Kontrola BHP w przedsiębiorstwach

 

Każde przedsiębiorstwo ma zapewnić swoim pracownikom regularne wypłaty wynagrodzeń, możliwość wykonywania obowiązkowych badań lekarskich, a także odpowiednie warunki pracy.

 

Pracodawca powinien uwzględnić wszelkie czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników, kierując się przy tym właściwymi przepisami. Do jego obowiązków należy również zapewnienie systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

 

Jak często i przez kogo powinny być przeprowadzane kontrole BHP?

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do utworzenia służby BHP, która w jego imieniu będzie wypełniać swoje dalsze powinności. Zalicza się do nich między innymi przeprowadzanie kontroli warunków pracy. Natomiast jak informuje Agnieszka Dziewanowska-Sobczak, Właściciel firmy Ergonomica: – Niestety w obowiązującym ustawodawstwie nie znajdziemy żadnych bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących częstotliwości ich realizacji, składu zespołu kontrolującego czy zakresu kontroli. Wszelkie ustalenia w tym zakresie zależą od decyzji osoby czy osób kontrolujących, a także od specyfiki danego zakładu pracy, oczekiwań pracodawcy lub innych okoliczności.

Służba BHP to komórka, która powinna być utworzona u każdego pracodawcy bez względu na to ilu pracowników zatrudnia. W przypadku pracodawców zatrudniających do 10 pracowników oraz pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zadania tej służby może wykonywać sam pracodawca, o ile ma ukończone odpowiednie szkolenie (szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP). Jeśli przedsiębiorstwo liczy od 50 do 100 pracowników, zadania opisywanej służby można powierzyć pracownikowi zajmującemu się innymi pracami. W przypadku pracodawców zatrudniających powyżej 100 osób, pracodawca ma obowiązek utworzyć komórkę BHP, czyli zatrudnić pracownika spełniającego wymagania służby na etacie lub części etatu. Pracodawcy najwięksi muszą pamiętać, by na każde 600 zatrudnionych pracowników przypadał jeden pełnoetatowy pracownik służby BHP. Jest to organ kontrolno-doradczy, w którego kompetencje wchodzi m.in. prowadzanie kontroli warunków BHP na terenie zakładu pracy, informowanie pracodawcy o wynikach kontroli i stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, przekazywanie wniosków dotyczących wymagań BHP dla stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesów produkcyjnych, doradztwo w zakresie stosowania przepisów i szereg innych obowiązków nazywanych potocznie 22 obowiązkami służby BHP. Z tego też powodu kontrolę BHP w zakładach pracy sprawują najczęściej specjaliści.

 

Autor: Sabina Frysztacka

 
Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):
 

GM 2019_3_38_41_BHP

 

Authors

Related posts

Góra
English