Wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 4,2% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,3%) i o 16,5% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% wyższym w porównaniu z sierpniem br.
W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 20,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 14,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,7%, metali – o 10,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,9%, wyrobów z metali – o 6,5% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,5%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,4%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 1,9%, artykułów spożywczych – o 1,5%.
W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,4%.

 

źródło: GUS

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English