Na drodze do doskonałości w zarządzaniu energią i mediami

?????????

 

Firmy są pod stałą presją podejmowania właściwych decyzji dotyczących planowania kapitałowego. Zarządzanie rafineriami, zakładami chemicznymi czy elektrowniami to skomplikowane przedsięwzięcie. Dlatego wgląd w pełny obraz gospodarczy jest niezbędny do skutecznego zarządzania operacyjnego, utrzymania wymogów regulacyjnych, zachowania wydajności energetycznej i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

 

Minimalizacja kosztów i optymalizacja działań jest priorytetem w dążeniu do rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jednak w sytuacji, w której globalne rynki energii podlegają wahaniom, przedsiębiorstwa muszą usprawnić swoje działanie uwzględniając pozyskiwanie źródeł, handel oraz wykorzystanie energii i jednocześnie wziąć pod uwagę ciągle zmieniające się ograniczenia środowiskowe, organizacyjne i techniczne. Zastanówmy się zatem, w jaki sposób firmy mogą osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną wykorzystując narzędzia do zarządzania w dziennym lub tygodniowym horyzoncie czasowym?

W przypadku przemysłu energia jest największym kosztem operacyjnym, zaraz po kosztach surowców. Właściwe oprogramowanie narzędziowe umożliwia producentom zarządzanie i optymalizację sposobu wykorzystania źródeł energii w całym zakładzie produkcyjnym. Zapewnia to firmom odpowiednie wsparcie we wszystkich procesach jednocześnie ułatwiając minimalizację kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie ogólnego zużycia energii i wyznaczenie najbardziej ekonomicznych źródeł zaopatrzenia. Co istotne, oprogramowanie do planowania ułatwia zdefiniowanie i usprawnienie procesów biznesowych dotyczących energii mających kluczowe znaczenie dla ogólnej wydajności ekonomicznej zakładu.

 

Zmniejszenie kosztów produkcji

Minimalizację kosztów energii i maksymalizację niezawodności pracy systemu można osiągnąć poprzez wdrożenie jednocześnie zintegrowanego zarządzania energią i systemu optymalizacji, który pozwala połączyć interesy i cele operacyjne. To z kolei pozwala firmom podejmować korzystniejsze decyzje dotyczące wykorzystania i pozyskiwania źródeł energii w skali całego zakładu produkcyjnego.

Media użytkowe (ang. utilities) niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania zakładu zapewniając ogrzewanie i chłodzenie, dostarczanie energii elektrycznej i paliw wykorzystywanych w kluczowych urządzeniach w taki sposób, by normy jakości produktów były spełniane konsekwentnie, efektywnie i optymalnie. Takie podejście stosowane jest w sieciach produkcji i dystrybucji paliw, elektryczności oraz przy produkcji i użytkowaniu pary. Polega ono na bardzo dokładnym modelowaniu systemu pozwalającym zbudować niestandardowy model ułatwiający użytkownikom zrozumienie, w jaki sposób w krótkim czasie obniżyć koszty energii zużywanej przez zakład.

Większość zarządzających zakładami przemysłowymi korzysta z oprogramowania wspomagającego planowanie, by usprawnić tworzenie tygodniowych i dziennych harmonogramów. Oprogramowanie to obejmuje funkcje planowania, prognozowania i określania zapotrzebowania w oparciu o aktualne wyniki i przyszłe zamówienia, rekomenduje działania w zakładzie, takie jak np. wyeliminowanie lub ograniczenie użycia zasobów energetycznych, a także umożliwia wykonywanie analiz „what-if” dotyczących przyszłych inwestycji, pomagając optymalizować wykorzystanie bieżących zasobów. Zarządzający zakładem, którzy korzystają z właściwie zaprojektowanego modelu, mogą spodziewać się pełnej optymalizacji aktywów w oparciu o ocenę sytuacji ekonomicznej uzyskując szczegółowe zalecenia dotyczące dostaw paliwa, propozycje dotyczące funkcjonowania turbiny parowej lub informacje na temat obciążenia kotła.

Firmy mają możliwość zakupu mediów użytkowych oraz energii do zasilania, mogą bezpośrednio pozyskiwać je ze źródeł zewnętrznych lub niektóre zakłady przemysłowe mogą zdecydować się na produkcję własnych rozwiązań. Kluczem do wyboru optymalnego harmonogramu jest związek między zakupem mediów użytkowych i narzędziami do ich produkcji pozwalający minimalizować koszty. Najnowocześniejsze narzędzia oprogramowania pozwalają modelować użycie energii i paliw na media użytkowe we wszystkich procesach mających miejsce w przedsiębiorstwie, co pomaga w doborze ilości i ram czasowych, w których potrzebne są te zasoby. Na podstawie umowy zakupu mediów użytkowych oprogramowanie optymalizuje i wyznacza najtańszy sposób ich pozyskiwania (tj. poprzez produkcję w zakładzie lub zakup z zewnątrz).

 

Pełny przegląd operacyjny

Z perspektywy biznesowej oprogramowanie do zarządzania mediami użytkowymi uwzględnia wszystkie aspekty funkcjonowania systemu mediów (np. pewność źródła energii lub dostarczanie energii przy najniższym całkowitym koszcie, który będzie niezawodny jednocześnie spełniając cele środowiskowe). Firmy mogą osiągnąć doskonałość, zarówno techniczną jak i komercyjną w zakresie zarządzania energią i mediami dzięki oprogramowaniu stosowanemu przez różnych użytkowników – od operatorów w zakładach produkcyjnych przez menedżerów zajmujących się zarządzaniem mediami użytkowymi do kierownictwa firmy.

Glowny Mechanik_AspenTech_ilust01mn_maly

Wiele z liczących się na rynku firm zdecydowało się na wdrożenie zintegrowanego oprogramowania, które pozwala zoptymalizować proces zaopatrywania i zużywania energii i zarządzać nim w skali całego zakładu produkcyjnego. Umożliwia to przedsiębiorstwom zapewnienie niezawodnych dostaw dla wszystkich procesów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie ogólnego zużycia i wyznaczenie najbardziej ekonomicznych źródeł zaopatrzenia. Kolejną istotną zaletą jest to, że oprogramowanie to umożliwia integrację z istniejącymi technologicznymi i biznesowymi systemami zakładu, dzięki czemu informacje z oprogramowania do planowania i harmonogramowania, dane historyczne oraz informacje z systemów ERP do planowania zasobów mogą być automatycznie przesyłane między sobą.

Rozwiązania zawarte w oprogramowaniu polegają na definiowaniu i poprawie procesów biznesowych dotyczących energii, które są istotne dla wyników ekonomicznych zakładu. Uwzględniając wszystkie systemy dostarczające media użytkowe w ramach jednego środowiska, pozwalają one uchwycić wszystkie istotne dane i dostarczyć jasnych i spójnych zaleceń dotyczących sposobu uzyskiwania najniższego kosztu eksploatacji. System może być wykorzystywany zarówno w trybie offline na potrzeby analiz „what-if”, jak również po podłączeniu online do danych, dostarczać personelowi operacyjnemu porad w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie usprawnia dzienne i tygodniowe planowanie, prognozowanie i określanie potrzeb, oparte na aktualnych i przyszłych wynikach. Ponadto eliminuje lub ogranicza ilość zużywanego paliwa i pary oraz pomaga wykrywać prawdopodobne niedobory lub nadwyżki. Takie aplikacje służą do kalkulacji prognoz zużycia mediów użytkowych w oparciu o rzeczywisty i przyszły popyt produkcyjny, przy uwzględnieniu opłat za zużycie w szczytowych momentach i klauzule umowne odnoszące się do obciążenia. Optymalny plan produkcji mediów użytkowych wyznaczany jest przy zadanych ograniczeniach operacyjnych, ekonomicznych i środowiskowych. Korzyści z zastosowania tych narzędzi są znaczące. Rozwiązania producentów oprogramowania do optymalizacji energii usprawnia zarządzanie umożliwiając użytkownikom obniżenie kosztów energii nawet o 5% i zwrot z inwestycji w mniej niż rok.

????????????????

Narzędzia optymalizacji energii znajdują zastosowanie w trzech głównych obszarach:

  • bieżące doradztwo dla operatorów pozwalające zoptymalizować działanie zakładu w obszarze mediów użytkowych,
  • taktyczne i strategiczne doradztwo w celu poprawy planowania zakładu w obszarze mediów użytkowych, w tym wybór zasobów, handel CO2, obrót energią elektryczną, planowanie konserwacji, a także negocjowanie umów i analizy inwestycyjne,
  • system zarządzania w oparciu o konfrontację planów z rzeczywistością „Plan versus Actual” stworzony dla konsumentów mediów użytkowych umożliwiający śledzenie i ocenę rzeczywistej wydajności w porównaniu do założeń.

 

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej

Przemysł podlega dramatycznym zmianom rynkowym w dążeniu do spełnienia wymagań energetycznych i zachowania konkurencyjnych cen. Zarządy, które korzystają z bardziej niezawodnych metod przy planowaniu i realizacji projektów zyskują lepszy wgląd w całość realizacji, co przynosi większe korzyści finansowe dla firmy i służy zaspokajaniu potrzeb klientów.

Dzięki połączeniu planowania produkcji i harmonogramowania dostaw energii przedsiębiorstwa mogą zapewnić ciągłe dostawy energii dla zakładów produkcyjnych i uniknąć niepotrzebnych kosztów. Za sprawą najnowszego oprogramowania dostępnego na rynku zarządzający uzyskują więcej danych potrzebnych do oceny aktywów, osiągają najniższy koszt eksploatacji, dokonują lepszego wyboru paliw, zyskują dokładne prognozy popytu i uzyskują większe korzyści ze sprzedaży – co jest najistotniejszym osiągnięciem w obszarze zarządzania energią i optymalizacji mediów użytkowych.

 

Autor: Katarzyna Kulik, Manufacturing Business Consultant, Aspen Technology Inc

Authors

Related posts

Góra
English