Pomiary instalacji elektrycznych

 

Pomiary instalacji elektrycznej przeprowadza się przede wszystkim celem sprawdzenia spełniania wymagań względem bezpieczeństwa. Istotną rolę odgrywa przy tym prawidłowe działanie urządzeń odpowiedzialnych za ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Chodzi tutaj o instalacje elektryczne i gniazda oraz maszyny i urządzenia elektryczne.

W ramach wprowadzenia warto przypomnieć, że kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych muszą być przygotowywane, organizowane i wykonywane w oparciu o metody techniczne wynikające z norm PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 6: Sprawdzanie, PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe − Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych oraz PN-EN 62353:2008 Medyczne urządzenia elektryczne − Badania okresowe i badania po naprawie medycznych.

W praktyce wyróżnia się kilka pojęć związanych z kontrolą stanu instalacji. Mowa tutaj o sprawdzaniu, oględzinach, próbach, protokołowaniu i konserwacji.

Sprawdzenie obejmuje wszelkie czynności, za pomocą których kontroluje się stan techniczny i zgodność instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy HD 60364. Na sprawdzenie składają się oględziny, próby i protokołowanie.

Z kolei oględziny to kontrola instalacji elektrycznej przy wykorzystaniu zmysłów (wzrok, słuch, dotyk) po to aby upewnić się czy wyposażenie elektryczne zostało prawidłowo dobrane i zainstalowane. Ważne są próby obejmujące użycie środków – próbników, mierników, manipulatorów, którymi można sprawdzić stan instalacji celem określenia stanów i wartości niewykrywalnych za pomocą oględzin.

Protokołowanie ma na celu zapisywanie wyników oględzin i prób. Konserwacja to z kolei powiązanie wszystkich technicznych i administracyjnych czynności łącznie z nadzorem. Czynności te mają na celu utrzymanie instalacji w stanie, w którym spełnia ona wymagane funkcje lub przywrócenie jej do tego stanu.

 

Autor: Damian Żabicki

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM 2019_3_45_47_Pomiary

 

Authors

Related posts

Góra
English