Pompy

Watson Marlow_m

Zdjęcie: Watson-Marlow

 

Pompy to maszyny niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładów przemysłowych o różnych profilach działalności. Ich różnorodność jest imponująca, dzięki czemu znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach do przetłaczania prawie każdego medium.

 

Pompy służą do podnoszenia z poziomu niższego na wyższy zarówno samych cieczy jak i mieszanin cieczy z ciałami stałymi, bądź też do przetłaczania cieczy ze zbiornika ssawnego o ciśnieniu niższym do zbiornika tłocznego o ciśnieniu wyższym. Używane są również do transportu różnorodnych gazów, rozpuszczonych w cieczy lub wydzielonych.

Podczas pompowania pompa otrzymuje energię mechaniczną od silnika napędowego, po czym przenosi ją na przepływającą przez nią ciecz za pomocą wirnika, tłoka, rotora itd. Na skutek użycia pompy dochodzi więc do zwiększenia energii podnoszonej cieczy. Należy przy tym dodać, że pompy są maszynami hydraulicznymi biernymi, z uwagi na to, że pobierają energię z zewnątrz.

Żeby pompa mogła spełnić swoje zadanie, musi dojść do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy).

 

Zdjęcie: Atlas Copco

 

Ze względu na zasadę działania można wyróżnić pompy wyporowe, zwane objętościowymi oraz wirowe. Osobną grupę stanowią pompy strumieniowe (strumienice), które używane są do przenoszenia cieczy, zawiesin, ciał sypkich oraz gazów. Działają one na zasadzie wytwarzania podciśnienia, które zasysa pompowaną ciecz.

Obecnie większość pomp na rynku stanowią pompy wirowe. Pompy wyporowe w porównaniu z pompami wirowymi o podobnych parametrach są zazwyczaj większe i droższe. Używanie ich jest więc uzasadnione wtedy, kiedy z różnych przyczyn nie można zastosować pomp wirowych.

Natomiast biorąc pod uwagę rodzaj napędu, pompy można podzielić na: ręczne (np. pompa skrzydełkowa), elektryczne, spalinowe, pneumatyczne oraz strumieniowe. Z kolei uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy, pompy dzieli się na: ssące, tłoczące oraz ssąco-tłoczące.

 

W kręgu pomp wyporowych i wirowych

W przypadku pompy wyporowej dochodzi do wypierania określonej ilości cieczy z obszaru ssawnego – na skutek przesunięcia, obrotu lub ruchu złożonego (przesunięcia i obrotu) elementu roboczego, takiego jak np. tłok, skrzydełko czy wirnik – do obszaru tłocznego. Należy przy tym pamiętać o odpowiednio szczelnym oddzieleniu obszaru ssawnego od tłocznego.

Ze względu na swoją konstrukcje pompy wyporowe dzielą się na pompy o ruchu: postępowo-zwrotnym organu roboczego (tłokowe, wielotłoczkowe i przeponowe), obrotowo-zwrotnym organu roboczego (skrzydełkowe), a także o ruchu obrotowym organu roboczego (łopatkowe, zębate, krzywkowe, śrubowe, ślimakowe oraz labiryntowe). Innymi rodzajami pomp wyporowych są pompy o ruchu obiegowym (wyporowe przewodowe, puszkowe), lub precesyjnym (oscylacyjno-obrotowym) organu roboczego (np. pompa wyporowa tarczowa).

Z kolei działanie pompy wirowej polega na tym, że obracający się wirnik pompy przekazuje cieczy energię ruchu obrotowego, co powoduje przyrost krętu strumienia cieczy i wzrost jego prędkości przy przepływie przez kanały międzyłopatkowe, co przekłada się także na przyrost energii kinetycznej cząstek cieczy. Z uwagi na sposób przemiany energii, można wyróżnić pompy krętne (odśrodkowe, helikoidalne, diagonalne, śmigłowe oraz odwracalne) oraz krążeniowe (z bocznymi kanałami, peryferalne oraz z pierścieniem wodnym).

Źródło Grundfos_m

Zdjęcie: Grundfos

Oczywiście zarówno pompy wyporowe, jak i wirowe mają swoje zalety i wady. Niewątpliwą zaletą pomp wyporowych jest bardzo duża wysokość podnoszenia. Poza tym pompy te cechują się dużą sprawnością i niezmienną wydajnością przy zmieniających się warunkach układu. Dodatkowo pompy tego rodzaju charakteryzują się małą wrażliwością na występowanie gazów w pompowanej cieczy, a także zdolnością do samozasysania, co jest dużym ułatwieniem przy każdorazowym uruchomieniu podczas eksploatacji (zwłaszcza w trudnych warunkach).

Mówiąc o wadach pomp wyporowych należy wspomnieć o ich stosunkowo skomplikowanej budowie, zwłaszcza w kontekście wpływu wykonania (szczelności) na sprawność pompy. Ponadto pompy te są wykazują zmniejszoną niezawodność przy zastosowaniu układu ruchomych części, a także nierównomierność parametrów pracy (dotyczy to pomp o postępowo-zwrotnym ruchu organu roboczego). Inną słabą stroną tego typu pomp jest także ograniczona wydajność, a w przypadku niektórych pomp wyporowych – duża wrażliwość na zanieczyszczenia mechaniczne.

Jeśli chodzi o pompy wirowe, to ogromną ich zaletą jest zwarta konstrukcja, a co za tym idzie – stosunkowo niewielkie wymiary. Dzięki prostej budowie możliwe jest bezpośrednie połączenie narzędzia roboczego z silnikiem napędowym bez konieczności użycia dodatkowych przekładni. Ze względu na niewielką liczbę części składających się na całość konstrukcji, pompy te są mniej awaryjne od pomp wyporowych. Do mocnych stron pomp wirowych można zaliczyć również: dużą wydajność przy stosunkowo niewielkiej wysokości podnoszenia, dużą prędkość obrotową, stabilność parametrów pracy przy ustalonych warunkach pracy oraz zdolność samoregulacji przez samoczynne przystosowanie się do zmieniających się warunków pracy.

Mimo wielu zalet pomp wirowych, mają też one swoje wady, takie jak np.: brak możliwości samozasysania, co nie pozostaje bez wpływu na zwiększoną wrażliwość na gazy w pompowanej cieczy (wyjątek stanowią pompy wirowe krążeniowe samozasysające). Poza tym pompy te charakteryzują się małą odpornością na zanieczyszczenia w przepompowywanej cieczy. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku niewielkich pomp, które w wyniku zanieczyszczeń mogą ulec uszkodzeniom mechanicznym.

 

Heizungsumwaelzpumpe Calio 65-60

Źródło: KSB

 

Napędy pomp

Do napędu pomp wykorzystywane są najczęściej silniki elektryczne, silniki spalinowe i turbiny parowe. Co ważne, napęd pomp może być bezpośredni lub pośredni za pośrednictwem przekładni. Warto dodać, że niewielkie pompy wyporowe, takie jak tłokowe, skrzydełkowe czy przeponowe, mogą być napędzane ręcznie.

Jeśli chodzi o silniki elektryczne, to w pompach małej i średniej mocy stosuje się silniki trójfazowe indukcyjne klatkowe. Natomiast w pompach dużej mocy wykorzystuje się czasami silniki synchroniczne, które są nieco trudniejsze w obsłudze.

Z kolei silniki spalinowe używane są najczęściej do napędu pomp przewoźnych niewielkiej mocy (np. do napędu pomp pożarniczych). Silniki te wykorzystywane są także jako napęd rezerwowy dla pomp wymagających nieprzerwanej pracy. W porównaniu do silników elektrycznych silniki spalinowe mogą osiągać większe prędkości obrotowe.

Natomiast wspomniane wyżej turbiny parowe stosowane są coraz częściej do napędu pomp wysokoprężnych, które wymagają bardzo dużych prędkości obrotowych oraz dużych mocy. Ogromnym ich atutem jest łatwa regulacja prędkości obrotowej.

 

Pompy próżniowe

W przemyśle wiele procesów przeprowadza się przy ciśnieniach niższych od atmosferycznego, potocznie zwanych próżnią. Urządzeniami wykorzystywanymi do usuwania gazów z instalacji celem osiągnięcia tych ciśnień są pompy próżniowe. Ze względu na sposób działania można wyróżnić pompy próżniowe: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe. Ponieważ różne typy pomp osiągają różne ciśnienia (próżnie) końcowe, można je podzielić także na pompy pracujące przy próżni niskiej, średniej, wysokiej i ultrawysokiej.

Obszarami zastosowań pomp próżniowych są np. układy chłodnicze i klimatyzacyjne, w których pompy próżniowe stanowią element konstrukcyjny, a także są też stosowane w procesie serwisowania tych systemów. Poza tym pompy próżniowe używane są również w urządzeniach medycznych oraz maszynach drukarskich. Dzięki zastosowaniu pomp próżniowych możliwe jest także pakowanie próżniowe, analiza gazów czy formowanie plastików na gorąco itd.

 

Pompa prózniowa Źródło Becker_m

Zdjęcie: Becker

 

Jednym z rodzajów pompy próżniowej jest pompa dyfuzyjna, w której strumień czynnika pompującego (najczęściej jest to specjalny olej lub rtęć), w wyniku m.in. zjawiska dyfuzji porywa ze sobą cząsteczki gazu, przenosząc je z obszaru próżni wysokiej (z obszaru pompowanego) do obszaru próżni wstępnej. Pompy dyfuzyjne w wielu zastosowaniach ustąpiły miejsca np. pompom jonowym.

Pompa jonowa (pompa jonowo-sorpcyjna) jest bezwylotową pompą próżniową, w której resztki gazu są jonizowane i usuwane z objętości czynnej za pomocą pola elektrostatycznego. Ich zaletą w porównaniu do pomp dyfuzyjnych jest to, że dzięki nim można uzyskać „czystą” próżnię, tzn. niezanieczyszczoną śladami oleju lub rtęci Pompy tego typu wykorzystuje się do pompowania gazów aktywnych i szlachetnych i uzyskiwania wysokiej i bardzo wysokiej próżni w urządzeniach badawczych i technologiczno-badawczych. Cechują się podwyższoną stabilnością pompowania gazów szlachetnych oraz szerokim zakresem ciśnień pracy.

Ciekawym rozwiązaniem są także próżniowe pompy kriogeniczne. W tego rodzaju pompach wykorzystywane jest zjawisko kondensacji cząstek pompowanego gazu na powierzchniach ochłodzonych do bardzo niskich temperatur (temperatura ciekłego wodoru i helu).W pompach kriogenicznych występuje zjawisko zróżnicowania szybkości pompowania gazu w zależności od temperatury skraplania. Stosuje się je np. do przesyłania gazu płynnego oraz skroplonego gazu ziemnego.

 

W ofercie rynkowej

Na polskim rynku działają zarówno krajowi producenci pomp o wieloletnim doświadczeniu, mający często międzynarodową renomę, jak i przedstawicielstwa firm zagranicznych czy dystrybutorzy specjalizujący się w sprzedaży tytułowych urządzeń. W ich ofercie można znaleźć pompy praktycznie wszystkich wiodących światowych wytwórców. Stosunkowo dużą popularnością cieszą się pompy produkcji włoskiej czy niemieckiej, jednak należy podkreślić fakt, iż istotny udział w rynku mają polscy producenci.

Jednym z rodzimych producentów pomp jest Leszczyńska Fabryka Pomp, szczycąca się około 150-letnią tradycją. Firma specjalizuje się w produkcji pomp i systemów pompowych, a także komponentów żeliwnych. Oprócz pomp standardowych w jej ofercie znajdują się m.in. pompy specjalistyczne procesowe oraz monoblokowe z wirnikiem zamkniętym, otwartym czy z wirnikiem VORTEX. Asortyment firmy obejmuje też pompy: specjalistyczne pionowe oraz poziome wielostopniowe, specjalistyczne peryferalne, z silnikiem ognioszczelnym, ukośne wałowe lub z przystawką, a także pompy przeznaczone do gorącej wody, paliwa i spirytusu oraz pompy stosowane do pompowania ciekłego amoniaku w układach chłodniczych, które znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym i chłodnictwie.

Również firma Hydro-Vacuum, będąca jednym z największych polskich producentów pomp, istnieje na rynku ponad 150 lat. W ofercie można znaleźć pompy głębinowe, samozasysające, odśrodkowe jednostopniowe, dwustrumieniowe, pompy dla przemysłu stoczniowego i morskiego, pompy próżniowe, a także wielostopniowe pompy wirowe, takie jak pompy typu WHA – przeznaczone do pompowania wody o temperaturze do 140°C oraz paliw płynnych i innych cieczy w zakresie wytrzymałości materiałów użytych do ich budowy. Pompy WHA znajdują zastosowanie w energetyce, instalacjach przemysłowych, instalacjach przetłaczania destylatów, rozpuszczalników i paliw, systemach nawadniających, naśnieżających itd.

 

Źródło Ebara_m

Zdjęcie: Ebara

 

Inną krajową firmą o długoletniej działalności jest Kielecka Fabryka Pomp „Białogon”, zajmująca się produkcją pomp wirowych i wyporowych oraz odlewów z żeliwa szarego. W ofercie znajdują się np. pompy wirowe z napędem elektrycznym, pompy obiegowe oraz pompy wyporowe rotacyjne, takie jak walcowe, zębate czy krzywkowe. Te ostatnie idealnie nadają się do przetłaczania cieczy bardzo lepkich i gęstych, których temperatura nie przekracza 80°C. Pompy krzywkowe typu RJ i RJM firmy „Białogon” stosowane są w cukrowniach do transportu m.in. melasy, w przetwórniach owocowych, gorzelniach i browarach do transportu przecierów owocowych, soków itp., a także w wytwórniach chemicznych do transportu smarów, olejów, mydła i kleju.

Znaczącym producentem pomp przemysłowych w Polsce jest także grupa Powen-Wafapomp, mogąca się poszczycić ponad 100-letnim doświadczeniem. Oprócz pomp ogólnego przeznaczenia – przewidzianych do przetłaczania wody o umiarkowanej temperaturze, które mogą być stosowane w każdej dziedzinie przemysłu – firma oferuje również pompy skonstruowane specjalnie dla spełnienia specyficznych wymagań w poszczególnych branżach. W szerokim asortymencie firmy nie brakuje zatem pomp dla energetyki i ciepłownictwa, przystosowanych do pompowania gorących mediów, pomp dla chemii i petrochemii, przeznaczonych do pracy z wysoką temperaturą i pod wysokimi ciśnieniami, które występują w instalacjach procesowych, jak również pomp dla górnictwa, cechujących się wzmocnioną budową oraz zdolnością do pracy na mediach silnie zanieczyszczonych mechanicznie i chemicznie. Przykładem pomp sprawdzających się m.in. w przemyśle górniczym oraz w systemach odwadniania powierzchniowego kopalń odkrywkowych są pompy typoszeregu NZ, które są pompami zatapialnymi, wirowymi, jednostopniowymi z wirnikami osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego, z króćcem tłocznym poziomym kołnierzowym skierowanym prostopadle do osi pompy.

Znanym producentem rozwiązań pompowych w szerokim zakresie jest też firma KSB, której główna siedziba znajduje się w Broniszach koło Warszawy. W jej ofercie znajdują się m.in. pompy wirowe, pompy pionowe i pompy zatapialne do ścieków. Mogą być one stosowane w niemalże wszystkich aplikacjach przemysłowych, w tym również w najtrudniejszych warunkach: w skrajnych temperaturach, pod wysokim ciśnieniem, z dużą zawartością cząstek stałych, a także z mediami agresywnymi (np. pompa Ecochem Non-Seal wykorzystywana do tłoczenia mediów agresywnych, łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, lotnych lub kosztownych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w technice ochrony środowiska i technice przemysłowej). Nowością zaprezentowaną przez firmę na tegorocznych targach ISH we Frankfurcie są pompy typoszeregu Calio w rozmiarze XXL, o które koncern poszerzył swoją ofertę bezdławnicowych pomp cyrkulacyjnych o wysokiej sprawności. Pompy te są napędzane przez elektronicznie komutowane, hermetyczne silniki synchroniczne z mokrymi wirnikami.

Jednym z wiodących światowych producentów pomp i systemów pompowych do instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków jest też firma Wilo. Ciekawym rozwiązaniem proponowanym przez firmę jest Wilo-Yonos MAXO – uniwersalna bezdławnicowa pompa o najwyższej sprawności z silnikiem z magnesu trwałego oraz zintegrowaną regulacją różnicy ciśnień do zastosowań w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, jak również w obiegach instalacji solarnych, geotermalnych, zarówno po pierwotnej jak i wtórnej stornie instalacji.

Jednym ze światowych liderów produkujących pompy jest także firma Grundfos, która w bieżącym roku obchodziła jubileusz 70-lecia swojego powstania. W asortymencie znajdują się m.in. pompy obiegowe, pompy odśrodkowe do zastosowań przemysłowych, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków oraz dozowania. Przykładowymi pompami oferowanymi przez Grundfos są pompy DMX, które dzięki solidnej konstrukcji na bazie membrany i wysokiej jakości silnikom wymagają minimum konserwacji i są doskonałym wyborem dla wielu zastosowań w dziedzinie dozowania. Warto też wspomnieć o jedno- i wielostopniowych odśrodkowych pompach z wlotem osiowym, ze stali nierdzewnej, specjalnego typoszeregu Contra, które znajdują zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, w których higiena i elastyczność mają najwyższy priorytet. Dotyczy to zwłaszcza produkcji żywności, napojów oraz leków.

Znanym producentem pomp membranowych zasilanych sprężonym powietrzem oraz pomp wirowych jest firma Tapflo, w ofercie której znajdują się np. wirowe pompy przemysłowe CombiChem. Stosuje się je do przenoszenia czystych lub lekko zanieczyszczonych cieczy o niskiej lepkości, zwłaszcza w przemyśle chemicznym. Konstrukcja zgodna z ISO 5199 daje dużą niezawodność i długie okresy między serwisami.

Warto wspomnieć też o firmie ALL-Pumps, która oferuje pompy: membranowe, zębate, wirowe, śrubowe, wyporowe, krzywkowe, magnetyczne oraz perystaltyczne. Firma jest dostawcą urządzeń czołowych światowych producentów, takich jak np.: All-Flo, Nova Rotors, Tuthill, Victor, Ampco Pumps czy Ragazzini.

Jeśli chodzi o pompy perystaltyczne, to światowym liderem wśród producentów wyspecjalizowanych pomp tego rodzaju, a także technologii przepływu płynów wykorzystywanych w branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej i ekologicznej jest firma Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG).

 

centrifugal-pump-process-Źródło Sulzer_m

Zdjęcie: Sulzer

 

Z kolei firma Börger od ponad 20 lat zajmuje się produkcją pomp rotacyjnych. Dzięki szerokiemu spektrum obejmującemu 20 rozmiarów pomp (o wydajności od 1,0 do 1.000,0 m³/h), różnym wariantom wykonania i dodatkowym komponentom Börger produkuje pompy rotacyjne nadające się optymalnie do konkretnych zastosowań. Geometria uwzględniająca dużą objętość komory roboczej i krótki transport zapewniają bezpieczny transport medium. Trzy linie produktów – Classic, Select i Protect zapewniają odpowiednie warianty uszczelnień wałów dla każdego zastosowania.

Natomiast w ofercie firmy Vogelsang znajdują się solidne i wydajne pompy rotacyjne w różnych wersjach. Umożliwiają one przepompowywanie nawet abrazyjnych mediów, kwasów oraz cieczy z wysoką zawartością substancji stałych. Znajdują one zastosowanie w wielu branżach na całym świecie – np. niemiecka kolej Deutsche Bahn, dla której firma Vogelsang jest jednym z głównych dostawców wyposażenia. Oferowane przez firmę pompy odgrywają znaczącą rolę w procesie odsysania oleju po awariach statków lub platform wiertniczych.

Warto wspomnieć też o firmie Pneumat System oferującej pompy wyporowe najpopularniejszych rodzajów, takie jak pompy pneumatyczne tłokowe i membranowe oraz rozwiązania z dziedziny techniki próżniowej. Oferowane przez firmę pompy pneumatyczne nadają się do różnych aplikacji i gałęzi przemysłu, ze względu na to, że są kwasoodporne i umożliwiają obsługę mediów wymagających i agresywnych. Pompy wyporowe wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na korozję, dzięki czemu mogą być stosowane w specyficznych branżach i trudnym środowisku pracy.

Ciekawą propozycją jest także znajdująca się w asortymencie firmy Becker linia produktów z serii X. Pompy próżniowej z serii X wyposażone są w specjalnie zaprojektowane łopatki, które wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie oraz ekstremalnie wydłużoną żywotnością. Znikoma ilość generowanego pyłu grafitowego pozwala na zastosowanie tych pomp do precyzyjnych procesów w sterylnych warunkach. Urządzenia te są całkowicie bezolejowe, ekonomiczne i niemal bezawaryjne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w konstruowaniu kompresorów śrubowych firma Atlas Copco skonstruowała pompę GHS VSD+, która łączy klasyczną koncepcję pompy śrubowej z nowoczesnym sterowaniem i energooszczędnym napędem o zmiennej prędkości obrotowej (VSD). Pompy te doskonale sprawdzają się w takich aplikacjach jak, ekstruzja plastiku, produkcja opakowań, obróbka drewna czy pakowanie próżniowe. Obszar zastosowań pomp obejmuje także takie obszary, jak: huty szkła, poligrafia, przemysł spożywczy, próżnia centralna, liofilizacja, termoformowanie, odgazowywanie i inne. Lista aplikacji jest długa, ponieważ jednym urządzeniem w różnych wariantach wykonania można zastąpić klasyczne technologie, takie jak pompy z pierścieniem cieczowym, pompy łopatkowe suche czy pompy łopatkowe olejowe. W większości aplikacji można użyć pompy w wykonaniu standardowym. Natomiast w aplikacjach, w których konieczne jest szybkie odpompowanie gazów, warto zastosować wersję turbo, która dzięki większej mocy silnika dużo szybciej opróżnia każdą zamkniętą objętość. Warto wspomnieć też o pompie w wykonaniu Humid, która umożliwia bezproblemową pracę z wilgotnym powietrzem. Cała wilgoć jest z pompy usuwana baz szkody dla samego urządzenia.

Na polskim rynku działa poza tym wielu innych producentów i dostawców, w ofercie których można znaleźć różnego rodzaju pompy – zarówno te standardowe, jak i specjalistyczne. Ze względu na to, że jest ich kilkaset, nie sposób wymienić tu wszystkich. Różnorodność oferowanych pomp sprawia, że każdy klient znajdzie odpowiednie rozwiązanie, optymalnie dostosowane do swoich potrzeb.

 

Marta Gajewska

 

 

Janusz Sadkowski, kierownik Działu Pomp Przemysłowych, Hydro-Vacuum

Pompy próżniowe z wirującym pierścieniem cieczowym

Jedną z ciekawszych i często stosowanych pomp jest pompa próżniowa z wirującym pierścieniem cieczowym. Jest to maszyna objętościowa do próżni niskich.

W cylindrycznej obudowie wypełnionej cieczą znajduje się otwarty wirnik skrzydełkowy o dużej średnicy piasty. Po uruchomieniu wirnika siła odśrodkowa odrzuca ciecz na ścianki obudowy, tworząc pierścień cieczowy. Ponieważ wirnik umieszczony jest mimośrodowo w stosunku do obudowy, przy piaście powstaje wolna od cieczy przestrzeń „sierpowa” podzielona łopatkami wirnika na poszczególne komory. Objętość komór początkowo rośnie a po minięciu dolnego położenia maleje. Jeżeli w ścianach obudowy wyciąć okna ssawne i tłoczne, to na skutek powiększania objętości komory międzyłopatkowej gaz będzie do niej zasysany a następnie wskutek jej zmniejszania – sprężany i wytłaczany na zewnątrz. Większość ciepła generowanego w pompie przejmowane jest przez ciecz roboczą, dlatego jej część usuwana jest razem ze sprężonym gazem – wymaga to stałego jej uzupełniania. We większości zastosowań cieczą roboczą jest woda, dlatego pompy te często nazywa się wodnopierścieniowymi (PW).

Ponieważ pompy wypełnione są cieczą, niewielkie ilości cieczy lub pary znajdujące się w pompowanym gazie oczywiście im nie szkodzą – w przeciwieństwie do pomp o innej konstrukcji, np. tłokowych czy łopatkowych.

Pompy PW znalazły zastosowanie m.in. przy zalewaniu lewarów cieczowych i pomp nie mających zdolności samozasysania, suszeniu próżniowemu oraz próżniowej impregnacji drewna, przy produkcji styropianu, papieru, olejów roślinnych oraz realizacji procesów chemicznych (np. przemysł chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny).

Hydro-Vacuum_m

Zdjęcie: Hydro-Vacuum

 

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Główny Mechanik 4/2015

Okladka gotowa GM4_m

 

 

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English