Recykling i utylizacja środków smarnych

 

Rozwój polskiej gospodarki wiąże się ze wzrostem negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko, a tym samym z koniecznością wdrażania rozwiązań, które go ograniczą. Jednym z głównych tematów jest tutaj przetwarzanie lub unieszkodliwianie substancji zawierających związki ropopochodne.

 

Oleje syntetyczne, półsyntetyczne oraz mineralne wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, a po przepracowaniu stają się odpadami niebezpiecznymi. Wówczas należy kierować się wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) zwanej dalej u.oo.

 

Oleje odpadowe a przepisy

Wyżej wymieniony akt prawny wszedł w życie 23 stycznia 2013 roku, zastępując obowiązującą wcześniej ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Przenosi on na grunt prawa polskiego przepisy odpowiednich dyrektyw unijnych. Zgodnie z art. 3 u.oo. oleje odpadowe to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne.

W art. 91 czytamy natomiast: Oleje odpadowe powinny być przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w tym bez niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w szczególności przyrodniczym lub kulturowym.

2. Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane regeneracji.

3. Jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku.

4. Jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie.

5. Przez regenerację, o której mowa w ust. 2–4, rozumie się jakikolwiek proces recyklingu, w którym w wyniku rafinacji olejów odpadowych mogą zostać wyprodukowane oleje bazowe, w szczególności przez usunięcie znajdujących się w olejach odpadowych zanieczyszczeń, produktów reakcji utleniania i dodatków.

 

Autor: Sabina Frysztacka

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):
GM_2018_2_38-40_Recykling_srodkow_smarnych

Authors

Related posts

Góra
English