Systemy zarządzania (cz. II)

 

Six Sigma
Sześć Sigma (ang. Six Sigma) jest to metoda zarządzania jakością stosowaną w różnych międzynarodowych korporacjach, takich jak GE, 3M, Honeywell, Philips, ABB, TRW, Microsoft i wielu innych. Six Sigma dąży do osiągnięcia jak najwyższej jakości. Jest to metoda, która zakłada wychwycenie i identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem.
Od strony statystycznej sigma to odchylenie standardowe zmiennej. Sześć sigm to odległość sześciu odchyleń standardowych od wartości centralnej rozkładu w lewo i prawo. Przyjmuje się, że defekty w procesach występują z pewnym prawdopodobieństwem, który można opisać rozkładem statystycznym. Celem Six Sigma jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów do 3,4 defektu na milion możliwości.
W Six Sigmie dąży się do sukcesu i perfekcji poprzez realizację procesu DMAIC. Nazwa ta pochodzi od następujących wyrazów, Define (definiowanie), Measure (pomiar), Analize (analiza), Improve (udoskonalenie), Control (kontrola). Pierwszy etap, czyli definiowanie służy do zrobienia tak zwanego rozpoznania, wyznaczenia celów oraz określenia mocnych i słabych stron. Przy realizacji tego punktu korzysta się na przykład z diagramów przyczynowo-skutkowych. Kolejnym, drugim etapem, jest pomiar, który stanowi jedyną drogę do prawdy. Układ pomiarowy powinien charakteryzować się wysoką precyzją i dokładnością. Uzyskane wyniki należy przedstawić w sposób jasny i przejrzysty. W tym punkcie korzysta się z różnego rodzaju metod statystycznych.
W trzecim etapie analizuje się pozyskane dane, szuka zależności przyczyno-skutkowych i stara się zdefiniować źródła zmienności. Przedostatni, czwarty etap to udoskonalenie, czyli moment, w którym następuje ingerencja w proces. W tym punkcie należy postarać się zaplanować działania, które pozwolą zmniejszyć poziom odchyleń (faza ta powinna być powtarzana). Ostatni etap to kontrola, która wieńczy proces. Jednakże faktycznie kontrola to długofalowy proces, a nie jednorazowa sytuacja.
Six Sigma umożliwia zbadanie różnego rodzaju procesów zachodzących w przedsiębiorstwie począwszy od etapu projektowania, przez produkcję, serwis, szkolenia i inne aspekty działania firmy.

 

Authors

Related posts

Góra
English