Zawiesia i trawersy

Przeglądy

Odpowiedzialność za zawiesia ponosi pracodawca. Musi dbać on o właściwy stan techniczny i przeprowadzać kontrole i przeglądy, które zapobiegną wypadkom. Konieczność badań okresowych zawiesi wynika z następujących norm:

 • EN 13414-1:2003+A2:2008, część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania, Polska norma PN-EN 13414-1+A2,
 • EN 13414-2:2003+A2:2008, część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostarczanych przez wytwórcę, Polska norma: PN-EN 13414-2+A2,
 • EN 13414-3:2003+A2:2008, część 3: Zawiesia splotowe o obwodzie zamkniętym i zawiesia z lin trójzwitych, Polska norma: PN-EN 13414-3+A1.
 • Ponadto, zastosowania mają polskie normy:
 • PN-92/M-84720 – Zawiesia z lin stalowych i włókiennych. Ogólne wymagania i badania,
 • PN-M-84736 – Zawiesia jednopętlowe z lin stalowych,
 • PN-M-84737 – Zawiesia dwupętlowe z lin stalowych,
 • PN-M-84735 – Zawiesia w obwodzie zamkniętym z lin stalowych,
 • PN-EN 818-4+A1:2008 – Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 4: Zawiesia łańcuchowe – Klasa 8.

W powyższych normach mowa jest o tym, że badania okresowe i kontrolę okresową mogą przeprowadzać “kompetentne osoby”, a badania powinny być wykonywane w określonych okresach (zazwyczaj raz w roku przy pracy jednozmianowej).

 

Zawiesie wężowe. Źródło: Powerwinch

 

Przegląd bieżący to wzrokowa ocena stanu zawiesia, mającą na celu zidentyfikowanie uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpływać na jego bezpieczną eksploatacje. Przed każdym użyciem należy dokonać taką kontrolę. Zawiesia nie można używać, jeśli:

 • brak jest zawieszki identyfikacyjnej o jego nośności lub jeśli niezbędne informacje nie są umieszczone bezpośrednio na elemencie zawiesia;
 • oznaczenia zawiesia są nieczytelne;
 • elementy zawiesia są zdeformowane;
 • łańcuch, lina uległ rozciągnięciu (wydłużenie trwałe);
 • nastąpiło zużycie zawiesia w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości graniczne (dopuszcza się zmniejszenie grubości nominalnej do 90%, przy czym d jest wartością średnią dwóch pomiarów średnicy przeprowadzonych w płaszczyznach prostopadłych);
 • wystąpiły mikropęknięcia, rowki, nadmierna korozja, skręcenia lub wygięcia ogniw itp.;
 • nastąpiły rozgięcia haków świadczące o wystąpieniu przeciążenia.

Badania okresowe obejmują przegląd szczegółowy oraz próbę obciążeniową. Przegląd szczegółowy obejmuje oględziny – wzrokową kontrolę oraz pomiary wydłużeń i odkształceń elementów zawiesia. Jeśli przegląd szczegółowy wykaże zużycie zawiesia w postaci:

 • przecięć, nacięć, żłobień, pęknięć, nadmiernej korozji, cieplnych lub chemicznych odbarwień, zgięć, odkształceń i innych uszkodzeń,
 • rozwarcia haków – widoczne zwiększenie gardzieli lub inna postać odkształcenia, (zwiększenie gardzieli nie może być większe niż 10% nominalnej wartości lub było takie, na jakie pozwala zatrzask bezpieczeństwa),
 • przewężenia liny w dowolnym miejscu o ponad 10%,
 • braku swobodnego przegubu między ogniwami,
 • wydłużenia elementów zawiesia,
 • wewnętrznego zużycie ogniwa (dopuszczalne jest, gdy średnia wartością dwóch prostopadłych wymiarów d1i d2, jest większa niż 90% nominalnej średnic dn),
 • nieczytelnej etykiety,

należy takie zawiesie wycofać z użytkowania.

Raz w roku należy dokonać próby obciążeniowej, która polega na obciążeniu zawiesia na czas minimum 1 godziny obciążeniem zależnym od jego rodzaju. Takie próby mogą wykonywać tylko osoby uprawnione, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

Authors
Tagi
Góra
English