Polski sektor kosmiczny idzie po więcej

 

Znaczny wzrost konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i osiągnięcie wyniku 3 proc. przychodów europejskiego rynku space do 2030 roku – to główne cele Krajowego Programu Kosmicznego, który właśnie wchodzi w życie. Polska przeznaczy na jego realizację blisko 250 mln zł.

W 2017 roku polski rząd przyjął dokument o nazwie Polska Strategia Kosmiczna. Opracowanie wyznacza cele, które sektor kosmiczny powinien zrealizować do 2030 roku. Do najważniejszych należy osiągnięcie 3 proc. udziału krajowego rynku space w obrocie europejskim, wzrost wykorzystania przez administrację publiczną danych satelitarnych oraz zapewnienie dostępu do nich polskim podmiotom. Równolegle, Polska Agencja Kosmiczna w bliskiej współpracy z podmiotami naukowymi i przemysłowymi oraz otoczeniem administracyjnym sektora kosmicznego, przygotowała Krajowy Program Kosmiczny na lata 2019 -2021. Zakłada on kilkadziesiąt działań, które mają wesprzeć polskie podmioty w osiągnięciu tych celów.

 

Zorganizowane wsparcie

Celem tego programu jest przygotowanie gruntu do realizacji dużego Krajowego Programu Kosmicznego po roku 2021, poprzez wykrystalizowanie jego kierunków – mówi dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. – Istotne jest także wyłonienie najefektywniejszych narzędzi publicznego wsparcia i rozwój zaplecza dla podmiotów polskiego przemysłu kosmicznego, tak, aby mogły one realizować duże, strategiczne projekty na potrzeby kraju, ale też na rynku międzynarodowym. Chcieliśmy, aby Krajowy Program Kosmiczny 2019–2021 był realistyczny w kontekście finansowania możliwego do pozyskania na rozwój krajowego sektora kosmicznego w najbliższych latach, a jednocześnie, aby trafnie odzwierciedlał obecny poziom kompetencji i ambicje polskich podmiotów oraz trendy rozwoju światowego rynku kosmicznego. 

Do najważniejszych założeń Krajowego Programu Kosmicznego należy zbudowanie systemu optymalnych narzędzi wsparcia finansowego, doradczego i edukacyjnego dla sektora oraz instytucji realizujących oraz wspierających polską politykę w tej dziedzinie. Przewidziane w nim działania ukierunkowane są na prywatne przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, administrację rządową i samorządową, a także na działania edukacyjne oraz podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie wpływu technologii kosmicznych na rozwój gospodarczy kraju.

Opracowanie Programu to przede wszystkim szansa na zwiększenie świadomości istnienia sektora space w Polsce – mówi Paweł Rymaszewski prezes Thorium Space, polskiego producenta satelitów i kosmicznych urządzeń telekomunikacyjnych. – Zwłaszcza, że branża ta od kilku lat intensywnie się rozwija. Zrównoważona strategia pozwoli z jednej strony skalować zakres prowadzonych badań naukowych a z drugiej wspierać ich komercjalizację. Wiążą się z tym również większe możliwości w zakresie pozyskiwania wykfalifikowanej kadry oraz wsparcia finansowego, będącego zapleczem dla dalszych prac rozwojowych – dodaje.

 

Priorytetem duże projekty

Krajowy Program Kosmiczny 2019-2021 skupia się na inicjatywach związanych z rozwojem polskiego sektora kosmicznego wymagających wsparcia w najbliższych latach. Obejmuje działania, które pozwolą na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów, programów i projektów uruchomionych przez podmioty już działające w Polsce, a także utrzymanie i rozwój obecnego potencjału technologicznego, naukowego i wojskowego krajowego sektora kosmicznego. Istotna jest także możliwość kontynuacji zapoczątkowanych działań w dłuższej perspektywie czasowej. Pozwoli to na zbudowanie ram organizacyjnych, finansowych i prawnych dla dużych projektów sektora do realizacji w ciągu kolejnych 10–15 lat.

Działania Krajowego Programu Kosmicznego zostały ujęte w osiem grup tematycznych: duże projekty, wsparcie sektora downstream, innowacje, otoczenie międzynarodowe, staże i szkolenia, edukacja, promocja oraz pozostałe projekty.

Najważniejszą część programu, angażującą 40 proc. jego budżetu, stanowią tzw. projekty duże, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia pierwszego nadrzędnego celu Polskiej Strategii Kosmicznej – uzyskania przez krajową branżę kosmiczną odpowiedniego poziomu obrotów na europejskim rynku kosmicznym. Dotyczą one: wsparcia polskiej kosmicznej misji naukowej, rozwoju krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w kosmosie, programu projektów zamawianych, rozwoju infrastruktury oraz programu polskich rakiet suborbitalnych. Zakłada również budowę narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi, a także stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi zderzeniami satelitów na orbicie.

 

Szybszy rozwój wymaga wsparcia

W ciągu ostatnich kilku lat sektor kosmiczny rozwija się w Polsce w ogromnym tempie – mówi Paweł Rymaszewski. – Jednak bardzo szybko rośnie on także poza granicami naszego kraju. Dlatego, aby nasze firmy mogły konkurować z europejskimi i światowymi potentatami w tej dziedzinie, konieczne są inwestycje, które pomogą im rozwinąć skrzydła. Na pewno istotne jest zwiększenie polskiego udziału finansowego w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej i przeznaczenie odpowiednich środków na ważne projekty, które mogą być realizowane przez rodzime przedsiębiorstwa i jednostki naukowo-badawcze. 

Budżet Krajowego Programu Kosmicznego 2019-2021 wynosi 248,4 mln zł. Obejmuje 111,4 mln zł, które zostaną przyznane Polskiej Agencji Kosmicznej na realizację projektu w latach 2019-2021, głównie na prace nad dużymi projektami (75 proc. kwoty) oraz 137 mln zł, które będą do dyspozycji pozostałych instytucji wspierających przedsięwzięcia krajowej branży kosmicznej.

 

Źródło: PAK

Authors

Related posts

Góra
English