Bezpieczeństwo w magazynach – inwestycja, która procentuje

Zapewnienie należytego bezpieczeństwa w magazynie można rozpatrywać na dwa sposoby.
Po pierwsze, zarządzając magazynem, należy zadbać o warunki, które pozwolą na bezpieczne przechowywanie towarów o różnych właściwościach, ochronę artykułów przed uszkodzeniem czy kradzieżą, a także zapobieganie ich szkodliwemu oddziaływaniu na osoby przebywające w magazynie.
Kaiserkraft1

 

Drugim aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, na co składa się wiele czynników. O tym, czy magazyn będzie spełniał normy bezpieczeństwa i higieny pracy warto pomyśleć już na etapie projektowania i budowy budynku, dostosowując go do przechowywania konkretnego typu towarów.
Niemniej ważne jest także wykończenie hali magazynowej. Konieczne jest wyposażenie jej w podłogi o odpowiedniej nośności, pozwalającej na składowanie towarów o dużej masie, a także gwarantującej sprawne poruszanie się pojazdów magazynowych. Posadzki w magazynie powinny być wykonane z materiałów, zapobiegających upadkom. Istotną kwestią jest też odpowiednie zaprojektowanie regałów przystosowanych do składowania określonego typu artykułów oraz ustalenie ścieżek komunikacyjnych, które zagwarantują bezpieczeństwo zarówno osobom kierującym flotą magazynową, jak i pracownikom przemieszczającym się po hali magazynowej.

 

Barierki polimerowe — innowacyjna technologia w służbie bezpieczeństwa
Oprócz odpowiedniego zaprojektowania i wyposażenia hali magazynowej, istotną kwestią jest jej właściwa eksploatacja. Statystyki pokazują, że najczęstszymi przyczynami wypadków w magazynach są niewłaściwa organizacja pracy oraz brak odpowiednich zabezpieczeń, zapobiegających zdarzeniom lub niwelujących następstwa powstałego niebezpieczeństwa. Podstawowym wyposażeniem każdego magazynu powinny być barierki chroniące przed uderzeniem poruszających się po hali pojazdów. Zderzenie z regałem może bowiem skutkować nie tylko jego uszkodzeniem, ale także upadkiem rozmieszczonych na nim materiałów, co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia operatora pojazdu oraz osób przebywających w jego otoczeniu.

 

 

Kaiserkraft2

Elastyczny moduł bariery drogowej z tworzywa sztucznego na bazie polimerów

 

Jeszcze do niedawna rozwiązaniem wykorzystywanym na szeroką skalę były barierki wykonane ze stali. Dziś coraz częściej stosuje się zabezpieczenia wykonane z polimerowych tworzyw sztucznych. Ich atutem jest łatwy montaż, niewymagający spawania poszczególnych elementów oraz doskonała amortyzacja uderzenia. Co ważne, zderzenie z pojazdem nie powoduje trwałego odkształcenia i zniszczenia barierki. Polimery charakteryzujące się pamięcią kształtu, po usunięciu zagrożenia wracają do stanu pierwotnego. Warto dodać, że barierki wykonane z tworzyw sztucznych posiadają ostrzegawczą, żółto-czarną kolorystykę.

 

Odpowiednie oznakowanie warunkiem bezpiecznej pracy
Rozporządzenie BHP oraz ustawa o ochronie pracy nakładają na pracodawcę obowiązek odpowiedniego oznakowania magazynu. Niedostosowanie się do powyższych zasad skutkuje cofnięciem zgody na działanie magazynu, niesie konsekwencje w postaci sankcji, a w chwili zaistnienia wypadku z udziałem pracownika, pociąga właściciela hali do odpowiedzialności karnej.
Niezwykle ważną kwestią jest w tym przypadku odpowiednie oznakowanie dróg transportowych. Wyznaczenie znaków poziomych ułatwią specjalne, trwałe farby do znakowania w intensywnej, żółtej barwie, którą nanosi się na posadzkę za pomocą odpowiedniego urządzenia. Warto także zadbać o odgrodzenie strefy, po której poruszają się pojazdy magazynowe od ścieżek wyznaczonych dla pracowników. W tym aspekcie pomocne są słupki odgradzające połączone łańcuchem lub taśmą. Rozwiązaniem, które sprawdzi się zarówno w wyznaczaniu dróg transportowych, jak i odgradzaniu stref niebezpiecznych są słupki z kratą nożycową, mocowane trwale w podłożu lub umożliwiające przemieszczenie ich po magazynie.
Zabezpieczenia powinny znaleźć się także na drogach przejazdowych. Ograniczeniu prędkości w strefach szczególnie niebezpiecznych, okolicach przejścia dla pieszych czy miejscach przeładunku sprzyjają progi zwalniające. Z kolei pomosty kablowe pozwalają ukryć przewody przebiegające przez trasy, po których przemieszczają się pojazdy magazynowe, dzięki czemu chronią przed ich uszkodzeniem i w konsekwencji przed porażeniem prądem. W wyznaczaniu stref ryzyka pomocne są także szlabany, które z jednej strony porządkują przestrzeń magazynową, z drugiej — zapobiegają przed niekontrolowanym przedostawaniem się osób nieupoważnionych w poszczególne strefy magazynu.

W hali magazynowej dochodzi często do nieprzewidzianych zagrożeń, wymagających natychmiastowej reakcji. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w takiej sytuacji, jest odgrodzenie przestrzeni od reszty magazynu, co stanowi wyraźny sygnał ostrzegawczy dla przebywających w nim pracowników. Najczęściej używanymi rozwiązaniami w takich sytuacjach są czerwono-białe lub czarno-żółte taśmy znakujące oraz przenośne słupki i barierki.

 

Kaiserkraft3

 

Elementem informującym o zakazie przedostawania się na konkretny obszar magazynu są także klasyczne pachołki w barwach ostrzegawczych.

 

Skuteczna ochrona przed wyciekami niebezpiecznych substancji
W magazynach może także dochodzić do wycieków. Oprócz uszkodzenia pojemników z przechowywanymi substancjami niebezpiecznymi, zdarzają się także nieszczelne instalacje czy uszkodzenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do prac w hali. Rozlanie substancji oleistych, żrących czy łatwopalnych stwarza bezpośrednie zagrożenie dla osób pracujących w magazynie, niosąc za sobą ryzyko poślizgnięcia się, zatrucia oparami lub wzniecenia ognia. Warto także wspomnieć o niebezpieczeństwie dla środowiska. Zarówno międzynarodowe, jak i krajowe regulacje prawne nakładają na osoby zarządzające magazynem obowiązek zapobiegania tego typu zagrożeniom, a w przypadku powstania wycieku, konieczność szybkiej neutralizacji i bezpiecznej utylizacji substancji niebezpiecznych.

Nieodłącznym elementem wyposażenia hal, w których składuje się towary, są specjalistyczne włókniny wiążące. Obecnie dostępne są na rynku zarówno produkty uniwersalne, chłonące różnorodne związki chemiczne, jak i wyspecjalizowane, przeznaczone do pracy z poszczególnymi typami substancji. Odpowiednie oznakowanie pozwala szybko i sprawnie wybrać rodzaj materiału, który w przypadku zaistnienia konieczności, zostanie wykorzystany do neutralizacji wycieku. Warto podkreślić, że włókniny posiadają bardzo duży poziom absorpcji płynów, przewyższający 25-krotność ciężaru własnego, dzięki czemu minimalizują koszt późniejszej utylizacji. Łatwe w użytkowaniu i niepylące mogą być także stosowane prewencyjnie, na złączach instalacji hydraulicznych i innych miejscach potencjalnych wycieków.

 

Kaiserkraft4

Włóknina wiążąca do oleju FIRST

 

Włókniny, dzięki dużej chłonności i niewielkiej wadze, nie sprawiają także problemu w przechowywaniu. Dostępne są w formie arkuszy, poduszek oraz węży, przy czym ostatnie z nich są powszechnie wykorzystywane do odgradzania miejsca wycieku. Do bezpośredniego zbierania płynów wyciekających z maszyn i pojazdów służą natomiast wanny wychwytowe. Posiadające składaną konstrukcję, są bardzo łatwe w użyciu, nie zajmują miejsca w magazynie i nie stwarzają problemów podczas transportu. Wykonane są z tworzyw sztucznych odpornych na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych.

 

Magazyn spełniający wymagania BHP gwarancją korzyści dla właściciela
Dbałość o bezpieczeństwo w magazynie jest inwestycją na długie lata. Bez wątpienia najbardziej istotną kwestią jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy, zapobiegających narażaniu ich zdrowia i życia. Ważnym aspektem są także korzyści płynące bezpośrednio dla przedsiębiorstwa. Spełnianie wymagań BHP gwarantuje pozytywną opinię Państwowego Instytutu Pracy, niwelując tym samym sankcje nakładane w przypadku naruszenia norm, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowanie odpowiednich środków ostrożności pozwala także na skuteczną ochronę przeciwpożarową oraz zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia środowiska substancjami szkodliwymi. W rezultacie zarządcy magazynu nie ponoszą kosztów wynikających z jego nieprawidłowej eksploatacji. W chwili zaistnienia niebezpieczeństwa mogą natomiast podjąć szybką reakcję, co z kolei zminimalizuje nakłady finansowe poniesione przez firmę w przypadku rozprzestrzeniania się czynnika ryzyka.

 

Zdjęcia: kaiserkraft.pl

Authors

Related posts

Góra
English