„Badania na rynek”: Trwa nabór wniosków – łącznie 1,25 mld zł na innowacje

 

Firmy chcące wdrożyć innowacyjny produkt w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych do 5 grudnia 2018 r. mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs „Badania na rynek: skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji konkursu łatwiej uzyskać dotację.

„Badania na rynek” to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP z budżetem wynoszącym 1,25 mld zł. Program obejmuje dwa konkursy prowadzone równolegle. Pierwszy – ogólny, z pulą środków 750 mln zł – kierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski. Drugi – z budżetem 500 mln zł – do firm, które projekt planują zrealizować w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista dostępna na stronie PARP).

W drugiej edycji konkursu dla średnich miast wzięto pod uwagę fakt, że tereny inwestycyjne dość często znajdują się na obrzeżach miast oraz w przylegających do nich gminach. Dlatego lista lokalizacji, które obejmuje konkurs została poszerzona o te właśnie obszary. Dzięki temu o dofinansowanie projektów może ubiegać się większa liczba firm z sektora MŚP – mówi Jadwiga Lesisz, zastępca prezes PARP.

 

Badania na rynek dla MŚP – podstawowe informacje

Termin składania wniosków:
od 20 marca do 5 grudnia

Pula środków:
konkurs ogólny – 750 mln zł
konkurs dla średnich miast* – 500 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 20 mln zł

 

Zasady

Program prowadzony od 2015 r. ewoluował tak, by umożliwić na skorzystanie ze środków większej liczbie przedsiębiorców i lepiej odpowiedzieć ich potrzeby. W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą lokalizacji w konkursie dla miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie. Zrównano minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla wszystkich wnioskodawców – teraz wynosi ona 5 mln zł bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Najistotniejszą zmianą jest jednak zmiana w zakresie źródła innowacji. W obecnej edycji „Badań na rynek” o wsparcie mogą ubiegać się więc nie tylko firmy, które przeprowadziły prace badawcze w ramach wewnętrznych struktur lub przy współpracy z ośrodkami naukowymi, ale także te, które zakupiły wyniki prac badawczych na rynku.

Podstawowy warunek udziału w konkursie pozostaje ten sam – niezależnie od źródła pochodzenia wyników prac B+R, ich efektem musi być wdrożenie do oferty firmy nowego albo znacząco ulepszonego produktu. Przy czym produkt (lub usługa) musi być innowacyjny przynajmniej na skalę krajową.

Celem podziałania 3.2.1 jest sprawienie, by aktywność z obszaru B+R prowadzona przez MŚP znajdowała odzwierciedlenie w ich strategii rynkowej i konkretnych produktach. Dlatego przedsiębiorca, który chce uzyskać wsparcie musi mieć przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe już w chwili składania wniosku, a wyniki tych badań muszą mieć kluczowe znaczenie dla wprowadzanego na rynek produktu lub usługi. – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

 

Ile i na co?

Maksymalna kwota dofinansowania to 20 mln zł a maksymalny poziom dofinansowania wyrażony w procentach zależy od tzw. mapy pomocy regionalnej i wynosi się od 20 do 70 %.

Dofinansowanie może obejmować m.in. koszty nabycia: prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, maszyn i urządzeń, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how.

Wsparcie obejmuje koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), maszyn i urządzeń, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how. Rozpoczęcie projektu powinno nastąpić dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a jego realizacja nie może trwać dłużeni niż 30 miesięcy i zakończyć się najpóźniej do końca 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP. Nabór potrwa do 5 grudnia 2018 r.

 

Liczy się skala innowacyjności

Rozstrzygającym kryterium oceny wniosków jest innowacyjność. Oznacza to, że w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów przez kilka projektów, w pierwszej kolejności wsparcie otrzyma ten, który będzie cechował się większą innowacyjnością. Warto pamiętać, że ocena w kryterium innowacyjności odbywa się na podstawie wskaźników odnoszących się do nowych cech produktu lub jego funkcjonalności, które zawarto we wniosku.

We wskaźnikach należy zadeklarować zmianę, która zajdzie w produkcie w wyniku zrealizowania projektu. Jeśli np. produkt będzie charakteryzował się niższą energochłonnością, należy wskazać poziom wyjściowy energochłonności produktu w odpowiedniej jednostce, a następnie poziom docelowy w tej samej jednostce, ewentualnie w procentach w odniesieniu do tej jednostki.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, premiowane będą projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, objętych ochroną patentową. Dodatkowe punkty uzyskają projekty z sektora tzw. wysokich technologii, oraz te których innowacyjność wykracza poza skalę krajową lub kiedy zastosowane rozwiązania mają potencjał pozwalający na rozwój danej branży.

Do uzyskania minimalnej liczby punktów w kryterium innowacyjności konieczne jest spełnienie jednocześnie warunku innowacyjności produktu na poziomie krajowym i wykazania znaczenia innowacji dla ostatecznego odbiorcy. Na dodatkowe punkty mogą liczyć produkty innowacyjne w skali międzynarodowej, np. Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczące wysokich technologii, albo rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju danej branży lub rynku – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

 

Warto pamiętać, że…

Dokumentacja B+R jest kluczowa w procesie rozpatrywania aplikacji konkursowej. W momencie składania wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, przedsiębiorca musi dysponować wynikami prac badawczo-rozwojowych, które mają bezpośredni związek z wdrażaną innowacją.

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest udokumentowanie i uzasadnienie innowacyjności produktu lub usługi za pomocą obiektywnych weryfikowalnych wskaźników.

Przedsiębiorca musi również udokumentować zdolność do sfinansowania projektu. Należy bowiem pamiętać, że w montażu finansowym znajdzie się nie tylko dofinansowanie, ale również wkład własny przedsiębiorcy, który może wynieść od 20 do 80% w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości firmy.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że błędy i braki właśnie w tych trzech obszarach były najczęstszymi przyczynami negatywnej oceny aplikacji.

 

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie  internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP, na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 i 801 332 202

 

Źródło: PARP

Authors

Related posts

Góra
English