Rekordowy wzrost PKB w III kwartale

Źródło: GUS

 

GUS szacuje, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w trzecim kwartale 2017 roku był wyższy o 4,9 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). Dane są lepsze niż opublikowane we wcześniejszym szybkim szacunku PKB przed dwoma tygodniami. W ujęciu kwartalnym, wyrównany sezonowo wzrost wyniósł 1,2 proc., był zatem wyższy niż w dwu pierwszych kwartałach 2017 roku (1,1 proc. w pierwszym kwartale i 0,9 proc. w drugim kwartale).

Zgodnie z oczekiwaniami dalszemu przyspieszeniu uległy nakłady na środki trwałe, ich wzrost wyniósł 3,3 proc. W trzecim kwartale br. odnotowaliśmy stagnację zapasów, których wkład we wzrost gospodarczy wyniósł 0 pkt. proc. Wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych utrzymał się na poziomie odnotowanym w pierwszej połowie 2017 roku, natomiast spożycie publiczne na poziomie zbliżonym do drugiego kwartału. Znacząco przyspieszył także eksport, którego spowolnienie w drugim kwartale okazało się przejściowe. Pomimo przyspieszenia tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe oraz  eksportu, spowolniło tempo wzrostu importu. Kontrybucja eksportu netto w trzecim kwartale wyniosła 1,1 pkt. proc. i była zbliżona do notowanej w czwartym kwartale 2016 roku. Spożycie gospodarstw domowych wzrosło w trzecim kwartale 2017 roku o 4,8 proc., przy wzroście w pierwszym półroczu 2017 roku o 4,8 proc., i 3,9 proc. w całym 2016 roku.

 

Źródło: GUS

 

Spożycie publiczne w trzecim kwartale (wzrost o 1,9 proc.) rosło nieco szybciej niż w całym ubiegłym roku (wzrost o 1,7 proc.), lecz wolniej niż w drugim kwartale. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3 proc. w trzecim kwartale, przy wzroście w pierwszej połowie roku o 0,3 proc. Po znaczącym wzroście zapasów w drugim kwartale, gdy ich wkład we wzrost gospodarczy wyniósł 1,9 pkt. proc., w trzecim kwartale przyrost zapasów był neutralny dla wzrostu. Import wzrósł w trzecim kwartale o 5,7 proc. i był to najniższy wzrost od trzeciego kwartału 2015 r. W trzecim kwartale dynamicznie wzrósł z kolei eksport, do 7,6 proc. wobec spowolnienia w drugim kwartale do 3,1 proc.

Analiza danych wyrównanych sezonowo wskazuje na trwały charakter ożywienia gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku. Wzrost odnotowano we wszystkich głównych sektorach gospodarki. Wartość dodana brutto rosła nieznacznie wolniej niż PKB i w trzecim kwartale jej kwartalne tempo wzrostu wyniosło 1,1 proc. Spośród głównych sektorów zarówno przemysł (wzrost o 1,8 proc.), budownictwo (wzrost o 4 proc.) jak i handel (wzrost o 2,4 proc.) rosły w tempie wyższym niż PKB. Pozwala to optymistycznie oceniać perspektywy wzrostu w ostatnim kwartale 2017 roku. Analiza składników popytu wskazuje na trwały charakter wzrostu konsumpcji oraz stopniowe przyspieszenie wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, stabilnie rośnie także eksport. W ocenie Ministerstwa Rozwoju również struktura popytowa wzrostu gospodarczego pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Uwzględniając dane wyrównane sezonowo, należy zwrócić uwagę na fakt, że polska gospodarka, (wzrost o 5,2% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 roku) rozwija się ponad dwukrotnie szybciej niż gospodarka strefy euro i całej UE (w obu przypadkach wzrost sięga poziomu 2,5 proc.). Spośród krajów, dla których dostępne są dane Eurostat, szybciej rozwijały się jedynie Rumunia (8,6 proc.) oraz Łotwa (6,2 proc.).

W ocenie MR tempo wzrostu w ostatnim kwartale 2017 roku powinno utrzymać się na zbliżonym poziomie, głównie na skutek dalszego przyspieszenia wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, stabilnie rosnącej konsumpcji oraz eksportu.

 

Źródło: MR

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English