Audyt efektywności enegetycznej

Geo_1204_230 Zrodlo Dekra_maly

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw zainteresowanych jest podwyższaniem efektywności energetycznej, widząc w tym działaniu istotne korzyści finansowe. Bardzo wiele zakładów produkcyjnych korzysta z firm audytorskich, które zajmują się kompleksowym doradztwem w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

 

Audyt efektywności energetycznej, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, jest dokumentem zawierającym analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej umożliwia:

– ustalenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie w oparciu o dokumentację techniczną i informacje związane z przebiegiem procesów produkcyjnych,

– określenie źródeł generujących straty energii na podstawie danych związanych ze zużyciem oraz kosztami energii na podstawie inwentaryzacji instalacji i urządzeń,

– przedstawienie propozycji działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych strat energii na podstawie pomiarów termowizyjnych i diagnostyki instalacji i urządzeń pod kątem lokalizacji strat energii,

– wykonanie analiz zużycia energii i ciepła oraz symulacji audytowanych urządzeń, linii technologicznych, instalacji przemysłowych w celu określenia podstawowych czynników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć.

Polski przemysł jest bardzo energochłonny, dlatego polskie przedsiębiorstwa ponoszą ogromne koszty w związku ze zużyciem energii. Przeprowadzenie audytu umożliwia skuteczne obniżenie zużycia energii. Istotne jest, aby kompleksowy audyt energetyczny wykonywać co 4–5 lat.

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo nie ma odpowiedniej kadry, aby samodzielnie przeprowadzić audyt, zobligowane jest do zlecenia tej usługi zewnętrznej firmie specjalizującej się w tej działalności. Dodatkowym atutem zatrudnienia firmy zewnętrznej, która możliwość przekonania, na podstawienie przeprowadzonych analiz, kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia zmian.

Zakres działania firmy audytorskiej jest bardzo rozległy, poczynając od analizy wszystkich obszarów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, poprzez szczegółowy audyt poszczególnych hal produkcyjnych, jednostek technologicznych, linii produkcyjnych i poszczególnych urządzeń.

Istotnym aspektem audytu jest analiza: źródła ciepła, energii elektrycznej, klimatyzacji, wewnętrznych systemów transportu energii, napędów elektrycznych, urządzeń elektrycznych, oświetlenia, itd. Szczególnie duże zużycie energii mają wszelkiego rodzaju napędy elektryczne pomp, wentylatorów, kompresorów, urządzeń produkcyjnych, itp. W tej sytuacji bardzo ważną kwestią jest właściwy dobór wydajności urządzeń do potrzeb przedsiębiorstwa i oszczędzanie energii w okresach, gdy są one wyłączone. W przypadku gdy analiza audytu ustali niewłaściwie dobrany poziom wydajności urządzeń do potrzeb różnych procesów technologicznych zachodzi potrzeba zastosowania bardziej oszczędnej regulacji.

 

Marek Barnaś DEKRA_malyMarek Barnaś, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Usług Technicznych DEKRA Certification

Efektywność energetyczna w zakładach produkcyjnych

Ostatnie wyniki ISO Survey wyraźnie potwierdzają rosnące zainteresowanie tematyką wydajności energetycznej. W 2013 roku liczba wydanych certyfikatów ISO 50001 w Polsce (System Zarządzania Energią) podwoiła się w porównaniu do lat ubiegłych. To bardzo pozytywny przejaw podwyższenia świadomości przedsiębiorstw, które zauważają bezpośrednią zależność między efektywnym zarządzaniem energią a oszczędnością zasobów firmy. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię jako podstawowego surowca wykorzystywanego podczas produkcji, przedsiębiorstwa poszukują optymalnych rozwiązań racjonalnego zużycia energii. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej firm korzysta z możliwości, jakich dostarcza niezależna kontrola gospodarki energetycznej. Głównym celem audytu jest weryfikacja założonych progów zużycia poszczególnych mediów z rzeczywistymi wartościami eksploatacji oraz wskazanie obszarów i oszacowanie potencjalnych oszczędności. Analizie podlegają najbardziej energochłonne aktywa firmy wskazane przez przedsiębiorstwo. Dzięki właściwej identyfikacji obszarów zagrożenia oraz precyzyjnie określonym działaniom naprawczym firma uzyskuje nowe spojrzenie na temat efektywnego zarządzania energią oraz środkami finansowymi firmy.

 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo duże możliwości daje właściwa regulacja w układach sprężonego powietrza, ponieważ sprężarki pochłaniają ogromne ilości energii, szczególnie wtedy, gdy ciśnienie utrzymywane jest na bardzo wysokim poziomie, aby skompensować spadki i wahania ciśnienia w instalacji. Bardzo często warto zastosować odrębne zasilanie dla urządzeń, które wymagają wyższego ciśnienia od pozostałych, niż utrzymywać wysokie ciśnienie instalacji dla wszystkich maszyn. Bardzo oszczędnym sposobem w przypadku możliwości zastosowania niższego ciśnienia jest zastosowanie powietrza dmuchaw zamiast ze sprężarek oraz wykorzystywanie ciepła sprężarek jako źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń.

Audyty energetyczne związane z siecią ciepłowniczą uwzględniają przede wszystkim ograniczenia strat ciepła z rurociągów przesyłowych, dzięki usprawnieniu izolacji termicznej, modernizacji i wymianie rurociągów napowietrznych na rurociągi podziemne.

Kolejnym obszarem oszczędności energetycznych są systemy centralnego ogrzewania i instalacje ciepłej wody. Zastosowanie kamery termowizyjnej w sezonie grzewczym pozwoli określić, w których jest niewłaściwa izolacja termiczna. Badania termowizyjne umożliwiają zdiagnozowanie stanu linii przesyłowych i bezpieczników, generatorów, transformatorów, rozdzielni, szafek elektrycznych, styk i złącz elektrycznych, wyłączników, przełączników oraz baterii kondensatorów.

 

piotr_danielski_malydr inż. Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy, przewodniczący zespołu efektywności energetycznej FOEEiG

Kierunki ewolucji rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w Polsce z perspektywy przemysłu

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz ciągły nacisk Komisji Europejskiej na zwiększanie efektywności energetycznej, ewolucja rozwiązań promujących oszczędność energii w różnych formach na stałe wpisana jest w politykę energetyczną Unii a co za tym idzie również Polski.

Najważniejszym zadaniem, które sytuacja gospodarcza stawia dziś przed rynkiem efektywności energetycznej, jest dostosowanie go do realiów biznesowych, co będzie możliwe dzięki pokonaniu barier związanych ze stosowaniem narzędzi audytowych w prowadzeniu projektów i pozyskiwaniu środków na modernizacje służące poprawie bilansu energetycznego oraz opracowaniu planów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Naturalnym problemem rodzącym się w tym obszarze staje się regulacja prawna wsparcia efektywności, umożliwiająca realne wykorzystanie systemu do promocji tego rozwiązania jako najlepszej formy inwestycji elektroenergetycznych, a także silnego wsparcia przedsiębiorstw w podnoszeniu swojej konkurencyjności.

Realizacja celów jakie przyjęto harmonizując polską politykę energetyczną z zapisami unijnych planów w zakresie redukcji zużycia energii spowoduje lawinowy wzrost popularności haseł efektywności w mediach jak i życiu publicznym. Warto skorzystać z tej popularności poprzez świadome kształtowanie rynku produktów związanych z branżą i tworzenie odpowiedniego kapitału kompetencji po stronie osób odpowiedzialnych za elektroenergetykę, szczególnie w mniejszych zakładach przemysłowych, o statystycznie mniejszej kulturze technicznej, które są bardzo realną siłą rynku.

Obecne już dzisiaj na rynku produkty finansowe w połączeniu z dobrą praktyką inżynierską powinny pozwolić w tym zakresie na zdecydowane poszerzenie wachlarza oferowanych usług i dostosować go do oczekiwań przedsiębiorstw.

Zwiększenie zainteresowania uczelni kształceniem sprofilowanym pod optymalizację procesów przemysłowych z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technologii, pozwoli stworzyć regionalną bazę najlepszych praktyk i promować innowacje wprowadzane przez naukowców. Jednocześnie wyszkoleni inżynierowie, rozumiejący zasadność ograniczenia zużycia energii będą doskonałym partnerem do wdrażania programów poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Zwiększanie efektywności jest procesem długotrwałym, ale jednocześnie najtańszym dla gospodarki biorąc pod uwagę budowę nowych źródeł energii i ciągłe podnoszenie konkurencyjności produkcji przemysłowej. Dlatego warto korzystać z narzędzi, jakimi są audyty efektywności energetycznej w celu poprawnej weryfikacji możliwości wdrożenia rozwiązań redukujących zużycie energii.

 

W wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego dokonywane są analizy związane z bardziej oszczędnym wykorzystaniem energii elektrycznej przy zastosowaniu różnych procesów technologicznym związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, osuszaniem chłodzeniem powietrza, przygotowaniem ciepłej wody, dostarczaniem ciepła i oświetlaniem.

Ograniczenie energii elektrycznej przy oświetlaniu przedsiębiorstwa wiąże się głównie z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła, automatycznych systemów sterowania i regulacji włączania oświetlenia. Bardzo często zalecane jest oświetlanie bezpośrednio stanowisk pracy. Bardzo prostym sposobem oszczędzania kosztów zużycia energii są właściwie wynegocjowane ceny zakupu energii u operatora lub zmiana operatora na podstawie zasady TPA (Third Party Access), czyli zasady dostępu stron trzecich do sieci. Powyższe negocjacje mogą prowadzić firmy audytorskie, aby odciążyć przedsiębiorstwa od zbędnych formalności.

Przeprowadzanie audytów energetycznych w obrębie procesów technologicznych wiąże się z możliwością ustalenia przyczyn niepotrzebnych strat energii oraz niezbędnych zasad i środków poprawy efektywności energetycznej.

 

Roman_KolodziejRoman Kołodziej, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR”

Audyt efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia Europejska (a tym samym Polska), wynikających z rosnącego uzależnienia od importu energii, ograniczonych zasobów energetycznych, a także konieczności ograniczania zmian klimatu. Głównymi celami efektywności energetycznej jest zmniejszenie zużycia energii i redukcja jej nieuzasadnionych strat poprzez racjonalne korzystanie z energii końcowej dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań. Efektywność energetyczna polskiej gospodarki, mimo ogromnego postępu w ostatnich latach, szacowana jest na około 3 razy niższą niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższą niż średnia dla całej UE.

Wg IEA (International Energy Agency) potencjał poprawy efektywności energetycznej w przemyśle szacowany jest na poziomie 18–26%. W wielu przypadkach wykorzystanie tego potencjału nie wymaga korzystania z zawansowanych technologii i często związane jest z typowymi działaniami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej danego przedsiębiorstwa przy małych lub też średnich nakładach inwestycyjnych, czyniąc takie przedsięwzięcia atrakcyjnymi ekonomicznie. Jednak, aby świadomie myśleć o efektywności energetycznej, w pierwszej kolejności należy wykonać pełny i rzetelny audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, który jest działaniem oceniającym stan techniczny instalacji i urządzeń, identyfikującym obszary o podwyższonym, w stosunku do standardów, zużyciem energii oraz nieuzasadnionych stratach energii, a także zawierającym rekomendacje dotyczące uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

 

Podczas każdego audytu należy dokonać analizy wszelkich czynności potrzebnych do podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz przedstawić dane dotyczące zużycia energii i usprawnienia umożliwiające obniżenie zapotrzebowania na energię we wszystkich obszarach użytkowych zakładu. Proponowane rozwiązania powinny gwarantować zmniejszenie zużycia energii w oparciu o potwierdzone już przykłady branżowe i technologiczne, ale muszą być one wprowadzane w zgodzie z zamierzeniami organizacyjnymi procesów produkcyjnych.

– Jednym ze sposobów identyfikacji zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną jest wprowadzenie systemu zarządzania zużyciem energii – twierdzą Tomasz Jaremkiewicz i Przemysław Peska z firmy Argox Eco Energia. – W tym celu należy zainstalować urządzenia pomiarowe w kluczowych miejscach w przedsiębiorstwie np. przed sekcjami maszyn, przed poszczególnymi maszynami, halami itp., aby stworzyć model energochłonności zakładu. Odczytywanie danych z zainstalowanych mierników pozwala za pomocą odpowiedniego oprogramowania analizować i zarządzać zużyciem energii. System ten pozwala identyfikować

poszczególne parametry energii elektrycznej – składową czynną, bierną i wyższe harmoniczne. Jednocześnie bardzo istotna jest możliwość określenia maksymalnej mocy pobranej. Wprowadzenie takiego systemu umożliwia uzyskanie przez przedsiębiorstwo certyfikatu zgodności z normą PN–EN 16001.

Przeprowadzenie audytu umożliwia ustalenie najważniejszych aspektów związanych z oszczędnością energetyczną w przedsiębiorstwie. Podwyższanie efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych pozwala na zmniejszenie zużycia energii, a także sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa.

 

Bartosz Wojciechowski_malyBartosz Wojciechowski, Kierownik Programu Oszczędności Energii KGHM Polska Miedź, Departament Infrastruktury Produkcyjnej

Białe certyfikaty

System wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej i wynikające z nich prawa majątkowe są niewątpliwie zachętą dla przedsiębiorstw do włączenia trybu „ECO”, jednak w obecnej formie nie można go traktować jako element poprawiający wskaźniki IRR czy NPV w trakcie podejmowania decyzji o uruchomieniu inwestycji prooszczędnościowej. Białe certyfikaty otrzymuje się poprzez przystąpienie do przetargu organizowanego przez Prezesa URE – przy tym można wygrać lub nie.

Biorąc pod uwagę złożoność różnych procesów, które należy opisać przed i po modernizacji instalacji należy odpowiednio wcześnie pomyśleć o opomiarowaniu (zarówno przed modernizacją jak i po). Nawet jeśli zlecimy wykonanie pomiarów zewnętrznej firmie, trzeba dysponować wiarygodnymi danymi.

 

Wady systemu białych certyfikatów (BC) Zalety systemu białych certyfikatów (BC)
należy zainwestować własne środki bez żadnej gwarancji otrzymania białych certyfikatów z otrzymanych białych certyfikatów wynikają prawa majątkowe – dlatego można je sprzedać na TGE i zasilić konto firmy

ogłoszenie o uruchomieniu przetargu do tej pory zawsze ukazywało się pod koniec grudnia i jednocześnie oznaczało złożenie oferty w ciągu 30 dni, uwzględniając okres świąteczny przygotowanie całej dokumentacji wymaga dużego nakładu pracy

można wykorzystać otrzymane białe certyfikaty do spełnienia obowiązku ustawowego umorzenia świadectw efektywności energetycznej i tym samym uniknąć konieczności wpłacenia na konto
NFOŚiGW opłaty zastępczej lub zakupu białych certyfikatów na TGE

 

System białych certyfikatów nie jest doskonały i ich otrzymanie od URE wymaga sporego nakładu pracy. Jednak warto się postarać i sięgnąć po dodatkowe środki, które otrzymujemy tak naprawdę za to, że oszczędzamy czynniki energetyczne – co już samo w sobie przynosi nam korzyści. Należy także wspomnieć o pracach Ministerstwa Gospodarki, które opracowuje projekt nowej Ustawy o efektywności energetycznej, która diametralnie zmieni cały system białych certyfikatów.

O czym należy pamiętać składając ofertę przetargową na działania służące poprawie efektywności energetycznej?

– O zachowaniu zgodności wszystkich wartości w audycie, karcie audytu i deklaracji przetargowej.

– Wszystkie wartości muszą być podawane z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

– Wartość efektu energetycznego „ω” może być <1, ale powinna zostać dobrana w sposób maksymalizujący szanse na przyjęcie oferty.

– Data złożenia oferty w kancelarii URE to data wpłynięcia oferty do URE, a nie data nadania (data stempla pocztowego) – nie mają tu zastosowania przepisy KPA.

– W przypadku składania oferty na działania jeszcze nie zakończone należy pamiętać o sporządzeniu audytu i przesłaniu do PURE w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zadania (np. protokołu odbioru końcowego maszyny).

– Przyjęcie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem białych certyfikatów – należy o nie zawnioskować oraz wnieść opłatę skarbową za wydanie świadectw efektywności energetycznej.

– Wszystkie dokumenty składane do URE muszą być podpisane przez Prezesa lub osobę mającą uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa ubiegającego się o BC (uprawnienia te powinny wynikać z aktualnego odpisu z KRS lub udzielonego pełnomocnictwa, którego oryginał należy załączyć do składanych dokumentów).

– W celu spełnienia obowiązku ustawowego, dotyczącego umorzenia BC, konieczne jest złożenie osobnego wniosku o umorzenie świadectw efektywności energetycznej, wraz z dokumentem potwierdzającym ich posiadanie, wydanym przez Rejestr Świadectw Pochodzenia TGE.

– Należy pamiętać, że BC przyznawane są na podstawie zaoszczędzonej energii pierwotnej, a nie finalnej.

 

Autor: Anna Kropiewnicka-Mielko

Authors

Related posts

Góra
English