Nowy blok gazowo-parowy Energi w Grudziądzu

 

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Wytwarzanie SA ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest budowa nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu o mocy 450–750 MWe wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz towarzyszącą.

Nowe źródło wytwórcze zostanie wykonane, jako jednostka z turbiną gazową opalaną gazem ziemnym wysokometanowym, kotłem odzysknicowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Zamówienie będzie realizowane w formule „pod klucz”, tj. obejmie uzyskanie koniecznych decyzji, zaprojektowanie, dostawę, budowę, szkolenie personelu, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz długoterminowy serwis bloku. Szacowany okres realizacji zamówienia wynosi 156 miesięcy, przy czym okres ten obejmuje budowę bloku planowaną na 36 miesięcy oraz dziesięcioletnią umowę serwisową.

Postępowanie odbędzie się w trybie dialogu konkurencyjnego. Firmy zainteresowane realizacją elektrowni CCGT Grudziądz mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 24 kwietnia 2019 roku.

Zakłada się, że do dalszego udziału w postępowaniu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 oferentów. Dialog konkurencyjny odbędzie się w III kwartale br. Podpisanie umowy z wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu, zaplanowane jest na I kwartał 2020 roku. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o kryterium techniczno-ekonomiczne oraz cenę.

Projekt elektrowni CCGT Grudziądz był przygotowywany do realizacji w Grupie Energa i jest na zaawansowanym etapie rozwoju. Inwestor posiada komplet zgód administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. W poprzednich latach odbyło się postępowanie na wybór generalnego wykonawcy bloku, jednakże zostało ono umorzone.

– Zmiana otoczenia biznesowego i warunków rynkowych pozwoliły na powrót do realizacji projektu. Wprowadzony rynek mocy stanowi dla wytwórców zachętę do rozwoju nowych inwestycji. Wyniki aukcji przeprowadzonych w 2018 r. świadczą o możliwości uzyskania wsparcia zapewniającego rentowność budowy bloku gazowo-parowego w Grudziądzu – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA.

Wysoka sprawność wytwarzania, niska emisyjność CO2 oraz wysoka elastyczność planowanego bloku stanowią czynniki, które umożliwią jednostce skuteczne konkurowanie na rynku energii elektrycznej. Realizacja inwestycji w Grudziądzu znacząco wpłynie na zwiększenie potencjału wytwórczego Grupy Energa. Pozwoli na dywersyfikację mocy wytwórczych Grupy ze względu stosowane paliwo, umożliwi skuteczne bilansowanie pracy niestabilnych źródeł odnawialnych, a także zmniejszy wpływ energetyki krajowej na środowisko naturalne.

 

Źródło: Energa

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English