Polski rynek olejów smarowych

POPiHN3_m

Polski rynek olejów smarowych osiągnął w roku 2014 wielkość około 236 600 ton, co oznacza niewielki, prawie 3-procentowy, wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Oznacza to także, że po 2 latach kurczenia się popytu doszło do przełamania niekorzystnego trendu. Trudno jednak mówić o zdecydowanej poprawie skoro rynek – jako całość – znajduje się nadal mniej więcej w połowie pomiędzy szczytem z 2007 roku, a dołkiem zanotowanym w roku 2009. Po okresie silnych wahań rynek po 2010 roku wyraźnie ustabilizował się na poziomach w pobliżu 230 000 ton.

W porównaniu z rekordowym dotąd rokiem 2007 rynek pozostaje na poziomie niższym o niecałe 6%, co jednak jest jednym z najlepszych wyników w Europie, gdzie w żadnym kraju nie udało się jak dotąd odrobić strat zadanych przez kryzys. Fakt, iż polski rynek pozytywnie wyróżnia się na tle bardzo złej sytuacji w całej Europie został zauważony i podkreślony podczas prezentacji danych sektora mającej miejsce w czasie dorocznego Kongresu UEIL odbywającego się w październiku 2014 roku w Madrycie. Potwierdza się niniejszym teza, iż polski rynek nadal w szybkim tempie dogania rynki bardziej rozwiniętych państw europejskich, zaś w czasach kryzysów dystans ten skraca się nie mniej intensywnie. Według ekspertów firmy Fuchs Petrolub średni ubytek rynku w krajach Europy Zachodniej wyniósł w latach 2007–2013 około 20%. Taki właśnie spadek odnotowała Francja. Gorzej wypadły Włochy (spadek o 25%), a jeszcze słabiej wypadł rynek hiszpański, który zanotował w porównywalnym okresie spadek o 35%, a zatem o 188 tysięcy ton (!) 2 .Niemcy zanotowały z kolei najniższy w tej grupie krajów spadek o 5%, co stawia je – obok Polski – wśród najodporniejszych na kryzys rynków olejowych w Europie. Warto też przy okazji zauważyć, iż sytuacja na branży olejowej tych krajów dość dobrze odzwierciedlała zróżnicowany stopień dotknięcia ich gospodarek przez kryzys.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż rynek polski wyróżnia się pozytywnie także na tle państw naszego regionu. Przeciętnie w okresie od 2007 roku konsumpcja olejów spadła w krajach Europy Środkowej i Wschodniej o 15%. Poza Polską powyżej tej średniej znalazły się jedynie Czechy i Ukraina. Spadek w Rosji i na Węgrzech wyniósł po 20%, w Czechach o 10%, a na Ukrainie o 15%.

Na przestrzeni ostatnich 7 lat w strukturze rynku widać jedynie niewielkie przesunięcia. Rynek sprawia wrażenie w pełni wykształconego i stabilnego pod względem struktury. Jedynym wyraźniej dostrzeganym trendem jest rozwój kategorii „pozostałe nigdzie nie sklasyfikowane”. Najprawdopodobniej ma to związek z postępującą specjalizacją tego segmentu, gdyż w ramach tej grupy klasyfikowane są wszelkie nietypowe produkty, które trudno było sklasyfikować w innych kategoriach.

Równowaga panuje także w ramach zasadniczego podziału rynku olejów na: oleje dla przemysłu i oleje dla motoryzacji. Z tego punktu widzenia rynek pozostaje stale podzielony mniej więcej po połowie z utrzymującą się niewielką przewagą segmentu motoryzacyjnego.

POPiHN1_m

 

Oleje dla przemysłu

Segment olejów dla przemysłu osiągnął w 2014 poziom 106 593 ton, co oznacza wzrost o 3,43 % w porównaniu z rokiem poprzednim.

W porównaniu z ubiegłym rokiem więcej (bo o 10%) sprzedano olejów do silników gazowych oraz olejów sprężarkowych.

Najbardziej, o 30%, spadła sprzedaż olejów białych oraz izolacyjnych (około 23-procentowy spadek). Są to jednak jedne z najmniejszych grup produktowych w tym segmencie, zatem zmiany te nie miały większego przełożenia na całościowy wynik segmentu.

Obserwując ewolucję tego segmentu w perspektywie ostatnich 9–10 lat widać dużą stabilność zarówno wyrażaną wielkością (tonażem) sprzedaży, jak i stabilność struktury rynku.

Pomimo kolejnego wzrostu konsumpcji zanotowanego w 2014 roku, rynek trwale ustabilizował się na poziomach niższych (aktualnie o 3,3%) niż rekordowe, osiągnięte w roku 2007.

Stabilność polskiego segmentu olejów przemysłowych jest szczególnie imponująca w zestawieniu z danymi hiszpańskimi, gdzie w okresie od 2007 roku segment ten skurczył się o 44%, a zatem o 95 tysięcy ton. Najmocniej spadła tam sprzedaż smarów bo aż o 60% odpowiadające 7 tysiącom ton 5 .

W strukturze sprzedaży olejów dla przemysłu na przestrzeni ostatnich 9–10 lat nie zachodzą tak wyraźne i trwałe zmiany, jak w segmencie motoryzacyjnym w przypadku olejów silnikowych.

POPiHN2_m

W dalszym ciągu polski przemysł zużywa przede wszystkim oleje hydrauliczne (35,66% udziału). Pozostałą część segmentu stanowią bardzo zróżnicowane produkty o wielorakich zastosowaniach. Coraz częściej są to także wysoce wyspecjalizowane produkty, przeznaczone do użytku w konkretnych urządzeniach.

W roku 2014 wyraźnie, bo o ponad 5 punktów procentowych, wzrósł udział olejów z kategorii „inne przemysłowe”, pod którą to kategorią kryją się bardzo zróżnicowane produkty, które trudno było zakwalifikować do innych kategorii. Obecnie udział tej grupy w całym segmencie przemysłowym osiągnął 35%, podczas gdy jeszcze w 2007 roku stanowił on jedną czwartą. Tym samym grupa “inne przemysłowe” zrównała się wielkością sprzedaży z olejami hydraulicznymi.

 

Pełny raport Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego pt. Przemysł i handel naftowy 2014 można znaleźć pod adresem http://www.popihn.pl/raporty2.php.

W raporcie zawarto m.in. podsumowanie polskiego rynku olejów smarowych, a także krótkoterminową prognozę dla rynku olejów smarowych oraz średniookresowe perspektywy makroekonomiczne związane z tym rynkiem.

 

Źródło: POPiHN

Authors

Related posts

Góra
English