KSSE rozszerza współpracę z Politechniką Śląską

 

Kontynuacja zainaugurowanego w 2016 roku projektu studiów dualnych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz uczestnictwo w nowej inicjatywie dedykowanej sektorowi lotniczemu. Katowicka SSE rozszerza współpracę z gliwicką uczelnią.

Katowicka SSE została stroną porozumienia, podpisanego dzisiaj przez Politechnikę Śląską oraz niemiecki uczelnie techniczne z Drezna i Freibergu, którego celem jest utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. Projekt dotyczy intensyfikacji współpracy między uczelniami z obu krajów w zakresie kompozytów, w tym prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz powołania kierunków studiów, a także komercjalizacji wyników prowadzonych badań. Partnerami projektu są także miasto Gliwice oraz firmy Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”, koordynator  Śląskiego Klastra Lotniczego.

– Utworzenie Centrum pozwoli na zintensyfikowanie kilkudziesięcioletniej, owocnej współpracy między partnerami oraz wykorzystanie wzajemnie uzupełniających się zasobów. Przede wszystkim aparatury badawczej, kadry naukowej i osiągnięć naukowych, a także doświadczenia w zastosowaniu i wykorzystaniu metod projektowania i technologii wytwarzania materiałów hybrydowych i kompozytowych. Główne zadania Centrum to prowadzanie badań dotyczących materiałów hybrydowych i kompozytowych, wykorzystywanych do budowy konstrukcji lekkich oraz kształcenie studentów. Należy podkreślić, że utworzenie Centrum, bazującego na partnerach naukowych, przemysłowych i samorządzie, jest gwarantem rozwoju innowacyjnych technologii aktualnie oczekiwanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz szybkiej komercjalizacji wyników badań naukowych – mówi prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

W ramach inicjatywy Katowicka SSE będzie koordynować działania związane ze współpracą jednostek naukowych i przedsiębiorców, której efektem będzie wykorzystanie osiągnięć naukowych w przemyśle.

– To kolejny przykład przedsięwzięcia łączącego świat biznesu, reprezentowany przez Katowicką SSE oraz firmy zrzeszone w Śląskim Klastrze Lotniczym, ze szkolnictwem wyższym. Zgodnie z deklarowaną wizją naszej działalności, uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych ze współpracą w tym kluczowym dla rozwoju gospodarczego obszarze, będzie jednym z priorytetów naszej działalności. Wraz z Politechniką Śląską rozwijamy studia dualne, których program stworzony został w odpowiedzi na potrzeby sektora motoryzacyjnego. Podpisana umowa tworzy podstawy, aby rozwijać podobny program dla firm związanych z branżą lotniczą, których nie brakuje w naszym regionie oraz wśród inwestorów KSSE. Chcemy uczestniczyć w inicjatywach, które tworzą szansę jeszcze lepszego wykorzystania potencjału branży lotniczej, niezwykle innowacyjnej i wykorzystującej tworzone w regionie nowoczesne technologie – mówi Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej SSE S.A.

Reprezentujące niemieckie uczelnie – Akademię Górniczą we Freibergu i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie – jednostki naukowe uczestniczące w projekcje są wiodącymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i zastosowań materiałów metalowych oraz kompozytowych. Saksonia, w której zlokalizowane są obie uczelnie, jest niemieckim centrum konstrukcji lekkich. Obie uczelnie są członkami klastra związanego z przemysłem samochodowym i od kilkudziesięciu lat współpracują z Politechniką Śląską. Przedmiotem współpracy jest rozwój nowych technologii projektowania i budowy materiałów i konstrukcji lekkich oraz edukacja w tym zakresie. Materiały hybrydowe i kompozytowe, to materiały składające się z kilku innych materiałów, często metalowych i niemetalowych, np. włókien szklanych węglowych lub warstw polimerowych. Zestawienie i odpowiednie połączenie tych materiałów, za pomocą różnych technologii, włącznie z nanotechnologią, pozwala na ukształtowanie materiału o pożądanych, specyficznych właściwościach.

Nowe, innowacyjne technologie, których rozwój i zastosowanie jest celem działania centrum, wymagają odpowiedniej kadry naukowej, ale przede wszystkim odpowiednio wykształconych inżynierów, pracujących w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Dlatego drugim z podstawowych powołanego centrum celów będzie odpowiednie kształcenie studentów. Partnerzy deklarują utworzenie kierunku studiów w zakresie projektowania i budowy konstrukcji lekkich.

KSSE kontynuuje także projekt „Studiów Dualnych” prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz inwestorami strefy skupionymi w klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Gliwicka uczelnia prowadzi nabór na kolejny rok studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, a studenci, którzy jesienią 2016 roku zainaugurowali naukę, kończą pierwszy rok realizacji programu, odbywając staże u pracodawców uczestniczących w projekcie. W październiku br. naukę rozpocznie kolejna grupa 30 absolwentów szkół średnich. Spotkanie informacyjne dla absolwentów i przedsiębiorców chcących dołączyć do programu odbędzie się 1 września 2017 roku w siedzibie rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi o dużym potencjale rozwoju na kierunkach technicznych, z predyspozycjami do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych.

– Tegoroczne, bardzo dobre wyniki naszej strefy potwierdzają, że przedsiębiorcy są zainteresowani realizacją kolejnych inwestycji. Kluczowym aspektem w ich planach jest dostępność pracowników, a zmiany na rynku pracy mają coraz istotniejszy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Niezależnie od podejmowanych na bieżąco działań, mających zaradzić problemowi ograniczonej dostępności specjalistów, ważne jest, aby myśleć o tym wyzwaniu również w dalszej perspektywie. Temu właśnie służy nasza wspólna inicjatywa. Studia dualne to inwestycja w przyszłość, która pozwala wyłuskać inżynierskie talenty oraz kształtować wiedzę młodych i zdolnych ludzi w obszarach najbardziej pożądanych dla firm. Opinie uczestniczących w programie partnerów z sektora biznesu są niezwykle pozytywne, co jak wierzę zachęci do zaangażowania się kolejne firmy – komentuje Janusz Michałek.

Program kształcenia studiów obejmuje zajęcia prowadzone na uczelni przez kadrę Wydziału Mechanicznego Technologicznego i specjalistów firm uczestniczących w programie. Zajęcia na uczelni zaplanowano na okres od października do grudnia 2017 roku. W drugiej części semestru, przez dwa miesiące studenci będą zdobywać wiedzę praktyczną, na stażach u pracodawców. Semestr wiosenny zostanie podzielony podobnie: w okresie od marca do maja 2018 roku realizowane będą zajęcia na uczelni, a od czerwca do września 2018 roku będą kontynuowane staże u pracodawców. Zajęcia praktyczne oraz staże realizowane są we współpracy z inwestorami KSSE, członkami klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing oraz firmami zewnętrznymi.

Dotychczas w program zaangażowało się dziesięciu przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, wśród których dominują podmioty związane z sektorem motoryzacyjnym m.in. Eaton Automotive Systems, Hutchinson Poland, Tenneco Automotive, Ficomirrors, Nexteer Automotive i Plastic Omnium Auto. Partnerzy wzięli na siebie odpowiedzialność za efekty kształcenia, zobowiązując się do wdrożenia standardów będących gwarantami jej jakości, m.in. realizowania staży w oparciu o ujednolicony program, wypłacania wynagrodzenia i stypendiów w czasie nauki oraz prowadzenia ewaluacji w ramach zaprojektowanego systemu studiów. Staże realizowane będą w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, a każdemu uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie i urlop.

 

Źródło: KSSE

Authors

Related posts

Góra
English