Modernizacja elektrowni w Borowie

elektrownia_wodna_w_borowie_m

 

Grupa Energa unowocześnia swoje obiekty wytwórcze. Dzięki umowie, jaką Energa Wytwarzanie SA zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zmodernizowana zostanie elektrownia wodna w Borowie, która w tym roku obchodzi jubileusz swego 100-lecia. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowić będzie 40 proc. szacowanych na ok. 7 mln zł kosztów planowanej modernizacji.

Energa Wytwarzanie uzyskała od WFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 2 765 tys. zł na projekt „Modernizacji elektrowni wodnej w Borowie”. Szacunkowy całkowity koszt planowanej modernizacji wynosi 6981 tys. zł.

Elektrownia Borowo zlokalizowana jest w gminie Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie), należącej do tzw. Specjalnej Strefy Wyłączenia (SSW) – obszaru strategicznej interwencji. Projekt modernizacji zakłada wyposażenie elektrowni w dodatkowy, wysokosprawny hydrozespół o mocy 0,7 MWe i nowe urządzenia pomocnicze. Działania obejmą również poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury, w tym wymianę rozdzielni 15 kV wraz ze stacją napowietrzną na stację wnętrzową z transformatorami suchymi. Zminimalizuje to oddziaływanie na środowisko naturalne. Instalacja nowego hydrozespołu i zastąpienie wiekowych już urządzeń wydłuży oczekiwany „czas życia” elektrowni, oddanej do użytkowania ok. 1918–1919 r.

Dzięki modernizacji elektrownia będzie produkować jeszcze więcej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób Energa realizuje jeden z programów nowej strategii, jakim jest utrzymanie pozycji lidera w zakresie OZE. Obecnie ok. 41 proc. energii elektrycznej Grupa wytwarza ze źródeł odnawialnych. Po modernizacji elektrowni w Borowie, produkcja z OZE wzrośnie o prawie 760 MWh, co przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 615 ton w skali roku.

 

elektrownia_wodna_w_borowie_2_m

 

Po stuletniej eksploatacji dostosujemy elektrownię w Borowie do współczesnych standardów środowiskowych i technologicznych. Planowane prace modernizacyjne będą miały znaczący wpływ nie tylko na poprawę efektywności produkcji, ale również poprawią bezpieczeństwo pracy elektrowni oraz usprawnią jej bieżącą eksploatację – mówi Roman Pionkowski, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Modernizacja elektrowni wodnej w Borowie stanowi dobry przykład skutecznie realizowanej strategii zarządzania majątkiem Spółki, mającej na celu zwiększenie efektywności naszych aktywów przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Bez otrzymanej dotacji z WFOŚiGW realizacja tego zadania nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie – dodaje Prezes Pionkowski.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne elektrowni w Borowie i jej dobry stan techniczny można zakładać, że modernizacja pozwoli na nieprzerwaną pracę obiektu przez następne dziesięciolecia. Elektrownia wodna w Borowie jest obiektem cennym także z uwagi na walory historii techniki. Zatem prace modernizacyjne będą prowadzone z uwzględnieniem zabytkowego charakteru budowli oraz specyfiki dotyczącej pracy źródeł wytwórczych jakim są elektrownie wodne.

Realizacja projektu wpisuje się w Politykę klimatyczną UE, która przewiduje zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w UE. Produkcja energii w oparciu o źródła odnawialne wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju Grupy ENERGA. Korzystanie ze źródeł odnawialnych przyczynia się do realizacji obecnych potrzeb społeczeństwa z poszanowaniem potrzeb przyszłych pokoleń oraz ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i komfort  życia. Projekt będzie realizowany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, a to oznacza, że zmodernizowana elektrownia wodna będzie  w możliwie największym stopniu użyteczna dla lokalnej społeczności. Realizacja projektów z funduszy unijnych wiąże się także ze  spełnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

elektrownia_wodna_w_borowie_jaz_m

 

Energa Wytwarzanie SA posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. W ostatnich latach spółka zrealizowała takie projekty jak modernizacja elektrowni wodnej Rościno. Kompletna przebudowa elektrowni wodnej w Rościnie realizowana była w latach 2013-2014. Na budowę przepławki dla ryb uzyskano dotację ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto też wspomnieć budowę farmy fotowoltaicznej Czernikowo o mocy zainstalowanej 3,77 MW, realizowaną w latach 2014-2015. Ten projekt współfinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Źródło: Energa

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English