Analizatory jakości energii elektrycznej

Źródło: Calmet

 

W świecie nowoczesnych technologii i maszyn bardzo ważną sprawą jest dostarczenie do urządzeń energii elektrycznej o odpowiedniej jakości. Wiąże się to przede wszystkim z kwestiami bezpieczeństwa procesów, ale także z opłacaniem rachunków za energię o odpowiednich parametrach.

 

Do mierzenia parametrów (jakości) dostarczanej do zakładu przemysłowego energii elektrycznej służą analizatory jakości energii, zwane czasem analizatorami energii lub zasilania. Najprostszym przyrządem do pomiarów jednego parametru jest woltomierz, ale nie jest to miernik przydatny do nadzorowania jakości energii jako takiej, gdyż służy jedynie do pomiaru napięcia. Ponadto woltomierz nie analizuje pomiarów w czasie, nie tworzy wykresu, nie zapisuje historii (oczywiście w przypadku bardziej zaawansowanych woltomierzy jest to możliwe).

Aby prawidłowo określić jakość energii należy mierzyć znacznie więcej jej parametrów. Polska norma PN-EN 61000-4-30: „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii” wymienia ich kilkanaście. Są tu takie parametry jak wartość napięcia zasilającego i jego wahania oraz zapady, przerwy w zasilaniu, asymetria napięcia, harmoniczne napięcia, itp.

Wspomniana norma standaryzuje pomiary jakości energii, gdyż przed jej wprowadzeniem istniała pewna dowolność w metodach pomiarów, co mogło prowadzić do rozbieżności w interpretacji wyników. Obecnie nie ma tego problemu, a producenci analizatorów zaimplementowali tę normę w sposób umożliwiający jednoznaczną interpretację pomiarów. Ma to istotne znaczenie zarówno dla dostawców jak i odbiorców energii w przypadkach spornych.

Dostępne na rynku analizatory zwykle oferują podobną funkcjonalność, ale część z nich wyróżnia się ponadstandardowymi funkcjami. Stąd zróżnicowanie w cenach tych przyrządów. Mogą więc one być wyposażone w karty pamięci, bezprzewodową łączność (m.in. GSM), programowanie momentu rozpoczęcia pomiarów, ponadto doskonałym uzupełnieniem może być dedykowane oprogramowanie dla komputera PC do analizy uzyskanych danych.

Analizatory jakości energii elektrycznej mogą być zakwalifikowane do dwóch podstawowych klas pomiarowych. Wojciech Pierzgalski z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej METROL wymienia:

Klasa pomiarowa A − jest stosowana w przypadku przeprowadzenia dokładnych pomiarów, a koniecznych przy realizacji celów kontraktowych, weryfikacji zgodności wyników z postanowieniami norm, rozstrzygnięcia zaistniałych sporów itp. W uzupełnieniu określa się wymaganie, że dowolne pomiary parametru przeprowadzone za pomocą dwóch różnych przyrządów spełniających wymagania klasy A i mierzących te same sygnały powinny dać zbieżne wyniki mieszczące się w określonym przedziale niepewności. W celu zagwarantowania zbieżności wyników, przyrząd klasy A wymaga, aby dla każdego parametru charakterystyka pasmowa i częstotliwość próbkowania były wystarczające dla podanej niepewności pomiaru.

Klasa pomiarowa B – jest najczęściej stosowana przy wykonywaniu pomiarów statystycznych, wykrywaniu przyczyn i eliminacji awarii oraz dla innych zastosowań nie wymagających dokładnych wyników wyznaczanych z małą niepewnością pomiaru.

Dla każdej klasy pomiarowej podano przedział zmienności wielkości wpływających na wynik, który powinien być uwzględniony, a użytkownicy przyrządu powinni wybrać tę klasę pomiarową, która w pełni uwzględni ich wymagania w odniesieniu do zastosowania. Każdy taki przyrząd pomiarowy może mieć dwie klasy pomiarowe (A i B) dla różnych parametrów, a ponadto jego producent powinien określić wielkości mające wpływ na wynik pomiaru, które jeśli nie są podane mogą pogorszyć jego własności metrologiczne.

 

Autor: Tomasz Kurzacz

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2018_2_22-29_Analizatory
Authors

Related posts

Góra
English