Białe certyfikaty

Bartosz Wojciechowski_malyBartosz Wojciechowski, Kierownik Programu Oszczędności Energii KGHM Polska Miedź, Departament Infrastruktury Produkcyjnej

 

• System wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej i wynikające z nich prawa majątkowe są niewątpliwie zachętą dla przedsiębiorstw do włączenia trybu „ECO”, jednak w obecnej formie nie można go traktować jako element poprawiający wskaźniki IRR czy NPV w trakcie podejmowania decyzji o uruchomieniu inwestycji prooszczędnościowej. Białe certyfikaty otrzymuje się poprzez przystąpienie do przetargu organizowanego przez Prezesa URE – przy tym można wygrać lub nie.

Biorąc pod uwagę złożoność różnych procesów, które należy opisać przed i po modernizacji instalacji należy odpowiednio wcześnie pomyśleć o opomiarowaniu (zarówno przed modernizacją jak i po). Nawet jeśli zlecimy wykonanie pomiarów zewnętrznej firmie, trzeba dysponować wiarygodnymi danymi.

System białych certyfikatów nie jest doskonały i ich otrzymanie od URE wymaga sporego nakładu pracy. Jednak warto się postarać i sięgnąć po dodatkowe środki, które otrzymujemy tak naprawdę za to, że oszczędzamy czynniki energetyczne – co już samo w sobie przynosi nam korzyści. Należy także wspomnieć o pracach Ministerstwa Gospodarki, które opracowuje projekt nowej Ustawy o efektywności energetycznej, która diametralnie zmieni cały system białych certyfikatów.

O czym należy pamiętać składając ofertę przetargową na działania służące poprawie efektywności energetycznej?

– O zachowaniu zgodności wszystkich wartości w audycie, karcie audytu i deklaracji przetargowej.

– Wszystkie wartości muszą być podawane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

– Wartość efektu energetycznego „ω” może być <1, ale powinna zostać dobrana w sposób maksymalizujący szanse na przyjęcie oferty.

– Data złożenia oferty w kancelarii URE to data wpłynięcia oferty do URE, a nie data nadania (data stempla pocztowego) – nie mają tu zastosowania przepisy KPA.

– W przypadku składania oferty na działania jeszcze nie zakończone należy pamiętać o sporządzeniu audytu i przesłaniu do PURE w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zadania (np. protokołu odbioru końcowego maszyny).

– Przyjęcie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem białych certyfikatów – należy o nie zawnioskować oraz wnieść opłatę skarbową za wydanie świadectw efektywności energetycznej.

– Wszystkie dokumenty składane do URE muszą być podpisane przez Prezesa lub osobę mającą uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa ubiegającego się o BC (uprawnienia te powinny wynikać z aktualnego odpisu z KRS lub udzielonego pełnomocnictwa, którego oryginał należy załączyć do składanych dokumentów).

– W celu spełnienia obowiązku ustawowego, dotyczącego umorzenia BC, konieczne jest złożenie osobnego wniosku o umorzenie świadectw efektywności energetycznej, wraz z dokumentem potwierdzającym ich posiadanie, wydanym przez Rejestr Świadectw Pochodzenia TGE.

– Należy pamiętać, że BC przyznawane są na podstawie zaoszczędzonej energii pierwotnej, a nie finalnej.

 

Wady systemu białych certyfikatów (BC) Zalety systemu białych certyfikatów (BC)
– należy zainwestować własne środki bez żadnej gwarancji otrzymania białych certyfikatów – z otrzymanych białych certyfikatów wynikają prawa majątkowe – dlatego można je sprzedać na TGE i zasilić konto firmy

– ogłoszenie o uruchomieniu przetargu do tej pory zawsze ukazywało się pod koniec grudnia i jednocześnie oznaczało złożenie oferty w ciągu 30 dni, uwzględniając okres świąteczny przygotowanie całej dokumentacji wymaga dużego nakładu pracy

– można wykorzystać otrzymane białe certyfikaty do spełnienia obowiązku ustawowego umorzenia świadectw efektywności energetycznej i tym samym uniknąć konieczności wpłacenia na konto
NFOŚiGW opłaty zastępczej lub zakupu białych certyfikatów na TGE

 

 

Authors

Related posts

Góra
English