Czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Jak często należy czyścić instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną?

Polskie prawo określa ogólne zasady utrzymywania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. – Wskazuje tylko, że należy co roku przeprowadzić kontrolę stanu zanieczyszczenia kanałów w jednostkach medycznych, a jeśli chodzi o prywatne podmioty, to wszystko zależy od charakterystyki obiektu i produkcji. Przykładowo odciągi spalin znad maszyn spawalniczych należy czyścić nawet kilka razy w roku, bo istnieje ryzyko pożaru. Z kolei hale magazynowe, gdzie nie ma zapylenia – zdecydowanie rzadziej, w praktyce raz na 2, 3, 4 lata. Bardzo istotne jest dbanie o czystość i kondycję centrali wentylacyjnej. Regularne mycie wszystkich elementów centrali i wymiana filtrów pozwoli na utrzymanie dobrej jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń – tłumaczy Waldemar Koga, właściciel firmy KOGA.

Zgodnie z normą PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków – Siec przewodów – Czystość systemów wentylacji, można wyróżnić trzy klasy czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dla których określona została zalecana częstotliwość kontroli:

  • klasa czystości instalacji podstawowa, dotyczy budynków, w których przebywanie ludzi jest sporadyczne, takich jak magazyny, hale hurtowni, składy, pomieszczenia techniczne itp. – częstotliwość kontroli: centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych – 24 miesiące, filtrów – 12 miesięcy, nawilżaczy – 12 miesięcy, przewodów – 48 miesięcy, urządzeń końcowych – 48 miesięcy;
  • klasa czystości instalacji średnia, dotyczy przede wszystkim biur, obiektów handlowych i sportowych, budynków mieszkalnych, hoteli, szkół, teatrów, szpitali – częstotliwość kontroli: centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych – 12 miesięcy, filtrów – 12 miesięcy, nawilżaczy – 6 miesięcy, przewodów – 24 miesiące (12 miesięcy dla szpitali), urządzeń końcowych – 24 miesiące (12 miesięcy dla szpitali);
  • klasa czystości instalacji zaawansowana, dotyczy m.in. pomieszczeń czystych, laboratoriów, obiektów szpitalnych, zakładów przemysłu farmaceutycznego, spożywczego oraz wytwarzających półprzewodniki – częstotliwość kontroli: centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych – 12 miesięcy, filtrów – 12 miesięcy, nawilżaczy – 6 miesięcy, przewodów – 12 miesięcy, urządzeń końcowych – 12 miesięcy.

Przemysław Kołbon, specjalista techniczno-handlowy w firmie Vita-Vent, podsumowuje to w następujący sposób: – Częstotliwość czyszczenia instalacji w halach produkcyjnych uzależniona jest od specyfiki zakładu, od tego jaki prowadzi on rodzaj produkcji i z jaką częstotliwością. Poza tym duże znaczenie ma fakt, jaki rodzaj instalacji został zamontowany w danym przedsiębiorstwie. Na pewno należy przestrzegać zaleceń producenta danego systemu wentylacji, a także wytycznych zawartych w aktach i normach prawnych.

Oprócz normy PN-EN 15780:2011 są to przede wszystkim: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Authors

Related posts

Góra
English