MW Lublin i Federal Mogul Gorzyce będą działać w SSE

Ministerstwo Gospodarki przygotował projekty rozporządzeń Rady Ministrów zmieniające rozporządzenia w sprawie mieleckiej i tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.  Wśród włączanych do SSE terenów dwa projekty inwestycyjne związane są z przemysłem motoryzacyjnym.
W podstrefie Lublin SSE Euro-Park Mielec włączony ma być obszar o powierzchni 8,8338 ha, na których działa MW Lublin. Spółka, należąca do grupy kapitałowej CLN, jest producentem felg stalowych. Nowy projekt inwestycyjny polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych  zakładu  poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji felg, w tym nowego typu obręczy stalowych w technologii zgniatania obrotowego (flow forming), felg wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie (HSS) i nowego typu kół stylowych (stylizowanych na felgi aluminiowe) z dużym otworem wietrzącym (style wheel). Wdrożenie specjalistycznych maszyn i urządzeń do kluczowych procesów na liniach obręczy i tarcz pozwoli na oczekiwane przez rynek motoryzacyjny zmniejszenie ciężaru obręczy przy niezmienionym poziomie bezpieczeństwa felg, co przekłada się na  optymalizację zużycia paliwa oraz redukcję emisji dwutlenku węgla. W wyniku inwestycji moce produkcyjne zakładu zwiększą się  o ok. 15%, czyli o 0,7 mln sztuk  felg stalowych rocznie.
W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 21,0 mln zł i utworzonych będzie, co najmniej  21 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r. Warunkiem zezwolenia będzie utrzymanie już istniejących miejsc pracy na poziomie średniorocznego zatrudnienia obliczonego na dzień udzielenia zezwolenia (na koniec marca 2015 r. średnioroczna liczba pełnych etatów w spółce wyniosła 208) oraz utworzenie co najmniej 21 nowych miejsc pracy i utrzymanie łącznego zatrudnienia przez 5 lat od daty utworzenia docelowej liczby nowych miejsc pracy.

Zakład_Federal-Mogul_w_Gorzycach_(fot._Federal-Mogul)_m

Natomiast w podstrefie Gorzyce Tarnobrzeskiej SSE mają zostać włączone niespełna 2 ha (1,9991 ha), użytkowane przez Federal Mogul Gorzyce. Spółka jest częścią amerykańskiej korporacji Federal Mogul. Spółka jest producentem szerokiego asortymentu komponentów dla motoryzacji, przy czym kluczowym produktem spółki są  tłoki do silników spalinowych. Spółka jest  największym  pracodawcą  na terenie Gorzyc  –  łączne zatrudnienie w spółce i firmach z nią kooperujących wynosi ponad 2 tys. osób.
Zgodnie z zezwoleniem spółka ma ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 35,2 mln zł do dnia 30 czerwca 2017 r. i nie mniej niż 73,64 mln zł do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz utworzyć co najmniej 10 nowych miejsc pracy do dnia 31 grudnia 2016 r. i utrzymać je wraz z dotychczasowym zatrudnieniem (łącznie 1387 etatów) do dnia 31 grudnia 2019 r.
Już w trakcie prac projektowych okazało się, że planowany zakres inwestycji wymaga nie tylko zainstalowania nowych linii technologicznych i oprzyrządowania, ale także zwiększenia powierzchni hal produkcyjnych. W biznesplanie złożonym w ramach rokowań na wydanie zezwolenia spółka zakładała umieszczenie nowych linii produkcyjnych w obrębie już istniejących hal produkcyjnych,  a gdyby okazało się, że taki wariant nie jest technicznie możliwy, budowę nowej dużej hali na terenie, który już znajduje się w strefie.
Spółka w momencie ubiegania się o zezwolenie była w stanie zaplanować wielkość wzrostu produkcji oraz zatrudnienia, natomiast nie mogła dokładnie ustalić jakiego typu tłoki będą zamawiane, ponieważ rodzaj produkowanych wyrobów zależy głównie od wielkości sprzedaży danego modelu samochodu.
W związku z tym, że portfel zamówień ukształtował się w sposób odmienny niż zakładano w czasie ubiegania się o zezwolenie, koniecznym stało się dostosowanie zakresu inwestycji do rzeczywistych uwarunkowań. W świetle pozyskanych zamówień zwiększa się, w stosunku do planowanego, wolumen produkcji tłoków aluminiowych. To powoduje, że zamiast nowej hali konieczna jest rozbudowa szeregu istniejących obiektów, tak aby możliwe było zachowanie ciągłości cyklu produkcyjnego pomiędzy istniejącymi instalacjami produkcyjnymi, a liniami przewidzianymi do instalacji w ramach nowego projektu inwestycyjnego.

Pełna realizacja inwestycji wymaga włączenia w granice strefy 1,9991 ha, co pozwoli na:

  • dobudowanie wąskiego segmentu do głównej hali produkcyjnej w celu przeniesienia tam linii do produkcji tłoków stalowych, a na zwolnionej w ten sposób powierzchni zainstalowanie nowych linii tłoków aluminiowych,
  • rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej tłoków krótkoseryjnych, gdzie zainstalowana będzie większość linii produkcyjnych, zapewniających planowany w biznesplanie wzrost wielkości produkcji,
  • poszerzenie istniejących hal do obróbki mechanicznej i odlewniczej wkładek ALFIN (element składowy tłoka) pod zwiększone potrzeby produkcyjne tłoków LVD,
  • poszerzenie istniejącej hali topialni pod dodatkową linię do przerobu wiór oraz zainstalowanie ok. 30 szt. maszyn odlewniczych – przeniesienie procesu odlewniczego z głównej hali produkcyjnej do nowego segmentu hali topialni znacząco obniży temperaturę w głównej hali produkcyjnej, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy oraz umożliwi umieszczenie na zwolnionej przestrzeni głównej hali dodatkowych linii obróbki mechanicznej,
  • modernizację istniejących systemów bezpieczeństwa oraz montaż automatycznego systemu przeciwpożarowego wykorzystującego tryskacze w najważniejszych punktach produkcji oraz kluczowych miejscach magazynowania.

 

Źródło: Min. Gospodarki, AutomotiveSuppliers.pl

Authors

Related posts

Góra
English