Wyposażenie i organizacja pracy magazynu

1_m

Rys. 1. Pomost magazynowy. Źródło: Promag

 

Pojęcie magazynu (ang. warehouse) kojarzy się każdemu jednoznacznie z miejscem, w którym przechowywane są różnego rodzaju dobra.

 

Wg normy PN-84-N-01800:1984 Gospodarka magazynowa –Terminologia podstawowa – magazyn to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej wg ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Magazyn (wg. A. Niemczyka) jest to jednostka funkcjonalno-organizacyjna, przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej wg ustalonej technologii, wyposażoną w odpowiednie środki techniczne, zarządzaną i obsługiwaną przez zespół ludzi. Innymi słowy – magazyn to przestrzeń dla efektywnego składowania i manipulowania zapasami.
Magazynowanie to nie tylko składowanie dóbr. Magazynowanie to również przyjmowanie i wydawanie składowanych elementów. W magazynie kompletuje się też zamówienia oraz przemieszcza się składowane części. Podstawą działania jest ewidencjonowanie oraz kontrola wszystkich ruchów mających miejsce każdego dnia. Dla dobrze funkcjonującego magazynu istotna jest również konserwacja zarówno elementów składowanych (w przypadku takich, które należy traktować w określony sposób, bądź kontrolować je z innych istotnych względów) jak i urządzeń, regałów służących do pobierania lub przechowywania części.
W większości magazynów wydzielone są 4 główne strefy (przyjęć, składowania, kompletacji i wydań). Strefa przyjęć to strefa, w której odbywa się przyjęcie towaru do magazynu. W strefie składowania towary są przechowywane. Strefa ta odgrywa kluczową rolę w każdym magazynie. Jej wielkość zależy od ilości przechowywanych towarów oraz od technologii składowania. W wielu firmach w tej strefie odbywa się również kompletacja. Strefa kompletacji (jeżeli jest wydzielona) to miejsce, które jest przeznaczone tylko i wyłącznie do kompletacji towarów. W strefie wydań odbywają się czynności organizacyjno-techniczne związane z wydawaniem towarów. Magazyn można określić jako żywy organizm, o który należy codziennie dbać z należytym pietyzmem.
Magazynowanie jest znaczącą częścią zarządzania logistycznego, którego celem jest realizacja zasady 7R: właściwy produkt (ang. right goods), właściwemu klientowi (ang. right customer), we właściwej ilości (ang. right quantity), we właściwym czasie (ang. right time), we właściwe miejsce (ang. right place), we właściwym stanie (ang. right quality), po właściwej cenie (ang. right price).
Podział typów magazynów może nastąpić ze względu na różnego rodzaju kryteria. Do podstawowego podziału można zaliczyć podział ze względu na:

  • miejsce w systemie logistycznym (transportowo-spedycyjne, produkcyjne, dystrybucyjne, handlowe oraz przyzakładowe),
  • funkcję w procesie produkcyjnym (surowcowe, materiałów podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, wyrobów gotowych, odpadów, części zamiennych oraz opakowań),
  • postać budowli (składowiska otwarte, półotwarte, zamknięte i specjalne),
  • wysokość (niskie oraz wysokiego składowania),
  • postać fizyczną składowanych wyrobów (sypkich i składowanych luzem, składowanych w dowolnych opakowaniach i nieopakowanych, ciekłych oraz gazów i materiałów niebezpiecznych),
  • funkcję w gospodarce (rezerwowe, depozytowe, konsumpcyjne i wyrównawcze).

 

Authors

Related posts

Góra
English