krzysztof Kluza.”

Wartość brutto podpisanej umowy wynosi ponad 200 mln zł. brutto.

 

Źródło: PGZ

Authors

Related posts

Góra
English