Grupa PGO zintegruje produkcję odlewniczą w Grupie TDJ

Grupa PGO – jeden z największych w Polsce niezależnych dostawców odlewów i odkuwek dla przemysłu – podpisała w dniu 1 września 2014 roku ze spółkami TDJ SA, FAMUR SA, Zamet Industry SA, Fugo SA oraz Famak SA list intencyjny o wzajemnej współpracy, której celem jest zintegrowanie produkcji odlewniczej w Grupie TDJ.
Większościowy akcjonariusz PGO S.A., tj. TDJ S.A., w dniu 14 sierpnia 2014 roku przejął kontrolę nad spółką Fugo S.A., która posiada mi in. pakiety kontrolne w spółce Fugo-Odlew zajmującej się produkcją odlewów.
Przejęcie przez TDJ S.A. kontroli nad Fugo S.A. stwarza możliwość zwiększenia atrakcyjności i kompleksowości oferty Grupy PGO w oparciu o doświadczenia przejętej spółki w zakresie odlewnictwa. Planowane przez strony listu intencyjnego działania będą miały pozytywny wpływ na portfel zamówień i wyniki osiągane przez Grupę PGO w przyszłości.
W związku z zawartym listem intencyjnym strony wspólnie ustaliły, że PGO w ciągu najbliższych 12 miesięcy zintegruje produkcję odlewniczą w ramach Grupy TDJ z uwzględnieniem realizacji działań niezbędnych do wzrostu jej efektywności w długim terminie.
Funkcjonujemy w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Wymaga to ciągłego podejmowania ze strony spółek Grupy działań mających na celu ograniczenie i utrzymanie kosztów działalności na możliwie najniższym poziomie, a z drugiej strony intensyfikowania działań prorozwojowych oraz marketingowych pozwalających na pozyskiwanie korzystnych zamówień. Możliwość zintegrowania produkcji odlewniczej wewnątrz TDJ pozwala nam wykorzystać doświadczenia spółek Grupy PGO w prowadzeniu procesów optymalizacji obszarów technologiczno-produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i marketingowych. Dotychczas prowadzone przez nas działania optymalizacyjne przynosiły zamierzone efekty. Integracja produkcji w jednej Grupie pozwala na wykorzystanie efektów skali i wdrożenie efektywnej struktury zarządczej wspierającej realizację naszych celów strategicznych. Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na skuteczne konkurowanie na rynku i osiąganie w dalszym ciągu bardzo dobrych wyników – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu PGO SA.
Jednocześnie w związku z objęciem przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Mirosława Bendzerę z dniem 1 października 2014 roku funkcji Prezesa Zarządu Famur SA Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Odlewniczej SA postanowiła powierzyć z tym samym dniem kierowanie Polską Grupa Odlewniczą na stanowisku Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Ginalskiemu, który wcześniej pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Kuźni Glinik – spółki zależnej PGO SA oraz w 2013 roku Wiceprezesa Zarządu PGO SA.
Zapoczątkowane w okresie 2012 – 2013 procesy inwestycyjne w PGO dają duże możliwości rozwoju naszej Grupy. Dalsza integracja produkcji odlewniczej umożliwi zarówno innym podmiotom z Grupy TDJ, jak również naszym klientom korzystanie z najlepszych rozwiązań zarówno technicznych, jak i organizacyjnych. W kolejnych latach będziemy starać się w pełni wykorzystać potencjał który rozwinęliśmy – powiedział Dariusz Ginalski, który od 1 października obejmie stanowisko Prezesa Zarządu PGO SA.
Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Odlewniczej SA, dziękuje Panu Mirosławowi Bendzerze za dotychczasową pracę, i olbrzymi wkład w usprawnianie organizacji i rozwój PGO. Jednocześnie Rada Nadzorcza życzy zarówno Panu Dariuszowi Ginalskiemu, jak i Panu Mirosławowi Bendzerze sukcesów w nowych i wymagających obszarach działalności.

 

www.pgo-sa.com.pl

Authors

Related posts

Góra
English