Strefy zagrożenia wybuchem

Źródło: OBI

 

Jeżeli w przedsiębiorstwie występują substancje oraz materiały, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową, konieczne jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem oraz podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

 

Określenie lub weryfikacja rodzajów oraz zasięgu rejonów, w których substancje palne występują przypadkowo, często lub cały czas, umożliwia dokonanie oceny ryzyka wybuchu oraz ustalenie jakie należy stosować metody zapobiegawcze. Zadbanie o prawidłowe wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem to obowiązek pracodawcy, a także wymóg prawny – odkąd dyrektywy unijne 2014/34/UE (wcześniej 94/9/WE) oraz 1999/92/WE, znane jako ATEX i ATEX USERS, zostały przeniesione na grunt krajowy.

 

Wytyczne dla producentów urządzeń oraz dla pracodawców

W przypadku dyrektyw ATEX dokonanie rozróżnienia na dwa osobne akty jest bardzo istotne, bo każdy z nich odnosi się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym w ściśle określonych sytuacjach. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, którą wprowadza Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 poz. 817), zawiera wytyczne odnoszące się bezpośrednio do producentów, ale również importerów i dystrybutorów wyżej wymienionych urządzeń, którzy zgodnie z dyrektywą bezpośrednio ponoszą odpowiedzialność za swoje produkty. Najistotniejszą informacją, na którą powinni zwrócić uwagę przyszli użytkownicy urządzeń lub systemów pracujących w strefach zagrożenia wybuchem jest Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta. Wskazuje ona jasno czy urządzenie zostało poprawnie dobrane do pracy we wcześniej wyznaczonej strefie Ex.

Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w środowiskach potencjalnie wybuchowych, którą wprowadza Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. Nr 138 poz. 931), nakłada z kolei na pracodawcę obowiązek wykonania kompleksowej oceny ryzyka, a następnie wykonania na jej podstawie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

 

Źródło: Fotolia/GRUPA WOLFF

Authors

Related posts

Góra
English