Systemy zarządzania (cz. II)

 

Poka-yoke
Poka-yoke (ang. mistake proofing, error proofing) jest to technika, która umożliwia zapobieganie defektom mającym źródło w pomyłkach, czyli błędom popełnianym nieumyślnie. Jej wiodącą dewizą jest to, że za błędy nie należy winić ludzi tylko procesy. Tak więc wszelkie usprawnienia i rozwiązania należy zastosować właśnie na tym poziomie.
Istotnym jest fakt, że między zaistnieniem błędu, a wynikającym z niego defektem istnieje możliwość zauważenia pomyłki i jej poprawienie. Dlatego też należy zadbać o to, aby warunki pracy nie pozwalały na zaistnienie pomyłki lub też żeby powstały błąd był od razu widoczny. Poka Yoke uniemożliwia zaistnienie pomyłki, skraca czas potrzebny na szczegółowe szkolenie pracowników, eliminuje niektóre etapy kontroli jakości (100% kontrola odbywa się w trakcie procesu na stanowisku), zmniejsza ilość braków oraz pozwala na bieżące rozwiązywanie zaistniałych nieprawidłowości.

 


Przykładowym rozwiązaniem Poka yoke w procesie w którym udział biorą ludzie jest na przykład stanowisko na produkcji, na którym znajdują się odpowiednie pojemniki z odpowiednią liczbą części (potrzebną w jednym cyklu) ułożone w kolejności, w jakiej należy montować poszczególne elementy. Po złożeniu produktu wszystkie pojemniki powinny być puste. Inną opcją może być na przykład to, że części są tak zaprojektowane, że można je złożyć w całość tylko w jeden sposób.
Można wyróżnić dwa podstawowe typy Poka yoke. Pierwszym z nich są funkcje regulacyjne, w których są metody kontroli polegające na tym, że w przypadku zaistnienia błędu proces (maszyna) zostaje zatrzymany, a wadliwy element zostaje usunięty (bądź od razu naprawiony w zależności od możliwości) oraz metody ostrzegania, w których zaistniały błąd jest sygnalizowany alarmem dźwiękowym bądź też sygnałem świetlnym (niestety nie gwarantuje to, że zostanie podjęte jakiekolwiek działanie naprawcze).
Drugim są funkcje ustawiające, w których jest m.in. metoda bezpośredniego kontaktu sprawdzająca różne cechy produktu (mogą to być na przykład kształt, wielkość, kolor, waga i różne inne cechy) przy użyciu detektora. Wśród metod ustawiających jest również metoda ustalonej wartości, która sprawdza czy została wykonana odpowiednia liczba operacji w danej sekwencji. Ostatnią z nich jest metoda koniecznego kroku, która polega na tym, żeby dana operacja była wykonana w określonym czasie bądź w określonej sekwencji.
Poka-yoke pozwala zmniejszyć obciążenie pracownika, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, wynikające z ciągłego skupienia na każdym najdrobniejszym, często wielokrotnie powtarzającym się podczas pracy, szczególe. Najczęściej popełniane błędy przez pracowników zakładów produkcyjnych to:

  • pominięcie jednego z etapów produkcji,
  • niepoprawna instalacja elementu,
  • pominięcie montażu (kompletacji) elementu,
  • montaż nieprawidłowego elementu,
  • niepoprawne ustawienie maszyny.

 

Authors

Related posts

Góra
English