Wagi przenośnikowe

 DSC_2777_m

Wybór wagi przemysłowej wymaga dokładnego przeanalizowania przynajmniej kilku czynników. Przede wszystkim istotne jest określenie przeznaczenia wagi, które determinuje typ oraz rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych urządzeń i elementów.

 

Z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych najogólniejszy podział wag dzieli je na automatyczne i nieautomatyczne. Do pierwszej grupy zaliczane są urządzenia ważące, które nie wymagają obsługi operatora. Chodzi o wagi dla pojedynczych ładunków, porcjujące, odważające, przenośnikowe oraz wagonowe (tzw. kolejowe). Wagi nieautomatyczne potrzebują natomiast obsługi operatora.

Obecnie wytyczne dotyczące wag automatycznych zawierają rozporządzenia oraz Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, potocznie nazywana MID- em (Measuring Instruments Directive), której wdrażanie składa się z kilku etapów, a ostatni przypada na 2016 rok. W dziesięcioletnim okresie przejściowym obowiązują jednocześnie stare i nowe regulacje prawne. Do wag nieautomatycznych zalicza się między innymi urządzenia pomiarowe służące do określenia masy w obrocie handlowym, będącej podstawą obliczenia opłat handlowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat. Wagi nieautomatyczne mierzą również masę przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach, w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne oraz przy paczkowaniu towarów.

Wagi nieautomatyczne powinny być poddane ocenie zgodności, której procedurę zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. nr 4 z 2004 r., poz. 23), wprowadzające Dyrektywę 90/384/EWG w sprawie nieautomatycznych urządzeń wagowych, nazywaną NAWI (Non-Automatic Weighing Instruments). Zgodnie z tym aktem normatywnym na urządzeniu ważącym, które zostało poddane procedurze oceny zgodności, powinien znajdować się znak CE oraz dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która dokonała legalizacji WE lub dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej sprawującej nadzór nad systemem jakości producenta. Nie mniej ważnym oznaczeniem jest również zielona, kwadratowa nalepka z nadrukowaną dużą, czarną literą „M”.

Belt_weigher_frame_zrodlo_www.solidswiki.com_m

Zdjęcie: www.solidswiki.com

 

Procedura oceny zgodności przeprowadzana jest na wniosek producenta lub importera urządzenia przed wprowadzeniem go do sprzedaży. Oprócz procedur związanych z zatwierdzeniem typu przepisy przewidują inne formy prawnej kontroli metrologicznej wag. Z jednej strony jest to legalizacja pierwotna albo legalizacja jednostkowa – przed wprowadzeniem danego egzemplarza wagi do obrotu lub użytkowania, zaś z drugiej, legalizacja ponowna – w stosunku do wag wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Legalizację ponowną przeprowadza się w przypadkach upływu okresu ważności legalizacji pierwotnej lub poprzedniej legalizacji ponownej, zmiany miejsca użytkowania, jeżeli sprawdzenie zgodności z wymaganiami powinno być wykonane przed i po zainstalowaniu wagi w miejscu użytkowania, a także naprawy wagi, która mogła przyczynić się do zmian właściwości metrologicznych urządzenia. Legalizację ponowną należy przeprowadzić po stwierdzeniu, że waga przestała spełniać swoje wymagania i uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cech zabezpieczających.

Legalizacja pierwotna odbywa się na wniosek producenta lub importera urządzenia, natomiast o przeprowadzenie legalizacji ponownej może ubiegać się również użytkownik wagi. Legalizację ponowną przeprowadzają obwodowe urzędy miar. Czynności wykonywane podczas tej procedury mają na celu oględziny przyrządu w celu sprawdzenia czy nie jest on uszkodzony oraz czy istnieją wymagane oznaczenia i znaki. Istotne jest również sprawdzenie zgodności charakterystyk metrologicznych z wymaganiami stawianymi przez przepisy. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe, a także cennik usług legalizacyjnych dostępne są w wersjach do pobrania na stronach internetowych obwodowych urzędów miar. Do przeprowadzenia procedury legalizacji wag, z wyjątkiem wagi przenośnikowej, niezbędne są wzorce masy. Najczęściej wypożyczane są one od specjalistycznych firm. Pamiętać należy, że wzorce muszą spełniać określone wymagania, które również są weryfikowane przez inspektora urzędu miar.

DSC_2780_m

 

Cechy wag przenośnikowych

Dostępne na rynku wagi przenośnikowe, znajdują zastosowanie przy pomiarze masy materiałów transportowanych za pomocą przenośników taśmowych. Zastosowanie obejmuje więc ciepłownie, elektrownie oraz kopalnie i inne zakłady wydobywczo-przeróbcze, a także hutnictwo i przemysł spożywczy. Podzespoły mechaniczne wagi powinny zostać zaprojektowane z uwzględnieniem parametrów konstrukcyjnych przenośnika takich jak długość i szerokość taśmy, a także prędkość oraz wydajność przenośnika. W wagach tych wykorzystuje się od 1 do 4 przetworników siły, z którymi połączony jest element ważący w postaci jednego lub kilku zestawów rolkowych.

Terminal wagowy wyświetla najczęściej informacje dotyczące ilości materiału na jednym metrze taśmy, sumy zbilansowanego materiału oraz wartości wskaźników dodatkowych, takich jak chociażby liczniki dobowe lub zmianowe. Opcjonalnie wagi taśmociągowe mogą zostać sprzężone z komputerami i oprogramowaniem wyposażonym w dodatkowe funkcje (tworzenie wykresów, statystyk, zestawień itp.).

Zrodlo - www.directindustry.com_m

Zdjęcie: www.directindustry.com

 

 

Dobór wagi przenośnikowej

Aby waga przenośnikowa spełniała swoje założenia użytkowe, niezbędne jest już na etapie jej doboru uwzględnienie przynajmniej kilku czynników. Z punktu widzenia wymagań wagi przenośnikowej sensownym rozwiązaniem jest grawitacyjne urządzenie napinające taśmę. W ten sposób eliminowane są zmiany przylegania taśmy, związane z różnicą temperatur zewnętrznych. W przypadku wag legalizowanych ważne jest uwzględnienie sposobu załadowania na przenośnik masy o określonej wartości lub jej odebrania, celem sprawdzenia poprawności wskazań wagi. Istotne jest również określenie klasy dokładności wagi, czyli jej dopuszczalnych odchyleń określonych przepisami prawa. W praktyce najczęściej legalizuje się wagi przenośnikowe w klasie 1.

 

Eksploatacja wag przenośnikowych

Dla zapewnienia ciągłości działania oraz poprawności wskazań wagi przenośnikowej niezbędne jest utrzymywanie w dobrym stanie technicznym przenośnika szczególnie na odcinku strefy ważenia i w jej pobliżu, poprzez zapewnienie właściwego ruchu poszczególnych rolek i prostego biegu taśmy. W miejscach tych istotne prawidłowe przyleganie taśmy do poszczególnych zestawów rolkowych, szczególnie w przenośnikach, które nie mają naciągów grawitacyjnych naciągów taśmy. Wagi zabudowane na przenośnikach transportujących materiały o lepkiej konsystencji są szczególnie narażone na zabrudzenia, dlatego też należy pamiętać o ich usunięciu z poszczególnych podzespołów urządzenia ważącego, zwłaszcza z elementów ruchomych, takich jak rolki ważące czy też czujniki ruchu przeznaczone do pomiaru prędkości taśmy. Oprócz tego w ramach działań konserwacyjnych i serwisowych przeprowadzany jest pomiar wielkości elektrycznych, takich jak rezystancja izolacji, napięcie zasilania oraz napięcie sygnałowe tensometrycznych przetworników siły. Nie mniej ważny jest pomiar oraz analiza napięcia zasilania i sygnału przetwornika ruchu taśmy, a także napięcia, stanów i poziomów sygnałów wyprowadzanych do ewentualnych urządzeń peryferyjnych.

 

Kluczowe miejsce zajmują testy poszczególnych funkcji terminala wagowego oraz próbne wyzerowanie wagi. W wagach przenośnikowych istotne jest przeprowadzanie okresowych ważeń kontrolnych. Polegają one na przepuszczeniu przez wagę masy o znanej wartości lub na odebraniu porcji i późniejszym jej zważeniu na wadze kontrolnej.

W praktyce bardzo często przeprowadza się tzw. ważenia symulacyjne, które polegają na zważeniu określonej masy w postaci odważników przepuszczonych przez wagę a następnie porównanie otrzymanego wskazania z wartością wzorcową, czyli tą którą powinniśmy otrzymać na podstawie masy odważników.

BW2Waegerahmen zrodlo_Pfreundt_m

Zdjęcie: Pfreundt

 

Podsumowanie

Usterki jakie mogą wystąpić w wagach przenośnikowych najczęściej dotyczą usterek mechanicznych, takich jak uszkodzenia rolek w strefie ważenia, nieprawidłowe ustawienia zestawu ważącego, niewłaściwe przyleganie taśmy oraz usterek podzespołów metrologicznych, takich jak uszkodzenia tensometrycznych przetworników siły, nieprawidłowości w działaniu przetwornika ruchu taśmy. Niejednokrotnie występują uszkodzenia podzespołów elektryczno-elektronicznych (brak ciągłości przewodów zasilająco-sygnałowych, awaria terminala wagowego).

 

Autor: Damian Żabicki

Artykuł pochodzi z dodatku Ważenie, Odmierzanie, Dozowanie, który ukazał się z czasopismem Główny Mechanik 2/2015

Okladka GM2 i Dodatek 600x417

Authors

Related posts

Góra
English