BHP w praktyce

03 BHP_m

Bogdan Rączkowski

ODDK

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.

W piętnastym wydaniu Poradnika uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Prawie Budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

– wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy,

– zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

– chorób zawodowych, z uwzględnieniem zmian w sposobie ich dokumentowania,

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych,

– niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, w tym zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP,

– klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP,

– rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,

– ochrony pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym, z uwzględnieniem metod pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy,

– oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,

– uaktualnienia przepisów dotyczących transportu,

– materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,

– zaliczania zakładu pracy do grupy ryzyka, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych substancji niebezpiecznych,

– zmian w wykazie jednostek certyfikujących.

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English