Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

ATM F3_2012-03-23_6117_1000p_wm_m

Butle systemu gaszenia pożaru w serwerowniach. Źródło: ATM

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe odgrywa istotną rolę z punktu widzenia fabryki, magazynów i innych obiektów przemysłowych. Ważne są w tym zakresie zarówno aspekty prawne jak i rozwiązania techniczne odpowiedzialne za wykrywanie i sygnalizowanie pożaru.

 

Aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z ochroną i bezpieczeństwem przeciwpożarowym w Polsce jest z ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Uzupełnieniem jej jest ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 ze zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie precyzują z kolei liczne akty wykonawcze, które odnoszą się również do ściśle określonych obiektów, zakładów czy też branż.

Za podstawowe akty wykonawcze można uznać przede wszystkim rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 121, poz. 1138), rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U nr 54, poz. 259) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U nr 121, poz. 1139).

 

Zakładowa straż pożarna

Zakładowe straże pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a za jego zgodą – przez innych ministrów, wojewodów oraz organy jednostek samorządu terytorialnego. Straże pożarne działają zazwyczaj przy dużych zakładach chemicznych i cukrowniach. Należy podkreślić, że służba tego typu działa w sposób niezależny od Państwowej Straży Pożarnej.

Zakładowe jednostki straży pożarnej zabezpieczają przeciwpożarowo zakłady pracy zapewniając bezpieczeństwo pracownikom. Ważne jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Kluczową rolę odgrywa organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych podczas pożarów, a także klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. Wykonywane są specjalistyczne czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. Zakładowe jednostki straży pożarnej zapewniają nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie danego zakładu.

Authors

Related posts

Góra
English