Czy jesteśmy gotowi na nowy rodzaj CIO?

Piotr Krzysztoporski Epicor Software Poland

Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software Poland

Dyrektorzy działów IT (ang. CIO) po raz pierwszy pojawili się w zarządach firm w latach 80. To w tym okresie korporacje – głównie posiadające swoją siedzibę w Ameryce Północnej – takie jak Bank of America czy American Airlines, sformalizowały to stanowisko. Niewątpliwie był to punkt zwrotny w historii liderów IT, stawiający ich na równi z szefostwem pozostałych działów.

W tym okresie technologia po raz pierwszy została uznana za kluczowy element strategii biznesowej. Czy 35 lat później po raz kolejny jesteśmy świadkami przełomowego momentu, w którym szefowie IT przestają być tylko osobami odpowiedzialnymi za wdrożenia i mającymi wpływ na zmiany w obszarze rozwiązań IT, a ich rolą staje się inspirowanie biznesu i zmiana sposobu w jaki funkcjonuje?

Obecnie system ERP stanowi znaczną część budżetu IT i odgrywa istotną operacyjną rolę w poprawie wydajności firmy i tempa zachodzących w niej procesów, co przyspiesza podejmowanie decyzji oraz dostarcza pożądanych informacji. Dlatego przeprowadziliśmy badania dotyczące zmieniającej się roli dyrektorów IT w przedsiębiorstwach. Ich wyniki ukazują zachodzące zmiany.

 

Aby zrozumieć zmiany, trzeba przyjrzeć się obecnemu status quo

Obecnie można wyróżnić 4 rodzaje ról, które mogą być pełnione przez dyrektorów IT oraz zauważyć, że ich rola zmienia się: nie są już oni, w odróżnieniu od początków ich pracy na tym stanowisku, jedynie osobami odpowiedzialnymi za usprawnianie stosowanych rozwiązań informatycznych. Coraz częściej rola ich polega na wprowadzaniu zmian, które mają wpływ na dzisiejsze przedsiębiorstwa. Dyrektorów IT można sklasyfikować jako:

  • Osoby usprawniające – kontrolują koszty, poprawiają wydajność, optymalizują procesy i dbają o to, żeby firma otrzymywała odpowiednie rozwiązania IT
  • Osoby wpływające – potrafią lepiej wykonywać zadania, ponieważ wykorzystują technologię przy rozwiązywaniu problemów biznesowych. Można ich określić jako przyszłych „zmieniających”
  • Osoby zmieniające – potrafią zrozumieć strategiczną wizję oraz poszukują odpowiednich technologii do jej realizacji, które pomogą firmie osiągnąć korzyści
  • Osoby inspirujące – promują innowacje, w celu ułatwienia zmiany sposobu postrzegania wartości technologii oraz możliwości jej wykorzystania

 

Priorytety dyrektora IT zależą od tego, w którym miejscu na świecie pracuje

Rola dyrektora IT w szerokim ujęciu to o wiele więcej niż tylko wsparcie w obszarze IT. Jednak szczegółowe cele i czynniki biznesowe związane z tym stanowiskiem zmieniają się w zależności od jego miejsca pracy.

Ekspansja na nowe rynki zalicza się do trzech najważniejszych celów biznesowych w Zachodniej Europie, jednak na Bliskim Wschodzie oraz w krajach Afryki Północnej liderzy CIO koncentrują się na zdobywaniu nowych klientów i utrzymaniu tych obecnych (43 proc.) oraz kontroli dynamicznego wzrostu danych (40 proc.)[1]. Z drugiej strony pracownicy niebędący dyrektorami IT na Bliskim Wschodzie oraz w krajach Afryki Północnej postrzegają zdobywanie nowych klientów i sprawniejsze wprowadzanie produktów na rynek jako kluczowe cele, pokazując, że te dwa dążenia idą ze sobą w parze w odniesieniu do całkowitej rentowności biznesu.

Zbliżone podejście można zaobserwować u dyrektorów IT z Europy Zachodniej: priorytetem jest dla nich poprawa dostępu do informacji i analiz – deklaruje to 80,5 proc. francuskich dyrektorów IT. Natomiast na Bliskim Wschodzie oraz w krajach Afryki Północnej celem działań jest chęć poprawy doświadczeń użytkownika rozwiązań IT oraz zmiana funkcji IT w celu zapewnienia lepszej efektywności.

Dyrektorzy IT z rynków wschodzących starają się dorównać swoim zachodnim kolegom poprzez analizę istniejących rynków i nowych technologii, która ma umożliwić im osiągnięcie celów biznesowych. Nie biorą jednak pod uwagę strategii jako jednego z trzech najważniejszych elementów – zamiast tego postrzegają raczej swoją rolę jako bycie proaktywnym, innowacyjnym oraz umiejącym się dobrze komunikować. Na Bliskim Wschodzie obserwujemy obecnie dużą liczbę start-upów – spodziewamy się szybkiego rozwoju portali internetowych, podobnych do tych, które firmy takie eBay czy Amazon stworzyły już przed laty. Jest wysoce prawdopodobne, że szefowie IT, zwłaszcza z branży retail, zostaną zmuszeni do tworzenia takich portali, co oznacza, że będą pełnili typowo operacyjne funkcje. Jeśli jednak chcą zaliczać się do kategorii osób zmieniających, muszą aktywnie zaangażować się w ustalanie strategii, poprawę elastyczności i wprowadzanie zmian. Współczesny CIO musi być świadomy tego, że jego zadaniem jest nie tylko rozwiązywanie problemów z obszaru IT, ale również przewidywanie i rozwiązywanie problemów biznesowych przy wsparciu rozwiązań IT.

Kultura odgrywa dużą rolę w tym strategicznym kierunku. Skoro stanowisko dyrektora IT wzięło swój początek w Ameryce Północnej, również czynniki zewnętrzne i kultura biznesowa tego rynku dyktowały sposób działania dyrektorów IT. Wraz z wymogami dotyczącymi zgodności z przepisami różnych regulacji prawnych i ochroną danych, liderom IT nie pozostało nic innego, jak tylko stać się częścią strategii, która kształtuje to w jaki sposób biznes funkcjonuje, jak również spełnia wymogi prawne.

Również inwestycje w technologie na tym rynku wydają się być posunięte o kilka lat do przodu, nawet w stosunku do najbardziej rozwiniętych gospodarek w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Szefowie firm dążą do zautomatyzowania procesów w celu wyodrębnienia kosztów, równocześnie potrzebują bezpieczeństwa i ładu, żeby spełnić wszystkie wymogi. Chcą również wsparcia ze strony dyrektorów IT przy podejmowaniu decyzji poprzez stosowanie narzędzi Business Intelligence oraz innych rozwiązań, takich jak systemy ERP. Trudność polega na tym, że większość dyrektorów IT nie dysponuje odpowiednią ilością czasu lub funduszy niezbędnych do inwestycji. To wywołuje dalsze wyzwania, takie jak zarządzanie codzienną pracą w strategicznym kierunku .

 

Pojawienie się nowego rodzaju szefów IT

Kiedyś technologia po prostu uaktywniała biznes, obecnie decyduje o jego przewadze. Ten proces wpływa również na przeobrażenie się roli dyrektorów IT. Potrafiąc przystosować się do nowej sytuacji oraz posiadając silną pozycję w firmie, niewątpliwie uda im się dokonać korzystnych zmian w sposobie jej działania. Korzystając z architektury, która pozwala na szybką reakcję i zapewnia właściwe narzędzia umożliwiające lepszy wgląd w zachodzące procesy oraz podejmowanie decyzji, nowocześni CIO poprawią jakość i wyniki swojej pracy.

 

 Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software Poland 

 

[1] Dane zaczerpnięte z ankiet “Epicor CIO” przeprowadzonych na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki w 2013 r.

Authors

Related posts

Góra
English