Produkcja przemysłowa w listopadzie – praktycznie na tym samym poziomie co rok wcześniej

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie br. o 0,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,9%) i o 7,5% niższa w porównaniu z październikiem br.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z październikiem br.
W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,0%, mebli – o 11,1%, maszyn i urządzeń – o 5,5%, urządzeń elektrycznych – o 5,0%, wyrobów farmaceutycznych – o 4,7% oraz papieru i wyrobów z papieru – o 3,8%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,6%, napojów – o 12,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,9%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,3%, artykułów spożywczych – o 3,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,3%.
W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,8%.
Kształtowanie się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2010 r. ilustruje poniższy wykres:

 

Produkcja w listopadzie

Źródło: GUS

Authors

Related posts

Góra
English